Aardstraling

Wat zijn aardstralen?

 

Aardstralen zijn uit de aardkost opkomende kolommen van elektrische trillingen, meestal opstijgend uit een kruising van onderaardse waterstroompjes. Het kunnen ook kruisingen zijn van ertsaderen. De water- of ertsaderen lopen parallel met etherische krachtbanen in het etherisch lichaam of krachtveld van de Aarde. De Aarde heeft namelijk net zo’n lichaam als wij, maar dan voor ons oog niet voorstelbaar. Wij hebben bloedvaten en zenuwbanen die krachtlijnen in ons etherisch lichaam volgen. Het zijn die lijnen, die in de acupunctuur ‘meridianen’ heten. Waar bij de mens zulke krachtlijnen elkaar kruisen, ontstaat een verhoogde trilling.

Dat aardstralen in onze huidige maatschappij voornamelijk als gevaar en schadelijk voor de mens worden aangemerkt komt vanwege het feit, dat de westerse mens niet in staat is er gebruik van te maken. Zoals het vee van de boeren gevangen zit, zo zitten de meeste westerlingen gevangen in hun flats en kantoren, die bovendien van ongezond beton zijn gebouwd en een afvloeiing van overmatige energie naar de Aarde hinderen. De kracht stuwt in hen op en buitenshuis zitten zij in de auto en raken gefrustreerd door files.

Evenmin kunnen zij eens lekker hard rijden, zoals de ruiters over de steppen, want telkens moeten zij zich inhouden voor de rode verkeerslichten. De kracht van elke straling die nergens een uitlaat vindt, gaat dan in het lichaam zinloos bouwen. Speciaal het ‘sycotisch gestel’ krijgt dan eerst wratten, later goedaardige aangroeisels, ten slotte kwaadaardige. Gelukkig is degene, die deze kracht kwijt kan in creativiteit.

                                                                                      (bron: kaarsvlam Melly Uijldert)

Hoe ontstaan aardstralen?

 

Uit het heelal komt een bindende kracht de atmosfeer van de Aarde binnen. Aardstralen zijn bekend en opgemeten en staan analoog met eenendertig tonen en die ontbinden de materie zoals vierduizend jaar geleden ook met de ramhoorn bij Jericho. Vroeger sprak men over het gebied van de wichelroede. Zo´n invloed behoort toe tot de categorie aardstralen. Aardgas, aardolie en zelfs breuken in onderaards gesteente hebben deze invloed en zij veroorzaken aardstralen. Wetenschappelijk heeft men dit op twaalf verschillende manieren onderzocht en aangetoond. Het begrip ´aardstralen´ is een verzamelnaam voor een grote diversiteit van stralingsfenomenen: afwijkende radioactieve, infrarode, elektrische en of magnetische straling respectievelijk neutronenstraling. Aardstralen kunnen ongunstig zijn voor de gezondheid van mens, plant en dier. Men mag dit niet verwarren met het natuurlijke magnetische veld van de Aarde en de natuurlijke kosmische aardse stralingen, die essentieel zijn voor de instandhouding van het leven. Storingen in een natuurlijke stralingsveld kunnen worden veroorzaakt door:

Technische straling (menselijke apparatuur!) veroorzaakt elektromagnetische velden en dit verlamt de werking van de menselijke cel. Het menselijk lichaam functioneert met een spanning van circa 100 m V, in sommige kantoren wordt wel 100.000 m V gemeten. De geďnduceerde spanningen in het zenuwgestel zijn vele malen hoger en kunnen het lichaam ontregelen. Hoe meer technische apparaten, hoe sterker de velden en hoe langduriger de blootstelling hieraan en hoe meer de fijne afgestemde lichaamsfuncties ontregelen. Mensen brengen al zo veel elektromagnetische straling mee, dat ze op hun werk, waar de velden vaak hoger zijn, niet optimaal meer kunnen functioneren. De invloed van straling is des te groter als de slaapplaats op een kruispunt van netwerken staat, waar veel apparatuur aanwezig is.

 

Kanker door aardstraling?

 

In 1931 deed de president van de Duitse artsenvereniging, dr. Rambeau, op een chirurgencongres in Berlijn de volgende uitspraak: ‘We zoeken de slaapplaats van een aan kanker lijdend persoon, die geen geopathische storing vertoont en zo’n slaapplaats vonden we niet!’ Tachtig jaar later wordt er nog steeds naar zo’n slaapplaats gezocht. Bij kanker komt aardstraling vaak voor, maar niet altijd bij geopathische belasting. In lage frequentie is aardstraling een ‘alfastraling’. In middelmatige frequentie doordringt de ‘bčtastraling’ de menselijke cellen. In hogere frequentie dringt de ‘gammastraling door tot de celkern en brengt dan beschadiging aan. Ze veroorzaakt zelfs een verandering in de DNA-structuur. Zo´n vorm van ´straling´ komt o.a. van tl-buizen, computers en de televisie. Waar de mens in deze tijd mee te maken heeft, dat zijn vooral de technische stralingen(75%), die mensen veroorzaken door gebruik van verkeerde materialen.

Uit het aardelichaam komen vele krachtbundels te voorschijn. In de oudste tijden hebben de mensen dat gevoeld. Die hebben zulke plekken gemerkt met rechtopstaande stenen. Op dezelfde wijze zet de acupuncturist zijn naalden op overeenkomstige punten in het menselijk lichaam. Tussen de twee kruispunten lopen in het lichaam van de mens zowel als in dat van de Aarde, bepaalde krachtbanen of meridianen. Een positieve en een negatieve baan zijn steeds met elkaar verstrengeld, zoals een bloedvat met een daaromheen gewonden zenuw in het menselijk lichaam.

In oude tijden bouwde men een huis op een zelf uitgekozen plek, waar men zich gelukkig voelde. Men nam een proef door op verschillende in aanmerking komende plaatsen een stuk rauw vlees van een geslacht dier op te hangen en op de plek waar het vlees het laatst bedorven was, daar bouwde men het huis. Tegenwoordig zet men de huizen zomaar neer, amper lettend op wind en zonzijde. Vandaar ook ziekten en kwalen.

Het vee bij de boer toont regelmatig ontevredenheid met de aangewezen slaapplaats, het varken trekt er het liggend stro van weg naar een andere hoek, waar hij liever slaapt. Dan weet de boer, dat er in de door het dier verlaten hoek aardstralen zijn. De mens blijft dom genoeg, slapen op de plek, waar hij zich niet gezond en gelukkig voelt. In een hoog flatgebouw blijkt bijvoorbeeld, dat de mensen die precies boven elkaar hun bed hadden staan, allemaal ziek zijn geworden, doordat degenen die daarop sliepen, geen vermogen meer hadden om het overschot aan kracht in arbeid af te reageren. Het hangt van iemands gestel af, of aardstralen voor hem schadelijk zijn of juist goed of nuttig.

 

Huis op juiste plek gebouwd?

 

Het zoeken naar een juiste woonplek is geen eenvoudige zaak. Enerzijds wil men zo dicht mogelijk bij werk, school of bij de winkels wonen. Anderzijds wil men een rustige en groene woonomgeving. De bouwbiologie voegt aan deze eisen nog een belangrijke gezondheidseis toe: de woonplek moet vrij zijn van storende elektromagnetische velden. Het kiezen van een woonplek gaat veel verder dan de keuze tussen stad en platteland; het is goed mogelijk, dat men in een kleine stad gezonder woont dan op het platteland. Buiten de stad onder een hoogspanningleiding, op een waterader, op een oude stortplaats of ver van alle gemeenschappelijke voorzieningen wonen, dat is minder gunstig dan in een kleine stad aan een rustige straat te wonen met een grote tuin en dicht bij een park. Zuivere lucht en een groene omgeving in de nabijheid van school, werk en winkel, dat alles kan binnen een aaneengesloten dorpsstructuur.

Het lopen met de wichelroede op zoek naar aardstralen is uit zijn mystieke sfeer gehaald dankzij moderne meetapparatuur. Men heeft de doodsoorzaken opgespoord van kinderen die in en rond Keulen woonden. Binnen de muren van deze oude stad werd geen enkel geval aangetroffen van de daar geboren kinderen, die aan leukemie stierven. Waar veel gebouwd werd was bloedkanker de voornaamste doodsoorzaak. In oude Romeinse geschriften staan zulke gebieden als zeer ongezond beschreven vanwege de aardstralingen.

Draag vooral zorg voor gekwalificeerde natuurstoffen van meubels, tapijten en behang. Mijd zoveel mogelijk metaal in huis (behalve edelmetaal), want metaal heeft hoge radioactieve straling. Metalen voorwerpen ontwikkelen een negatief elektrisch magnetisch veld. Vooral gewapend beton heeft een negatieve invloed en uitwerking op de gezondheid. Men kan zich hiertegen beschermen door de wanden af te timmeren met hout en niet met spaanplaat, meubelplaat en hechthout. Woningen uit hout gebouwd geven nauwelijks radioactiviteit af.

Overal om ons heen is straling. Het is er altijd geweest en we ontkomen er niet aan. Dit vormt geen aanleiding tot ongerustheid. Het natuurlijk stralingsmilieu van een constant veld is zelfs een voorwaarde. Daar, waar elektrische spanning aanwezig is, daar zijn ook elektromagnetische velden. Dat kunnen allerlei elektrische apparaten zijn, rondleidingen in de muren, plafonds, vloeren, aansluitsnoeren en lampen. De elektrische velden, die van binnen- en buitenaf op ons toekomen kan het lichaam niet meer aan. Dan ontstaat er stress en op den duur chronische klachten.

 

UpToDate 2023-2024