Alfabetisch Bijbels [ingekort] register van de letter Z

 

Zacharias – Griekse vorm van Zekarja en betekent: ‘Jaweh gedenkt’. Profeet ten tijde van Zerubbabel, ongeveer tegelijk met Haggaď = Zekarja – Nehemia 12:16; Matth. 23:35 en Lucas 11:51 – ook vader van Johannes de Doper; er waren meer Zachariassen – ook Zacharias de 11e van de 12 kleine profeten; Het is echter een bewezen feit dat de vuurzuil na de gruwelijke moord op priester Zacharias tussen het offeraltaar en het allerheiligste plotseling verdween, en sindsdien ondanks alle bidden en smeken niet meer te voorschijn kwam. Vooral daarom heeft men toch ook de prediker Johannes, die een aantal jaren bij Bethabara werkte, in de gevangenis gebracht. Want men was bang, dat hij als zoon van Zacharias, die beslist geen goed getuigenis over de priesters in Jeruzalem gaf, gemakkelijk iets over de namaak ark zou kunnen weten en dat aan het volk zou kunnen vertellen! Daarom wordt ook de timmerman zo vervolgd, omdat men hem moet vrezen vanwege zijn duidelijke profetische gave, waarmee hij het volk in zou kunnen lichten. Rond Mattheus 15:10 speelt zich het verhaal af van de hoofdman in Genezareth. Deze zegt: dat nauwelijks dertig jaar geleden - zeg maar een kleine 30 jaar (Jezus was al een half jaar met Zijn leerlingen aan het prediken! Dan moet Jezus bijna 29,5 jaar zijn geweest toen Hij begon te prediken). bron: GJE2-52,124 - Zacharias werd in de tempel vermoord. bron: GJE1-117 - Zacharias de profeet profeteerde in 465 v. Chr. dat de Messias voor 30 zilverlingen zal verkocht worden – Zach.11:12,12. Zacharias = Jaweh herinnert zich – hij was hogepriester tot de afdeling van Abia (Jaweh is vader) - Hij werd in de ochtendschemering vermoord en de kinderen van Israel wisten het niet. Na zijn dood viel het lot op Simeon. Hij zou eerst de Christus mogen zien voor hij sterven zou.

Zacheus – de belastinginspecteur van de Romeinen, wilde Jezus zien en horen; hij klom in een boom, want hij was klein van gestalte. Hij bekeerde zich en beloofde alles wat hij teveel had genomen viervoudig terug te zullen geven; Lukas 19;

Zachtmoedigheid - Zegen daarom liever je vijanden, dan dat je ze vangt, berecht en in kooien zet, dan zul je gloeiende kolen op hun hoofden stapelen en ze voor jullie onschadelijk maken! Met de liefde, de zachtmoedigheid en het geduld kom je overal terecht; als je echter de mensen, die ondanks hun blindheid tenslotte toch je broeders zijn, berecht en veroordeelt, dan zul je in plaats van de zegen van het evangelie slechts vloek en tweedracht zaaien onder de mensen op de aardbodem! bron: GJE1‑75

Zadok – deze leefde ten tijde van David [1000 j. v. Chr.] – hij was een bekende priester en werd opperpriester als beloning voor zijn houding bij de zalving van Salomo tot koning;

Zafnath Paäneach – dit was de naam die Jozef van Egypte kreeg. Betekent behouder des levens – Jozef had de Egyptenaren voor de hongerdood bewaard;

Zaligheid van kinderen - Wat echter de zaligheid van kinderen betreft, dan kun je makkelijk inzien dat een mens die vele jaren met allerlei soort van reizen ook beproevingen tegenkwam in zonden en deze tenslotte overwon, en hij zoveel goeds in zijn leven heeft gedaan, dit dan grote voordeel van de zaligheid zal bevorderen. Intussen is de zaligheid van kinderen zo groot, dat alle heerlijkheden der Aarde en gelukzaligheden hierbij in het niet vallen. Het is de zaligheid van de niet gevallen mens. Deze worden steeds meer volkomen – voortdurend zalige kinderen – zoals volwassenen ook steeds meer volkomen worden en steeds meer zalige volwassen mensen worden. Een ieder zal na zijn dood in de toestand komen, waarin hem de dood zal vinden, vastgemaakt en geďsoleerd en omdat de mens naar een oneindig vervolmaking streeft en een dreef naar geluk heeft, die hij in alle eeuwigheden volgen zal en ook in iedere toestand volgen kan, zal ieder mens datgene, wat in de dood was, en wat toentertijd zijn karakter was, steeds meer completer maken, wat hij vervolmaakte en in de Hades brengt tot in alle eeuwigheden. Hier hebben we een opheldering over de diverse schaduwkanten en schijnbare tegenspraken van de toestand van de ziel na de dood. (Wie echter zal volharden in het leven tot de Heer tot einde, die zal zalig worden. bron: GJE-138)

Zebadja – deze was poortwachter of koster in de tempel – er was ook een Zebadja, die officier was bij de koning David.

Zebedeüs – griekse vorm van Sebadja – betekent: ‘Jaweh schenkt’ – vader van de discipelen/apostelen Jakobus (de jongere) en Johannes; toen hij op een keer met zijn beide zonen Jacobus en Johannes viste, lieten ze hem plotseling alleen in de boot achter, want Jezus riep hen en ze volgden Hem.

Zebulon – betekent ‘woning’.  Gen. 30:20 – 16e zoon van Jakob en de zesde van Lea – Jacobs zegen voor Zebulon – Gen. 49:13; hij was de 6e en jongste zoon van Jacob en Lea, broer van Ruben, Juda, Levi, Simeon en Issaschar -  De nakomelingen van Z. woonden aan het strand van de wijde zee – hun land omvatte een deel van de vlakte van Jizreël. Jesaja schrijft over dit land: de straat aan het meer, het gebied van de Jordaan van het heidense Galilea: het volk dat in het donker leefde, heeft een helder licht gezien. Zij, die in het schaduwrijk van de dood woonden, is een licht verschenen. Het land Zebulon en het land Naftali, aan de weg langs het meer aan de overzijde van de Jordaan en het heidense Galilea, dit volk dat in duisternis was, heeft een groot licht gezien en voor allen die daar in de schaduw van de dood zaten, is een geweldig licht verschenen. - Jesaja 9:1 - bron: GJE1-12  - Zebulon en Chorazin lagen vroeger bij elkaar, maar in een grote afstand. En de vrouw stond blij en vrolijk op en ging naar haar huis, dat een halve dagreis verderop lag; (VAN OMGEVING VAN KAPERNAUM NAAR ZEBULON) want ze was de dochter van een pachter achter Zebulon en was ongehuwd. Toen ze dertien jaar oud was, beging ze een misstap met een zinnelijke man, die haar daarvoor twee ponden goud gaf; om deze reden moest ze echter hierna twaalf jaar lijden en de volle twee ponden goud opmaken, die in die tijd meer waard waren dan 100.000 gulden nu. Ze was dus door dat geschenk rijk geworden, maar moest toch eerst al haar rijkdom weer teruggeven, voor ze gezond kon worden. GJE1-111 [18]

Zedekia – dit is de naam van bijv. de laatste koning van Juda, maar ook een van de vele valse profeten die Achab had;

Zefanja – deze profeet leefde 621 v. Chr. en schreef een bijbelboek, en predikte dat er slechte tijden zouden aanbreken;

Zegen - Zegen die je vervloeken en doe degenen geen kwaad die je haten en vervolgen, dan zul je God welgeval­lig zijn, rust hebben en gloeiende kolen stapelen op het hoofd van je vijan­den. bron: GJE1-187

Zela – Saul en Jonathan waren eerst allebei begraven in Jabes, maar later werden ze overgebracht naar Zela, een stadje in het stamgebied van Benjamin;

Zelfbeschouwing, innerlijke  - Nogmaals oefenen in de innerlijke zelfbeschouwing, die gelijk staat aan een echte sabbatviering in God. Toen de Heer dat zei werd alles stil in huis en zaten zij ongeveer drie uur zo. bron: GJE2-166 - Het was vroeger 2000 jaar geleden ook al de gewoonte elkaar te kussen en te omarmen - Er is voor een mens niets heilzaams dan zo nu en dan zichzelf innerlijk te onderzoeken! Wie zichzelf en zijn krachten wil ontdekken moet zich meerdere malen zelf onderzoeken en innerlijk bekijken. Sommigen weten echter niet hoe ze een begin moeten maken met de innerlijke zelfbeschouwing. Dan zeg Ik: Rust en denk in stilte actief na over jullie doen en laten, over de jullie bekende wil van God, en of je deze hebt opgevolgd tijdens de verschillende periodes van je leven.

Op deze manier heb je je innerlijk onderzocht en daardoor bemoeilijk je het binnendringen van de satan in je steeds meer. Want deze probeert met al zijn energie, om de innerlijke zelfbeschouwing van de mens door middel van allerlei nietszeggende begoochelingen te verhinderen. Want als de mens eenmaal door oefeningen enigszins vaardigheid heeft verkregen in de beschouwing van zijn innerlijk, dan ontdekt hij in zichzelf ook heel gemakkelijk en heel snel welke valstrikken de satan voor hem heeft opgezet,en dan kan hij deze behoorlijk onklaar maken en vernietigen en tijdig maatregelen nemen tegen alle toekomstige valsheid van deze vijand. Dat weet de satan maar al te goed en daarom is hij zo ijverig mogelijk bezig om de ziel zelf met allerlei begoochelingen af te leiden naar uiterlijke zaken en onderhand heeft hij dan niet veel moeite om onzichtbaar voor de ziel allerlei vallen uit te zetten, waarin zij tenslotte zo verstrikt raakt, dat ze dan niet meer tot zelfbeschouwing kan komen en dat is heel erg. Want daardoor wordt de ziel steeds meer gescheiden van haar geest en kan zij deze niet meer opwekken en dat is in de mens dan al het begin van de tweede dood. De satan zal zeker niet nalaten om jullie af te leiden met het een en andere spektakel van buitenaf. bron:GJE1-224

Zelfstandigheid - Of de zelfstandigheid voorlopig echter iets zaligs of iets onzaligs is, dat is dan uit het oogpunt van de Schepper niet belangrijk, want voor ieder wezen is een deur opengelaten om op de uitgestippelde wegen de zaligheid te bereiken. Wil het ‑ dan is dat goed voor het wezen, wil het echter niet ‑ ook goed! Want niemand anders heeft daaraan schuld dan alleen het wezen zelf. Het behoudt eeuwig zijn zelfstandigheid. Zalig of niet, is dan niet belangrijk, want in de grond van de zaak moet het als schepsel toch voldoen aan de totale orde van de Schepper. bron: GJE2-227

Zelfverloochening - Heb je vijanden lief en zegen die je vervloeken - en doe goed die jou kwaad doen. Oefen bij iedere gelegenheid in de zelfverloochening. bron: GJ2-74

Zeloten = grieks: ijveraars – een groep, ontstaan in de kring der Farizeeërs, die met geweld het volk wil bevrijden van de Romeinse overheersing., bijv. Judas de Galileeër – Hand. 5:37 & Simon Zelotes – Mathh. 10:4, Mc.3:18

Zerubbabel – toen de joden uit hun ballingschap in Babel terugkeerden in Jeruzalem, was Zerubbabel één der leiders; hij speelde een grote rol bij de wederopbouw van de tempel in Jeruzalem.

Zeruja – dit was de moeder van de bekende generaals Joab, Abisal en Asahel;

Zeventig jaren - Na 70 jaar zal Ik jullie weer naar Jeruzalem brengen – Jer.29:10 – Jeruzalem had zware zonden begaan  -  Jer.25:4,5,8,9 - Klaagliederen 1:8, 3:42 en 4:6 - Ezra leefde in de tijd dat die 70 jaar al voorbij was. De woorden van Jeremia gingen in vervulling. Al de dagen dat het woest lag, heeft het gerust, om de 70 jaar vol te maken – 2 Kron.36:20,21 – 70 jaar mocht er niets gedaan worden op het land – de achtergelatenen door Nebukadnezar in Juda leefden van de schamele opbrengst. (2 Kon.24:8-17) Een joodse opstand bracht de Babyloniërs terug naar Jeruzalem en maakten de stad gelijk met de grond (2 Kon.24:20 en 25:8-10)) – velen vluchtten naar Egypte bang voor de wraak der Babyloniërs (Chaldeeën) - God zei via Jeremia 44:1,2 – u hebt zelf de rampen gezien die Ik over Jeruzalem van Juda heb gebracht – ze zijn nu een puinhoop waar niemand meer woont – Jer.44:1,23. Daniel berekende wanneer de 70 jaren moest eindigen. Hij schreef: ik, Daniel leidde uit de boeken af hoeveel jaren het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn – Dan.9:1,2

Zeventig leerlingen van Jezus - Hij stelde ook nog andere 70 en zond hen heen voor Zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad en plaats, waar Hij komen zou – Lukas 10:1 - Volgens 1 kor.15:5-6 waren er nog meer dan 70 discipelen  - Paulus schrijft over Jezus na Zijn opstanding: dat hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalf. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal. – van de laatsten zegt hij, dat sommigen zijn ontslapen; maar toen hij schreef, leefden de meesten nog.

Ziba – zoon van Saul [Mefiboseth] – deze was kreupel – werd verzorgd door Ziba;

Ziel, wat is zij?- Swedenborg beschrijft de ziel van mens en dier. Dieren hebben niet een specifieke wil en verstand, zoals bij mensen, hoewel identiek. Bij de vrouw overheerst de wil, bij de man de intelligentie. Vandaar in een goed huwelijk van beide eigenschappen geen oppergezag. Het denken is nauw verbonden met de ziel. Het denken is weggedreven door ruimte en tijd, vandaar dat de mens op een natuurlijke wijze denkt. De ziel voelt en neemt waar, ze is de mens zelf! En zelfs de koningin van de mens. De ziel is feitelijk vrouwelijk. Het gemoed gaat uit van de ziel en staat dus onder de ziel. Ook het lichaam staat onder de ziel en de gemoedsgesteldheid. Lorber schrijft dat onze gedachtewereld als een registratieboek is. Een soort paspoort waarop alles genoteerd staat en waarin men zichzelf herkend. In de geestelijke wereld zal dit later bepalend zijn in het verdere leven.  De ziel kan gemakkelijk iets oproepen en associëren, bijv. bij geuren en bij smaken in bepaalde omstandigheden. Het specifieke daarvan blijft achter op de hiervoor bedoelde hersenplaatjes. Vandaar ook, dat de ziel alles registreert. Salomo zei al, dat je in je hart de wijsheid kunt vinden, daarin woont het geestelijk orgaan, dat steeds openstaat, namelijk het geweten. Het gevoel zetelt dus in het hart. In het rijk der heerlijkheid, zoals in alle hemelen, worden de zielen samengebracht, alles volgens hun karakter en identiek gedrag.

Zilla – vrouw van Lamech, de moeder van Tubal-Kain; - de eerste smid;

Zilpa – het dienstmeisje van Lea van Jacob, werd de moeder van twee zonen van Jacob: Gad en Aser;

Zimram – deze was ook een zoon van Abraham en Ketura;

Zimri – de legeroverste vermoorde zijn koning Ela, doch hij zat zelf maar 7 dagen op de troon, waarna hij ontkwam – 1 Kon. 16;

Zinnebeelden - Mozes geeft bij zijn uitbeelding van de schepping alleen maar beelden, die betrekking hebben op het ontwaken van het eerste godsbegrip bij de aardse mensen, en niet op de materiële schepping van de Aarde en alle andere werelden. bron: GJE1-156

Zippora – de vrouw van de leider Mozes, heeft haar man wel op romantische wijze gevonden. Terwijl ze water putte hielp hij haar en zo begon het. Hun twee zonen heetten Gersom en Eliëzer – Exod. 2:16;

Zodiak - Dit is volgens een observatie in Egypte één grote kring, verdeeld in twaalf gelijke delen. Elk deel bevat een afzonderlijk sterrenbeeld. Het teken Waterman ontleende men in januari, in een jaargetijde met de kortste dag, dat in Egypte vergezeld gaat met veel regen. De zon bevindt zich volgens de berekening van de ouden juist toen onder dat sterrenbeeld, gelijkend op een herder [de Waterman] die met zijn emmer naar de drinkwaterbak der huisdieren loopt en de volle emmer daarin leeggooit. In de koele nacht observeerden de herders de prachtige sterrenbeelden, en gaven er namen aan, die te maken hadden met een natuurverschijnsel in die tijd.

Zoekend naar de Heer - De Heer is met een ieder die Hem waarachtig zoekt, en verlaat hem nooit, die zich in zijn ellende tot Hem wendt. bron: GJE2-203 - Jer.29:13: als jullie naar mij zoeken met geheel jullie hart, dan laat ik Mij ook vinden, spreekt de Heer.

Zoetigheid als lekkernij -   Ook de voor de ouders vaak bittere vroege lichamelijke dood van hun kinderen vindt hierin zijn oorzaak; daarom moeten vooral naar aardse maatstaven rijke ouders er goed op letten, dat hun kinderen doelmatig voedsel gebruiken. Als een moeder de door Mozes als onrein aangegeven spijzen eet, dan moet ze het kind niet zogen, maar het door een ander laten zogen die reine spijzen gebruikt, anders zal ze met het kind veel zorgen krijgen. Daarom hebben de Joden reeds vanaf Abraham, voornamelijk van Mozes, wettelijk voorgeschreven gekregen wat de reine dieren en de reine vruchten zijn, en allen, die zulke wetten nauwkeurig volgden, hadden nooit zieke kinderen en bereikten zelfs een hoge ouderdom en stierven gewoonlijk aan ouderdomszwakte. Maar in deze tijd, waar men zelfs naar de vreemdsoortigste lekkernijen op zoek gaat en er helemaal niet meer aan denkt, of iets rem of onrein is en men in menig land domweg alles naar binnen werkt wat maar eetbaar lijkt, is het toch wel een wonder dat de blinde mensen lichamelijk nog niet die dierlijke vorm aangenomen hebben, die hun ziel al helemaal heeft. GJE1-242 [5-8]

Zofar – was een der vrienden van Job – hij dacht – zo beweert hij in een rede – dat Job wel zo ziek zou zijn geworden omdat hij verborgen zonden had;

Zomerdag - 172 is de 172e dag, de eerste zomerse dag bij ons. Dan is het bij ons de lichtste dag. Het Hebreeuwse woord AWR heeft de waarde 1-6-200 en visueel 162. De uitspraak lijkt op ‘aura’, dat ook met licht heeft te maken.

Zon, geestelijke en natuurlijke - Deze is het meest inwendige van de natuurlijke zon, een genadevonk van de Heer (Geestelijke Zon 1-11) – de zichtbare natuurlijke zon is slechts een lichaam van de geestelijke zon en er afhankelijk van.

Zon, uitleg over de - Dat de zon in de ochtend als ze opstaat rood ziet, komt vanwege de koude en de vochtigheid van de lucht, omdat de vochtigheid en de koude die er dan heersen, een rode kleur brengen – ook in de ogen van de mensen. Hetzelfde geldt voor het avondrood. De zon ziet dan rood door de koude van de lucht omdat de zon dan daalt om onder te gaan. opm. Occiduus betekent ondergaand (westelijk) de dood nabij. Waar de zon ondergaat en terneer gaat, sterft ze als het ware, daar, waar is het westen. bron: Causea et Curae

Zondvloed - ‘Petrus was erg onder de indruk over de noodzakelijkheid zijn ziel te onderwerpen aan de geest. Jezus woorden waren bijzonder diep in zijn hart geschreven. Hij trok zich een paar dagen terug en was niet bereikbaar, maar wel tijdens de maaltijden aanwezig. Hij concentreerde zich op zijn ziel en oefende om zijn innerlijk oog te openen. Dit beproeven deed hij geheel vrijwillig. De verworven eigenschappen – ook voor zijn latere roeping – konden nu zijn eigendom worden. Op een avond bleven de leerlingen langer dan gewoonlijk bij elkaar. De vraag die bij hen parten speelde was, waarom God zich gekwetst voelde, als de mens zich ergens aan bezondigde. Want juist de Heer ging wel om met zondaren en heeft zich bij hen nooit gekwetst gevoeld. Johannes legde uit, dat een goede vader zich wel gekwetst voelt door zijn kind, maar daarom nog niet boos op zijn kind wordt. Petrus voegde hier nog aan toe, dat het niet alleen de grote liefde van God is, maar ook Zijn grote wijsheid. De orde mag niet verstoord worden. De zondvloed was ontstaan, omdat de orde en daarna ook de doelmatigheid verstomd was. De Hanochieten bliezen de bergen op, waardoor de onderaardse waterbekkens vrij kwamen en een groot deel der aarde overstroomde. Het is dan ook vanzelfsprekend, dat God daarmee werd gekwetst. In de dagen dat Petrus zich had teruggetrokken zag hij hoe noodzakelijk het was om in zichzelf te komen om door God onderricht te worden en de waarheid te leren kennen. Hij had nu zijn weg gevonden om een echte leerling van de Heer en Zijn Meester te worden. Petrus voelde een sterke drang om te vertellen wat hij had waargenomen tijdens zijn terugtrekking. (GJE11-54)

Zondaar - Een van de hemeljongelingen zei nu: 'Zo zal het in het Rijk Gods ook eenmaal toe gaan. Er zal meer vreugde zijn over één zondaar, die zich bekeert, dan over negen en negentig rechtvaar­digen, die nooit zondigden!' JVJ 140-24

Zonen van Adam -  Adam = mens, Seth= wet, Enos is ellende, Kenan = klager, Mahalaleel = God prijzende, Jared = hij stijgt naar beneden, Henoch = ingewijde, Methusalem = doodsoverwinnaar, Lamech = kracht, Noach = vrede;

Zorgen – wereldse - "En de reden waarom Ik jullie allen dit nu vertel is, dat je alle onnodige zorgen uitbannen moet. Iedere wereldse zorg is toch een materiële band, waardoor een ziel zich vanuit het litteken van Adam verbindt met de materie! Hoe meer de ziel zich verbindt met de materie van haar vlees, des te meer moet de vorming van de eigenlijke geest van God in haar verkommeren. En hoe meer de ziel zich door haar zorgen verbindt met het lichaam, dat op zichzelf alleen maar een gericht, een ellendige noodzaak en tevens de dood zelf is, des te meer verliest zij het besef en de kennis van het eeuwige onvergankelijke leven in haar. Hoe meer zij deze band echter loslaat, des te vrijer wordt zij weer in alles. En hoe meer zij zich dan verbindt met de goddelijke geest in haar, des te levender en helderder zal haar bewustzijn en de kennis van het eeuwige leven in de ziel worden. GJE2-226 [1]

Zoutzee – meestal genoemd Dode Zee – heet officieel Zoutzee – Gen. 14:3 = dal Siddim;

Zuurstof  -  De lucht, die voor het inademen van mensen en dieren geschikt is, reikt niet tot aan de sterren, maar op het hoogste punt slechts tot zo ver boven de aarde als viermaal de hoogte van deze berg, gerekend vanaf de zee. Op die hoogte is de aardse lucht scherp begrensd, als water en lucht, en heeft daar evenals het water een heel glanzende, gladde op­pervlakte, die zoals de zee regelmatig golft. GJE2-148 [4]

Zuriël en Gabriël - Sprak een der jon­gelingen Maria aan: 'Maria, gezegende onder alle vrouwen op Aarde, kunt u zich mij nog herinneren? Ik ben name­lijk degene, die in de Tempel zo vaak met u heb gespeeld, en die u altijd verwende met heerlijke spijzen en dranken!?' Maria enigszins onthutst, antwoordde: ' Ja, ik herken U, U bent Zuriël, een Aartsengel! Maar U hebt mij ook vaak hevig geplaagd, door wel tegen mij te spreken maar U daarbij niet te la­ten zien! Vaak moest ik U urenlang smeken voor U zich liet bewegen U te tonen!' Ja,' zei de jongeling, 'maar dat was nu eenmaal de Wil des Heren, gezegende moeder van Hem, Die U buitengewoon lief­heeft ! Zoals het hart in uw binnen­ste - dat de zetel der liefde is ­voortdurend klopt, en heel uw wezen voelbaar beroert, zo is het ook met de liefde van de Heer: ook die stompt, plukt en plaagt voortdurend Zijn lievelingen! Maar juist daardoor vormt zij ook het leven, terwijl ze het tevens duurzaam maakt voor de eeuwigheid!' Nog een andere jongeling wendde zich nu tot Maria en sprak: 'Gezegende Maagd, her­kent U mij ook? Het zal niet veel langer dan een jaar geleden zijn, dat ik U te Nazareth bezocht heb!'  Nu herkende Maria hem aan zijn stem en zei: ' Ja, ja, U bent Gabriël! Waarlijk met U kan nie­mand zich meten; want Gij hebt aan de Aarde wel de allerbelang­rijkste boodschap aller tijden ge­bracht en het heil voor alle volke­ren!' Gabriël: ‘Ik ben wel de kleinste en onbelangrijkste in het Rijk Gods, maar zeker niet de grootste! Wel heb ik de Aarde de grootste en heiligste boodschap gebracht. Toch is het niet zo dat ik de grootste van allen zou zijn, inte­gendeel, het is andersom: name­lijk dat ik juist de kleinste ben in het Godsrijk!'Het kindje Jezus: ‘Ik heb toen de he­melen en de Aarde gebouwd en de regel uitgevaardigd, dat alleen wat nederig is mij na zal zijn. Voor Mijzelf heb ik nu ook het allernederigste ter wereld ge­kozen; daarom zullen voortaan slechts zij bij Mij de grootsten zijn, die­ net als Ik - zowel tegen­over de wereld als voor zichzelf de kleinsten en nederigsten willen zijn! Op deze wijze is het dat je gelijk hebt, Gabriël, en dat ook Maria gelijk heeft, want daarom ben jij de grootste, omdat je zowel uiterlijk als innerlijk de kleinste wilt zijn!’ (bron: jeugd van Jezus, hfdst.114)

Zwijgen - Het is op het juiste moment zwijgen beter dan nog zo doeltreffend te liegen. bron: GJE1-187 - Toen we in de synagoge kwamen, zei Simon van Kana heimelijk tegen Jezus: Heer, wij kunnen toch ook wat inbrengen We zouden echt klachten genoeg hebben. De Heer zegt: Mijn vriend! Op het goede moment de waarheid spreken is juist en goed; maar op het goede moment zwijgen is nog beter. (GJE1-105, Het Bijbels Namenboek Jurriaan Wijchers en Simon Kat, Bijbels woordenboek Lize Stilma & De Nieuwe Openbaringen – Jakob Lorber – 1840]     

 

UpToDate 2024-2025