Tekstvak: Wanneer	kunnen	we	rekenen	op	de	eindtijd	en	diens hoofdgebeurtenissen?

Aanwijzingen uit oude en nieuwe goddelijke Openbaringen

 

             Gerd Gutemann


Wanneer werd Jezus geboren? Wanneer vond Zijn voorspelling over de eindtijd plaats?

 

Jezus werd op 7.1.7 v. Chr. geboren en leefde 33 jaren (dus van 1 v. Chr. tot 32 n. Chr.).  (De data zijn afkomstig van Gerard)

 

Meer over de tijdberekening van de geboorte en de leertijd van Jezus: (http://jesus2030.de/cms/index.php?view=article&id=342%3)

De 3-jarige leertijd van Jezus duurde van 29 tot 32 n. Chr., en in totaal iets meer dan 3 jaren.

 

Voor welke eindtijdgebeurtenissen openbaarde Jezus preciezere tijdsaanduidingen?

 

In het 2e leerjaar 30 n. Chr. zei Jezus: "Jullie kunnen echter alles voor waar aannemen, dat er namelijk rond alle twee duizend jaren op Aarde er zich een grote verandering zal voordoen. En zo zal van nu af aan het ook gerekend worden..‘


(www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-076.htm#jl.ev06.076,10)

In de eerste twee jaren van Zijn leertijd, dus in de jaren 29 en 30. n.Chr.  maakte Jezus gewag (door Lorber ontvangen), in welke periode de volgende gebeurtenissen zouden beginnen:

 

1.      de speciale eindtijdkenmerken ( www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/index.htm)

2.      3e    wereldoorlog ('een           volk   zal        tegen                het                andere’           optrekken')         ( www.j- lorber.de/jl/0/endzeit/wkrieg-c.htm)

3.      Het einde van de militaire macht van de Islam bij de veldslag om Israël en gelijktijdig het einde van de 3e wereldoorlog: ( www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/wkr-isr.htm)

4.      de   'vijand  uit   de   lucht'  (natuurcatastrofe     uit   de           kosmos,      meer  zie:      www.j- lorber.de//jl/0/endzeit/nat-kat.htm)

5.      de      heerschappij   van      de      antichrist    gedurende   7       jaren:      (www.j- lorber.de/jl/0/endzeit/antichrist.htm)

6.      de tijd van de grote tegenspoed = christenvervolgingen door de antichristenen: ( www.j- lorber.de/jl/0/endzeit/drangsal.htm)

7.      de wederkomst van Jezus: ( www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/wiederkunft-jesu.htm)

8.      de wegvoering van de gelovigen: ( www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/entrueckung.htm)

9.      het einde van de ‚valse stoel van Petrus’ = het Vaticaan van Rome: ( www.j- lorber.dejl/0/kathol/n-unter4.htm)

10.  het 'laatste gericht' over alle goddelozen door menselijk veroorzaakte verbranding van de aardoppervlakte: ( www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/feuer-endgericht.htm)

11.  De vernieuwing    van   de   Aarde        en   het                                         beginnende    vrederijk   op   haar:                                        ( www.j- lorber.de/jl/0/new-age/index.htm)

 

De stopzetting van de aflopende en uitsluitend door Jezus genoemde gebeurtenissen der eindtijd zal zich voordoen a van nu af aan nog duizend en niet nog eens weer duizend jaren‘,  'niet volle' 2000 jaren, c na 'bijna  2000 jaren', d 'na ongeveer  niet  volle 2000 jaren' (geprofeteerd in  het jaar  30 n. Chr: a www.j-lorber.de/jl/ev01/ev01-072.htm#jl.ev01.072,03, geprofeteerd in het jaar 31 n.Chr.:

www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-174.htm#jl.ev06.174,07),  www.j-lorber.de/jl/ev09/ev09- 023.htm#jl.ev09.023,06,  www.j-lorber.de/jl/ev09/ev09-030.htm#jl.ev09.030,06)

 

Tijdberekening van het laatste gericht

 

Omdat de voorspellingen van Jezus (via Lorber) uit de leerjaren 29-32 n.Chr. afkomstig zijn, en omdat de wederkomst van Jezus, de wegvoering van de laatste gelovigen, de ondergang van de valse stoel van Petrus, van de Islam en van alle goddelozen door het vuur-eindgericht op dezelfde dag zullen plaatsvinden, zullen deze samenhangende gebeurtenissen op z’n laatst 2024 of 2025 plaatsvinden. (www.j-lorber.de/jl/ev08/ev08-162.htm#jl.ev08.162,05, www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06- 150.htm#jl.ev06.150,17)

 

Over de heerschappijduur en het einde van de antichrist geven Bijbelse en nieuwere aanwijzingen daarover de volgende opheldering:

 

·         De antichrist zal ca. 7 jaar heersen. (Dan.08,13 f.)

·         Tijdens de laatste drie en een half jaar zal door hem en zijn aanhangers een intensieve vervolging plaatsvinden onder de christenen en aan een ieder, die aan God geloofd. (Dan.07,25, Dan.08,13, Dan.12,11, Offb.13,05)

·         ‘‘Drie volle jaren zullen voorbijgaan, tot de gezamenlijke christenheid de geloofsproef hebben doorstaan, om dan nu in zichzelf of versterkt te zijn of het geloof aan Jezus Christus als Verlosser de wereld geheel en al verworpen te hebben… En in deze drie jaren zal duidelijk zich een scheiding voordoen, want de wereld met haar aanhangers zal  proberen, het volledig losscheuren van het geloof vol te houden, terwijl anderen zich steeds meer vaster aaneensluiten en inniger dan ooit aan hun Heiland en Verlosser overgeven’’…..(BD 0754)

·         Het einde van het antichristendom en zijn aanhangers zal door het vuur-eindgericht opvolgen. (Dan.07,26)

·         "Ik beëindig het wrede spel van Mijn tegenstrever… Wanneer hij denkt gewonnen te hebben, zal Ik komen op de wolken en richten het levende en het dode… Ik zal de Mijnen halen (door wegvoering, d. uitgever), het vernietigingswerk (verbranding van de gehele aardeoppervlakte, de uitgever) uitvoeren aan de Aarde en al haar bewoners. De nood zal van tevoren groot zijn, doch Mijn liefde zal jullie redden, en Mijn macht zal diegene in de ketting leggen, die tegen Mij is, omdat zijn tijd vervuld is’. (BD 5606)

 

Tijdberekening voor het grote strafgericht door de ‚vijand uit de lucht‘ (catastrofe uit de kosmos voor de reiniging)

 

De Nieuwe Openbaringen van Jezus via Lorber wijzen daarop, dat de wederkomst van Jezus ‚zal voorafgaan met een allergrootst en scherpste gericht’. (www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06- 150.htm#jl.ev06.150,17).

Dit strafgericht zal door de ‚vijand uit de lucht‘ gebeuren. En uit de kosmos komende hemellichaam zal een enorme natuurcatastrofe veroorzaken. Dit wordt duidelijk uit de volgende berichtgeving:

 

·         "Dit (naderbij komende) natuurschouwspel zal buitengewone tumult onder de mensen teweegbrengen, en de angst zal ook niet onterecht zijn, want zulke vreemde verschijnselen zullen ook de ster begeleiden, want hij komt steeds dichter bij de Aarde, en een gezamenlijke botsing lijkt onvermijdelijk naar de berekeningen van diegene, die zijn verschijnen ontdekten, en zijn verloop nagaan.

 

Maar Ik heb dit al lang van tevoren vooruit gezegd, dat ‚Ik jullie een vijand uit de lucht stuur, en dat een natuurcatastrofe met de grootste omvang jullie mensen nog te wachten staat, die het laatste einde…. d.w.z. de totale-omvorming van de Aardeoppervlakte… vooraf zal gaan en veel talloze slachtoffers kosten zal. (a BD 7423. b www.j-lorber.de/jl/ev05/ev05- 108.htm#jl.ev05.108,02)

 

Terwijl de Bijbel en de Openbaringen door Lorber volgens mij geen voldoende aanwijzingen geven wanneer dit ‚allergrootste en scherpste gericht‘ door de ‚vijand uit de lucht‘ zal volgen, geven de Nieuwe Openbaringen wel een preciezere tijdsbestemming – betrokken op de wederkomst van Jezus en het eindgericht:

 

·         "Jullie zullen hem (de Antichrist) herkennen, wanneer hij zal optreden, maar eerst zal de wereld in een verschrikking geplaatst worden door de omvang van een natuurcatastrofe (‘vijand uit de lucht’, de uitgever)… En direct daarna zal hij zich openbaren en hulp en redding toezeggen bij elke grote chaos.‘‘  (BD 8734)

Wanneer nu het laatste gericht, het vuur-eindgericht op z’n laatst 2024 of 2025 zal plaatsvinden en de antichrist tot zover 7 jaren heerst, maar zijn optreden dan direct na de catastrofe uit de kosmos (‚vijand uit de lucht‘) zal plaatsvinden, zo zal die catastrofe door de ‚vijand uit de lucht‘ ongeveer 7 jaren eerder geschieden, dus in 2017 of 2018 plaatsvinden.

 

Tijdberekening van de 3e wereldoorlog en zijn einde

Uit de oude en Nieuwe Goddelijke Openbaringen is duidelijk, dat in de eindtijd het ook tot een alomvattende oorlog zal komen, waarbij het nauwelijks om een verkenbare 3e wereldoorlog zal gaan. (aOffb.09,13           ff., Offb.16,14, b www.j-lorber.de/jl/ev06/ev06-150.htm#jl.ev06.150,15, www.j- lorber.de/jl/ev05/ev05-107.htm#jl.ev05.107,04)


De volgende Bijbelse aanwijzingen zijn als gebeurtenissen van een 3e wereldoorlog uitlegbaar. In de eindtijd zal er tegen Israël en haar bondgenoten tot een Islamititische en Russische grote volkscoalitie komen, - tot de  ‘heilige oorlog’ = Jihad van de Moslims tegen Israël en de met hem verbonden westelijk-christelijke staten.

( Sacharja.12,03; Joel.04,11, Sacharja.14,02, b Joel.04,09, bJihad)

 

Deze coalitie uit vele Islamitische staten zal in Israël binnenvallen en het komt in  het  20x30 km  grote dal van Josafat tot een beslissende veldslag.

(Hesekiel.38,01-17; Zephanja.03,08, Joel.04,12)

Hierbij zal a het gehele Islamitische en Russische coalitieleger door een   ingreep van God uit de kosmos    worden    vernietigd,    dat    o.a.    ook    goddelijk    strafgericht    over    de    Islam    is.     (Sacharja.12,09, bwww.j-lorber/de/jl/0/endzeit/nat-kat.htm).

 

De oorzaak van deze gedetailleerde beschreven omstandigheden, die tot de a vernietiging van de Islamitische tegenpartij en een keerpunt voor het Jodendom en het christendom leidt, zei een b direct ingrijpen       van       God        uit        de        kosmos,        die        c alle        elementen        ontketent.

 (a Joel.04,01, b  Sacharja.14,03, c Sacharja.14,04).

 

Op de beslissende veldslagdag zal het a donker worden zoals de nacht en een b geweldig aardbeving schokt het land, lucht en water op.

 

(a  Joel.04,15, Sacharja.14,07, b Joel.04,16, Hesekiel.38,19 f., ).

 

De Turkse-Moslimleider a ‘Gog‘ (Erdogan?), mensen en dieren zullen sterven op een tot nu niet voorgekomen wijze. b Soldaten sterven en vergaan plotseling, stortregens en hagelstenen, vuur en zwavel  zullen  over  de  legers   uitgestort   worden   en   ze   totaal   vernietigen.   (a Sacharja.14,12- 15, b Hesekiel.38,22)

 

Niet slechts de strijd om Israël, maar gelijktijdig zal de 3e wereldoorlog door het ingrijpen van God uit de kosmos (‘vijand uit de lucht’) worden beëindigd. Dat laatste sluit zich mooi aan via Bijbelse aanwijzingen o.a. over de veldslagafloop de strijd om Israël te sluiten:

 

Deze veldslag zal op elk tijdstip kunnen plaatsvinden, waarop aan de hemel een groot hemellichaam (ster, asteroïde? met de Aarde een grote botsing veroorzaakt of bedreigend met een omgeven donkere gifwolk voorbijtrekt, en elk verschijnsel en gevolg in werking stelt, met ingrijpende gevolgen en drie duistere dagen sinds millennia steeds weer voorspeld en visionair al gezien waren. (a www.j- lorber.de/jl/0/endzeit/nat-kat.htm)

 

De voorspellingen en bovennatuurlijke veroorzaakte wijze van vernietiging en de perfecte  timing hiertoe zal bewijzen, dat  a God Zelf zal ingrijpen. Uiteindelijk moet deze ingreep van  God uit de kosmos niet alleen maar de vernietigende 3e wereldoorlog beëindigen, maar ook het geloof  aan  de  existentie  van  God,  Zijn  wijsheid  en  onbegrensde  macht  opnieuw  beleven.   (a Hesekiel.38,23, Hesekiel.39,07).

 

Wat uit Bijbelse aanwijzingen slechts gecombineerd kan worden, zal door nieuwere profetische verwijzingen duidelijk verteld:

 

·         a "God Zelf dooft deze (wereldoorlog)band doordat Hij de mens elke mogelijkheid neemt, het worstelen voort te zetten, door een b natuurgebeurtenis, dat in zijn uitwerking onvoorstelbaar is. Hij maakt machteloos, wat voordien krachtvol en machtig was, en Hij laat hen zien, dat Zijn wil en Zijn macht sterker is.’ (a BD 2803, b www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/nat-kat.htm)

·         "Ik maak een einde, wanneer het hoogtepunt van de wreedheid (in de 3e wereldoorlog, de uitgever) is bereikt aan aan de zijde van de mensen, opdat daaraan de wereld inziet, dat God in de hemel is, die de zonde straft, die klaarblijkelijk op deze wijze aan het licht komt… opdat


ze erkent, dat de niet mensen de afloop bepalen, maar Ik Zelf…. En dit is anders, dan de mensen verwachten. (BD 3371)

·         "God zal Zijn macht bewijzen en de aardse machthebbers de wapens uit de hand slingeren. Hij zal alles bepalen, en het uitgangspunt van de volksoorlogen tegen elkaar zal de mensen dan teleurstellen, die door geweld dat willen bereiken, wat hen niet toekwam, en die daarom hun machteloosheid moeten erkennen‘.(BD 3143)

 

(BD 3143) (BD 3143) (BD 3143)

Vele zieners en zieneressen voorzagen een kortdurende 3e wereldoorlog (vaak een vermelding van ca.

3 maanden). Uit de oude Bijbelse teksten en de Nieuwe Openbaringen vloeit voort, dat de 3e wereldoorlog door goddelijke ingrijpen uit de kosmos (door de ‘vijand uit de lucht’) zal beëindigd worden, om te verhinderen, dat de Aarde volledig verwoest wordt.

 

Berekening, wanneer de ‘vijand uit de lucht’ de 3e wereldoorlog zal beëindigen.

Omdat de antichrist eerst rechtstreeks na de ingreep van God door de ‚vijand uit de lucht‘ zich zal manifesteren en hij tot zijn einde (2024 of 2025) in totaal rond 7 jaar kan heersen, laat zich het a tijdpunt van [het einde van de] 3e wereldoorlog door de ‘vijand uit de lucht’ rond het jaar 2017 of op zijn laatst 2018 berekenen. .(a

Maar de exacte dag en het uur van de wederkomst van Jezus, de wegvoering en het direct daarna plaatshebbend vuur-eindgericht, kent niemand… a "Van die dag echter en het uur weet niemand, ook de Engelen in de hemel niet, b ook de Zoon niet, maar alleen de Vader.

 (a Markus.13,32), b www.j- lorber.de/jl.him2.066,05 ff.)

 

Daarom adviseert Jezus:

 

·         a "Waakt; want jullie     weten    niet,     op     welk     uur     jullie     Heer     komt." (a (Matthäus.24,42 = Markus.13,3; Matthäus.25,13; www.j-lorber.de/jl/ev08/ev08- 098.htm#jl.ev08.098,11)

·         (Matthäus.24,44) Daarom wees ook jullie bereid! Want de Mensenzoon komt a op een uur, wanneer jullie dat niet meer geloven.

·     (a = Lukas.12,40;  www.j-lorber.dejl/ev09/ev09-144.htm#jl.ev09.144,15;

 

Op grond van deze aanwijzingen moesten alle christenen, in het bijzonder de Nieuwe Openbaringsvrienden - waakzaam letten op de a  voortekenen, bidden en b  zich gepast voorbereiden:    (a www.j-lorber.de/jl/0/endzeit/index.htm, b www.j-lorber.de/jl/ev09/ev09-144.htm#jl.ev09.144,15 )

 

UpToDate 2024-2025