Alfabetisch Bijbels [ingekort] register van de letter U

 

Uiterlijk van Jezus - hoewel Hij uiterlijk [opm. Zijn lichaam] heus geen knappe man is, want Hij is wat klein van postuur, en Zijn handen zijn ruw en hebben littekens van het werken, maar Zijn hoofd is waardig en Zijn oog is wel het mooiste wat ik ooit zag. Ook om de mond heeft Hij een bijzonder vriendelijke, hoewel tevens ook waardig, ernstige trek. De stem van Zijn mond kan men echter werkelijk manlijk in verrukking brengend noemen, want die klonk tenminste voor mijn oren als het mooiste en zuiverste gezang. bron: GJE2-240

Uitspansel - Want er is maar één uitspansel in de eindeloze vrije ruimte, en dat is de wil van God, die door Zijn eeuwige onveranderlijke wet de hele ruimte en alles wat daarin is vervult. GJE1-160 [9]

Uittocht – dat is de naam voor een blij gebeuren, dat voor de joden in Egypte de bevrijding uit de slavernij betekende. Onder leiding van Mozes vertrokken ze uit dit land, waar ze jarenlang onderdrukt waren geweest, naar het beloofde land Kanaän. Ze kwamen daar + 40 jaar later aan. Een andere naam voor uittocht is Exodus.

Universum, bezoek aan het - ‘Allen lagen op de grond. Alleen Agricola zat op een bank en begon het volgende te zeggen: 'Dus die grote bol daar beneden is de Aarde en daar boven is de Maan als een kleinere bol en daar nog dieper onder de Aarde onmiskenbaar de Zon! O, dat is een wonderbaarlijke aanblik, en de schijnbaar lege ruimte is vol van wezens van mijn soort! Enigen zweven naar beneden naar de Aarde, en anderen zweven er weer vandaan. En, o, o, daar is de Maanaarde al! Zij lijkt veel op onze Aarde, maar het ziet er allemaal zo doods en verlaten uit. Het zou me daar echt niet bevallen en het schijnt ook haar bewoners niet al te goed te bevallen, want ze trekken allemaal erg bedroefde gezichten en zien er erg kwijnend uit.’ De engel zei: 'Dat zijn slechts bepaalde aardse zielen die daar in zekere zin losgemaakt worden van hun te grote liefde voor de wereld, opdat zij dan geschikt worden voor een hogere geestelijke vorming. Kijk, hier op de andere zijde van deze Aarde ziet het er al vrolijker en natuurlijker uit! Dat zijn de werkelijke bewoners van deze Maanaarde.' Dat stelde de Romein gerust en hij bekeek alles met grote verbazing en verwondering. Vandaar ging het naar de Zon.’ (GJE 6-192) Opmerking tussendoor: ‘De Heer zegt aan ieder persoonlijk, dat aan gene zijde in het rijk der geesten men luid van de daken verkondigen zal wat ieder op deze wereld nog zo ijverig tracht te verbergen; daarom is het beter om nog in deze wereld een klein gericht te doorstaan en zich een kleine verdeemoediging te laten welgevallen, dan aan gene zijde voor het oog van alle engelen van de hemel te schande te staan. Wie zich hier op deze aarde als een beter mens wil voordoen dan hij in werkelijkheid is, bezit nog een huichelachtige geest; hiermee kan hij het rijk Gods nog niet echt binnenkomen. Wie echter ooit tegenover Hem wil bestaan, moet zich ook zo aan de wereld laten zien als hij is; dan zal hij ook in Zijn ogen en die van de engelen geen verder gericht meer hoeven door te maken, als hij zich in zijn doen en laten gebeterd heeft.’ (GJE 8-80)

Ur der Chaldeeën - Laban woonde vlak bij het Ur der Chaldeeën. Nu heet het Urfa, waar ook eens de oervader Abraham woonde. [Hand.7:4] – Het Ur lag zo’n 50 km. ten noorden van Haran, aan de overkant van de Eufraat. [Joz. 24:2,3] – Daar woonde ook eens Heber, de stamvader der Hebreeën. Het latere Babylonië kwam uit het land der Chaldeeën. Het grootste deel van Daniël is geschreven in het Syrisch (Aramees) – [Dan.2:4] – In Noord West Syrië, in de oude stad Ebla, is in 1964 op een kleitablet een inscriptie gevonden met de naam Ur in het gebied van Haran. Gen. 24:4-10, Joz. 24:2, Jesaja 23:13 [dit betreft niet het Ur in Babylon] – Assyrische stad – Gen.11:28,31 en 15:7 en Neh. 9:7; Ur had in de tijd van Abraham reeds een hoog peil van beschaving en ontwikkeling bereikt.

Uria betekent ‘mijn licht is van Jaweh; Uria was een Hethiet en de man van Batseba, held van David. Hij staat in de genealogie van Jezus genoemd; David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria; 2 Sam. 11:3-12; Uria gedroeg zich vooral in de strijd tegen de Ammonieten heldhaftig, maar kreeg niet de dank, die hij verdiende. David ontnam hem zijn vrouw en bovendien zette hij Uria op een dusdanige en gevaarlijke plaats in het leger, dat deze sneuvelde.

Uz – het geboorteland van Job;

Uzzatoen de ark des verbonds op een wagen van Jericho naar Jeruzalem werd vervoerd, gleden de trekossen uit. Uzza greep de ark vast om te voorkomen dat deze van de wagen zou kantelen en viel meteen dood neer. Over deze Uzza, de zoon van Abinadab wordt verhaald in 2 Samuel 6 en 1 Kronieken 13:10;

Uzzia – de koning van Juda, bleek een goed staatsman te zijn maar hij bemoeide zich ook met de priesterzaken die hem niet aangingen. Hij stierf aan melaatsheid en kon daardoor geen deftige staatsbegrafenis krijgen.

Uriël = ‘mijn licht is God’; ook een naam van een aartsengel;

Uurindeling - In de zomer, als er sprake was van een uur, toen was in het land Israel tweeduizend jaar geleden dat in werkelijkheid echter twee uur. De vorstelijke persoon ging in één uur van Kapernaum naar Kana! Zo staat het in de Jakob Lorber tekst. In werkelijk kon dat niet. Men had het over de duur van 60 minuten, maar bedoelden daarmee twee volle uren! Dat zou dan met onze tijd 2 x 60 minuten zijn. [zie GJE 1-8,6, 1-5-23, 1-25-11, 1-90, 1-37-4]. De tijdsperiode überhaupt is begonnen na de schepping van de oergeesten. Hiervoor bestond nog geen tijd en was er alleen maar de Heer Zelf, de Oergrondgeest.

 

[Het Bijbels Namenboek Jurriaan Wijchers en Simon Kat, Bijbels woordenboek Lize Stilma & De Nieuwe Openbaringen – Jakob Lorber – 1840]   

 

UpToDate 2024-2025