Aarde, een rampgebied?

 

De aarde begint bijna een rampgebied te worden. De elementen woeden in een dusdanige mate, zoals we het nog nooit meegemaakt hebben. Het zijn de verwoestende stormen, de verwoestende aardbevingen, de verwoestende overstromingen en de gevaarlijke branden die elkaar afwisselen - in vele landen tegelijk. Aanzienlijke lichamen worden verziekt en gedoodt, maar hun ziel wordt erdoor gered, schrijft Jakob Lorber in de Nieuwe Openbaringen van God. Kortstondige materiële eigendommen worden massaal vernietigd, zodat te zeer aan de matrie gebonden mensen zichzelf daaraan hebben laten binden en daarvan moeilijk afstand kunnen doen. Daarmee zullen ze uiteindelijk erkennen of inzien dat alle materiële eigendom vergankelijk is en dat zij moeten streven naar het ware leven en zich moeten vormen tot datgene waar hun Heer en Meester ze dat aangeraden heeft.  Maar de meerderheid wil blijkbaar niet de woorden van de liefde van hun Heer niet horen. Is het dan ook niet verwonderlijk dat God daarom nu spreekt via de natuurelementen om hen te wekken uit hun egoďstische doodsslaap, waaruit ze van zichzelf niet meer kunnen ontwaken.

 

De hel heeft het al te stevig omarmd, en de helvoorstanders beweren dat er alleen maar materie bestaat en niets anders. Maar hoe kan God anders zijn weg naar de harten van mensen breken dan door de levensbedreigende catastrofes van allerlei aard op hen af te sturen, wanneer zij niet langer door Zijn Woord kunnen worden aangesproken?

 

Als geestelijk mens kan men zich alleen maar verheugen dat God de stoffelijke mensen uit hun slavernij verlost, zodat ze niet volledig ten onder gaan. De beelden van de verwoesting zijn echter verschrikkelijk en de mensen die getroffen zijn, zijn plotseling arm geworden. Het is juist hun geestelijke toestand, hun zelf toegebrachte armoede, welke catastrofes veroorzaken. De aarde kan door ons mensen niet meer worden schoongemaakt, ze is te veel vervuild door hebzucht en machtswaanzin. Alleen God kan de aarde nog reinigen van haar afval. [Bill Gates wil een krijtballon boven de dampkring laten ontploffen zodat de aarde minder zon krijgt: catastrofaal!]

 

Lorber schrijft dat de situatie van de buitenste aarde overeenkomt met het binnenste van de aarde in het hart van de mensen. De meerderheid heeft hun ware liefde de woestijn ingestuurd middels arrogantie en machtswaanzin. Een liefdeloze, meedogenloze tijdgeest heeft de aarde overgenomen. Zo is de aarde een ware hel geworden.

 

Een geest los van het hart, die alles beter weet dan God zelf, heeft de touwtjes in handen. Men wil de goddelijke code in de mens kraken door het DNA te veranderen via het MRNA-gen in de Covid19-vaccinaties!]

 

Wereldwijde aanspraak op macht en controle over alle mensen op aarde is het meedogenloze programma van een zelfbenoemde elite. Lockdowns, mondkapjes op, diskwalificaties tussen wel- en niet-gevaccineerde. Er is geen ruimte voor een dialoog.

 

Maar er zijn op aarde ook mensen, waarin het geestelijk hemelse licht woont. Waarschijnlijk zijn het diegenen die er met succes naar streven om deze helse eigenschappen te overwinnen. Het kwade kan noot overwinnen. Lorber maakt in één van zijn boeken gewag, dat er twee soorten WOLKEN zijn: de lichte en de donkere. De zwarte donkere wolken [waarin kwade natuurgeesten wonen] proberen de lichte en hogere wolken te overmeesteren. Maar dat is een onmogelijke zaak. Het LICT zal altijd van het DONKERE winnen!

 

De verlichte mensen zien me steeds meer in jonge mensen opduiken, zelfs in de politiek. Kijk maar om je heen. We zouden er zo een aantal kunnen opnoemen.  Zij zullen de voorouderlijke vaders en moeders zijn op de Nieuwe Aarde, zoals het in Lorber wordt genoemd. Wat nu echter verschrikkelijk lijkt en is op deze aarde, dat zijn slechts maar de weeën voor het 1000-jarig vrederijk dat Jezus ons beloofd heeft en dat voor de deur staat. Hier moeten we met blijdschap naar uitkijken.

 

Ook wij, gelovigen en mensen die in ware liefde leven, zullen zeker door deze wereld beroering moeten lijden, maar door de verbinding met God staan ​​we onder Zijn bescherming en zullen we de ontberingen gemakkelijker kunnen doorstaan.

 

Andere ongelovigen vertrouwen slechts op hun eigen geest en zullen de grenzen van de haalbaarheid ervan moeten erkennen. Maar ook zij moeten gered worden, want alles wat van God is uitgegaan, moet ook weer naar Hem terugkeren, zoals Hij zelf zegt. En Hij zei ook dat Hij alle macht heeft om zelfs de meest koppige en taaiste geesten te verzachten en tot bekering te brengen.

We kunnen er dus op vertrouwen dat alles van onze Heer en Jezus zal lukken, hoe erg het er nu ook uit mag zien. God alleen is de ware Heerser over deze aarde en het hele universum.  Hij zal de wieg zijn waar wij mensen ons tot Gods kinderen kunnen vormen en ons niet door de hel [met de vreselijkste wetten] laten vernietigen, daar kunnen we zeker van zijn.

 

https://www.maurice.nl/wp-content/uploads/2021/08/Vaccinatietweesprong-842x474.jpg

 

De evangelist Mattheus ging vanuit zijn gevangenschap naar Birma en hij schreef zijn evangelie opnieuw verkort. Het originele zou nog in India moeten liggen in een klooster. Mattheus 24 is het hoofdstuk over alle gerichten [correcties], doe over de aarde zullen komen. Het vierentwintigste hoofdstuk!!! Tekenen van zulke gerichten [correcties] zijn bijvoorbeeld:

Aardbevingen, stormen [burger]oorlogen, duurte hongersnoden en pest [epidemieën].

Jezus zegt: ‘Wanneer Ik in levende woorden voor alle mensen zal optreden in de ware hemel, die in het hart van de mens is, dan is het gericht van de wereld daar. Dan zal in die tijd het teken van de Mensenzoon [het kruisteken] aan de hemel [in jezelf] zichtbaar zijn.

 

Ook Lucas 21 zegt vooruit met soortgelijke woorden over de periode, waarin we nu leven: ‘En wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerten [roerige tijden], zo wordt dan niet verschrikt; want deze dingen moeten eerst geschieden; maar nog is terstond het einde niet.’

 

‘Toen zei Hij tot hen: Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentiën; er zullen ook verschrikkelijke dingen, en grote tekenen van de hemel geschieden.

 

‘Maar voor dit alles, zullen zij hun handen aan jullie slaan, en jullie vervolgen, en jullie overleveren in de gevangenissen [kampen] en jullie zullen voorgeleid worden voor koningen en stadhouders [politici], om Mijns Naams wil. En dit zal jullie overkomen tot een getuigenis.

 

Neem dan in jullie harten voor, van te voren niet te overdenken,  hoe jullie je verantwoorden zullen.’

Want Ik zal jullie in de mond leggen en de wijsheid geven, welke niet zullen kunnen tegenspreken, noch weerstaan allen, die zich tegen jullie verzetten. En jullie zullen overgeleverd worden ook door  ouders, en broers en zusters, en vrienden; en zij zullen er sommigen uit jullie doden.

 

‘En jullie zullen door allen gehaat worden om Mijns Naams wil. Doch niet een haar uit jullie hoofd zal verloren gaan. Bezit je zielen in jullie lijdzaamheid…’

 

En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven; En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen;  want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. [o.a. de natuurelementen] En alsdan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.

 

‘Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo zie omhoog, en heft jullie hoofden opwaarts, omdat jullie verlossing nabij is.’

 

‘De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. En waken jullie ervoor, dat jullie harten niet te eniger tijd bezwaard zal worden met brasserij en dronkenschap, en zorgvuldigheden van dit leven en dat op die dag jullie niet onvoorziens overkome. … Waakt dan te allen tijde, biddende, dat jullie waardig mogen geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor de Zoon des mensen. 

 

UpToDate 2024-2025