Alfabetisch Bijbels ingekort register van de letter T

 

Tabga – in het grieks: Heptabega = zeven bronnen – Matth. 14:13 – door de traditie in verband gebracht met de wonderbare broodvermeerdering – Aan de oever van het meer van Galilea;

Tabita - Gazelle – in het Grieks ‘dorkas ’-  Hand. 9:36,39 – een vrouwelijke discipel, overvloedig in goede werken, die lijdrokken en mantels gemaakt had te Joppe. Op het gebed van Petrus wordt zij weer tot leven gewekt;

Tabor – berg in Gilead op de grens van Zebulon en Naftali - Tabor; een gebergte bij de vlakte van Jizreël – 553 m. hoog – 48 km van het oorspronkelijke Nazareth – hierop staande kan men de Karmel en de Hermon zien; op de top van de berg staat nu een Fransiscanenkerk, die een kruis als plattegrond heeft;

Taddeus of Thaddeus – betekent ‘moedig’ in het Aramees – één van de twaalf discipelen;  - Matth. 10:3 en Marc. 3:18 – Judas 2; Hij was een van de zeventig discipelen - Thaddeus was bij koning Abgarus in Mesopotamië met Pontos en Perzië.

Tamar - palmboom  - vrouw die Juda neemt voor zijn zoon – zie ook Gen. 14:7;

Tarsis – plaats die gedacht wordt in het uiterste westen vanuit het oosten betracht – men denkt ergens in Spanje;

Tarsus – geboorteplaats van Paulus;

Tartarus – afgrond, nog onder het rijk van Hades – 2 Petr. 2:4;

Tenach – een joods woord waarvan de medeklinkers de eerste letters zijn van de tora – de boeken der koningen behoren bijv. tot de tenachse geschriften;

Theophilus  - vriend van God  - Lucas 1:3 en Hand. 1:1 – een onbekende aan wie Lucas zijn beide geschriften opdraagt; zie elders uitgebreid onder Evangelisten [Lukas]

Tempel van Salomo was gebouwd op de tempelheuvel 724 m. boven de zeespiegel - Salomo bouwde de tempel in het 480e jaar na de uittocht van Egypte;

Tempelbouw - (Toen zeiden de Joden: 'Zes en veertig jaren had men voor het bouwen van deze tempel nodig, en u wilt dat in drie dagen alleen doen? Want zij wisten niet, dat Hij over de tempel van Zijn lichaam sprak.  Joh. 2:20-2; - GJE1-13 [2] -  De tempel stelt de mens voor, waarin ook het allerheiligste is. Dit mag nooit ontheiligd worden. (zie zonde, hogepriester of tempelreiniging) Salomo bouwde de tempel in het 480e jaar na de uittocht van Egypte;

Tempeldduif - De duif wordt vaak als postduif gebruikt in liefdesaangelegenheden met uiterlijke boodschappen. Daarom mag het uiterlijke (de schors) nooit in het merg (binnenste van de tempel) van een boom bevinden, als iemand de merg weghaalt uit de boom en daarvoor de schors in de plaats – dan gaat de boom dood, waardoor ook de tempel stierf.  (GJE 1-16)

Tempelreiniging - De reiniging veroorzaakte echter grote opschudding en de leerlingen waren heimelijk bang, dat de priesters ons als opruiers door de Romeinse wacht gevangen zouden laten nemen, en dat het vrijwel zeker was dat wij zeer vernederend ondervraagd en bestraft zouden worden, want er staat geschreven: 'De toorn over Uw huis heeft Mij vernietigd'. Opmerking. d.w.z. dat men Jezus hiervoor later heeft gekruisigd. Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven staat: ‘De ijver voor uw huis zal Mij verteren!’ De toewijding voor Mijn huis zal Mij wel vernietigen, maar nu nog niet!’ zei Jezus tegen Zijn leerlingen  (GJE 1-13-17) - Als de mens, die de tempel voorstelt, al onrein is, zoals een bezemvol vuil, hoe kan de bezem een vertrek dan nog schoonmaken? Dan moet pijnlijk ingegrepen worden door Hogerhand (bijvoorbeeld door ziekte of een vervelende lotmatigheid. (Zie verder zonde, tempel of hogepriester) - GJE1-13 [15] - (Toen Hij dan opgewekt was uit de doden, herinnerden Zijn discipelen zich, dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en het woord, dat Hij gesproken had. Joh. 2:22);

Tempelvee - Tempelvee dat wordt aangeboden is het laagste niveau van dierlijke zinnelijkheid en grote domheid en blindheid. De (eigen)liefde  is gelijk aan die van een os, die niet de sexuele liefde bezit, maar liefde tot poliepachtige vleeslust;

Tempelverkoper - De tempelverkoper verpersoonlijkt de lage onreine hartstochten;

Tempelduivenverkopers - Dit slaat op de uiterlijke deugd, ceremoniën, fatsoen, hoffelijkheid, etc. dus wereldse omgangsvormen. (GJE 1-16)

Tempelwisselaars - Dit betekent alles uit de algehele dierlijk geworden (dierlijke) eigenliefde van de mens. (GJE 1-16)

Terach – stamt af van Sem – is de vader van Abraham – hij trekt met zijn familie weg uit Ur en gaat naar Haran waar hij sterft – Hand.7:4 – Lucas 3:4 – Terah vertrok met zijn kinderen uit Ur, dicht bij de Perzische Golf. Hij stierf te Haran;

Terugkeer van satan - Als echter alle aarden en zonnen geheel in mensen zijn opgegaan, zal ook van die e n e niets meer over zijn dan alleen maar zijn 'ik' dat in volkomen eenzaamheid zich na tijden der tijden zal moeten gaan omkeren, wanneer het zich niet wil prijsgeven aan een eeuwig versmachten. Dan zal er geen stoffe­lijke zon en geen stoffelijke aarde meer in de eeuwige einde­loze ruimte rondcirkelen, maar overal zal een wonderheerlijke nieuwe geestelijke schepping met zalige vrije wezens de einde­loze eeuwige ruimte vullen, en Ik zal als altijd dezelfde God en Vader van alle wezens zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid, en deze gelukzalige toestand zal daarna nooit eindigen. Daar zal één kudde, eén schaapsstal en eén herder zijn! Maar wanneer dat allemaal zo zal worden is in aardse jaren gemeten nooit te omschrijven! En zou ik je het getal meedelen, dan zou je dat onmogelijk kunnen begrijpen. En zou ik het getal omschrijven door te zeggen dat er duizendmaal duizend periodes van duizend jaar zullen voorbijgaan, waarbij het aantal periodes gelijk is aan het getal van de korrels zand in de zee en op de gehele aarde, vermeerderd met het getal van het aantal grassprietjes in alle landen en op alle bergen der aarde, vermeerderd met het getal van alle druppels in de zee, in alle meren en stromen, rivieren, beken en bronnen, dan zou je dat allemaal toch niet kunnen tellen om zodoende het moment van de uiteindelijke verlossing te bepalen! Bron: GJE2-63

Terugkomst Jezus - Als je met z'n tweeën bent en beiden zo'n grote angst voor de mensen hebt, ontvlucht dan een stad waar men jullie zal vervolgen en ga naar een andere! Want voorwaar Ik zeg jullie: Je zult lang niet in alle steden van Israël gepredikt hebben, voordat Ik als de Zoon des mensen weer bij jullie zal komen (Matth. 10:23) als Degene, die voor ieder het gericht, een verwoestend vuur in zijn hart, ontsteken zal, en de kwade worm in de borst van de boosdoener zal wekken; en het vuur zal niet doven en de worm zal niet sterven; jullie zullen daardoor echter gerechtvaardigd worden. Want wee degenen, die jullie hebben vervolgd en de hand aan jullie geslagen hebben!' GJE 1-138 [15] - De Heer zal terugkomen op de 3e werelddag [tussen 2000-3000 n. Chr.] – GJE2-63

Testament, het oude - Het OT heeft 1188 hoofdstukken – de kortste psalm is 117 en de langste psalm 119 – de middelste is 118 – het midden van de bijbel – zie vers 118:8: het is goed op de Heer te vertrouwen en zich niet te verlaten op mensen.

Tetrarch – [Grieks]: viervorst – titel voor een regeerder over een vierde gedeelte van een land – een trap hoger staat de etnarch = volksregeerder;

Thomas – een discipel van Jezus; men noemde hem ook wel Didymus; hij kon niet geloven, dat Jezus werkelijk was opgestaan, totdat hij Hem zelf ontmoette; vandaar de ‘ongelovige Thomas’; Een eerlijke ziel volgens Andreas, maar steeds vol gewetensbezwaren en twijfel. Wat hij eenmaal te pakken krijgt, dat laat hij nooit meer los, hoewel hij een vrijgevig hart heeft. Jezus gaat nu al bijna halverwege Kapernaüm en zegt tegen Thomas, dat hij uit de buurt moet blijven van Judas, want jullie samen, dat gaat niet goed. Zelfs de profeet Johannes de doper kon niet met Judas opschieten, waarmee Judas meermalen een twistgesprek had. De leer van Johannes voldeed hem niet, omdat die niets dan strenge boetedoening predikte en aan iedereen een onverbiddelijk godsgericht verkondigde die niet tot ware boetedoening zal overgaan; om die reden heeft Judas dan ook meermalen met Johannes geredetwist. Door deze vrijgevigheid heeft hij ook die bijnaam gekregen. bron: GJE 1-10-9 en 1-96

Thora – Pentateuch - Thora in 1390 v. Chr. Het geesteskind van Mozes – Maar in Lorber staat duidelijk dat de Heer de Tora letterlijk aan Mozes heeft gedicteerd, dus de thora is absoluut geen mensenwerk.

Theben - Theben was de oudste stad van Egypte met haar honderd deuren – rijk en prachtig gebouwd – Ezech.30:14-16 – in het jaar 525 v. Chr. is de stad door de Perzische koning Kambyes in een puinhoop veranderd – zie ook vers 13 dat Memphis vernietigd worde – dit gebeurde in 578 v. Chr. – en vs 12 – ‘Ik wil het land door vreemden laten verwoesten’ – zie in 525 v. Chr. dan is het land zodanig verwoest…

Therapeut - In het Grieks betekent het genezer en dit komt van het Aramese woord Essaya – denk ook aan Jezus – Iosis.

Tiberias - Het meer van Galilea lag 2000 jaar geleden niet zover van het toenmalige Nazareth. Er is een berg aan het uiterste topje van dit meer. [GJE2-170] - Tegenwoordig is het meer 9,5 km. breed, 21 km. laag, en 50-70 meter diep en de totale oppervlakte bedraagt 170 km. Twee uur te voet van Magdala en drie uur van de stad Tyrus vanaf het puntje van de Galilese zee. Dat zou dan 10 kilometer zijn en 15 kilometer naar Tyrus. Elders staat 1 dag te voet. [GJE2-169,175]. De stad Tiberias is door een aardbeving verwoest. Er zijn nog wel resten overgebleven. Het heeft warme bronnen aan de breukranden onder water. Het ligt 205 m. beneden de zeespiegel. [dode zee 400 meter] - Tiberias – ook +naar de regerende keizer Tiberius – Joh. 6:1,23 en 21:1 – de stad is door Herodes Antipas gebouwd en genoemd baar keizer Tiberius – Romeinse keizer 14-37 n. Chr.

Tigris – Gen. 2:14 – Dan. 10:4 – met de Eufraat de grootste rivieren van west Azië – als derde genoemd van de vier ‘paradijsstromen’. Grote rivier in Mesopotamië, die bij de Perzische Golf samenvloeit met de Eufraat;

Tijdstippen van de dag – eerste wake = 6-9 uur in de avond – tweede wake = 9-12 uur ’s nachts = derde wake = 12-3 uur ’s nachts = vierde wake = 3-6 uur in de ochtend – voorheen was het anders – in de tijd van Jezus was de eerste wake van 18.00 uur tot middernacht – de middelste wake van 24:00 – 03.00 uur in de nacht – en de morgenwake van 03.00 tot 06.00 uur in de ochtend;

Timoteus of Timotheüs = godsvereerder – Hand. 16:1-20 – discipel en zeer gewaardeerde metgezel van Paulus – hij heeft een joodse gelovige moeder, Eunike; zijn grootmoeder heet Loï; Timotheus kwam uit Lystra – een trouwe hulp en vriend van Paulus – ze zaten zelfs een keer samen in de gevangenis – zijn moeder was een Jodin en hij had een Griekse vader – Paulus schreef twee brieven aan T. ;

Tisbiet – 1 Kon. 17:1-2 – eerste en laatste vermelding van Elia, de Tisbiet – de enige met deze bijnaam;

Titus - Titus gaf opdracht de gehele stad Jeruzalem met de grond gelijk te maken – met uitzondering van de hoogste torens Phasaël, Hippicus en Mariamme. In de Zuidwesthoek van Jeruzalem moet het eerste christelijke centrum zijn geweest (stadspoort – de Essenenpoort).

Tobias over Israël - De oude Tobias heeft in zijn leven psalm na psalm gezongen. Tobias voorspelt zijn collega's de eeuwige vloek over de Joden, dat ze op Aarde nooit meer een thuis zullen hebben en dat hun naam, waar zich zelfs de heidenen voor gebogen hebben, walging zal opwekken bij mensen. Zo waar God leeft, zo waar zal dit ook gebeuren. Bron: GJE1-174, 172

Toekomst geloof mensheid - Ja, ik zou bijna met zekerheid durven zeggen, hoewel ik geen profetische gave heb, dat afgaande op mijn kennis van de mensheid uit de vrij verre omtrek van Azië, Afrika en Europa, van nu aan gerekend, binnen twee duizend jaar nog lang niet de helft van de aardse mensen zich in het licht van deze leer van U zal zonnen! - Heb ik gelijk of niet?' Ik zeg: 'In de aard van de zaak heb je volstrekt geen ongelijk. GJE1-81 [9,10]

Toekomstblik van een mensgesteldheid - IK zeg: " Allerliefste Jarah, dat is voor jou nog veel te moeilijk! Maar Ik zal je uit bijzonder grote liefde tot jou toch wat zeggen: Kijk, als Ik het weten wil, kan Ik natuurlijk al altijd al alles weten wat er van een mens terecht komt. Maar de mens moet als hij volwassen wordt geheel vrij en zelfstandig beslissen. Daarom trek Ik Mij op een bepaald moment terug van de mens en kijk niet naar wat hij met zijn vrijheid doet, behalve wanneer hij Mij dringend vraagt hem te helpen bij zijn vrije strijd tegen de wereld. Dan kijk Ik naar hem, help hem op de goede weg en geef hem bij de strijd tegen de wereld nieuwe kracht. Kijk, ik wil voor jou dus ook geen blik in de toekomst werpen opdat je vrij blijft in je doen en laten, maar daarom leer Ik je nu opdat je je alles tijdens de verzoeking levendig zult mogen herinneren. Ook de beschermengel zal je dan alleen laten, maar wanneer je uit eigen kracht de wereld volledig zult overwonnen hebben, komt hij weer bij je en zal hij je in alles dienen. GJE2-137 [16,17]

Toorn - Een toornig hart kan nooit rein zijn, omdat toorn altijd veroorzaakt wordt door hoogmoedigheid. Toorn en liefde zijn één zoals ook hemel en hel. Wij willen dus overal, net als hier bij jullie, onze harten zo goed mogelijk vrij houden van iedere onzuiverheid, opdat de Heer niet van ons weggaat als wij Hem zien; want met een onrein hart kan men God niet naderen en in geest en waarheid Zijn aangezicht en de volheid van de wonderen van Zijn werken zien! Als we een rein hart hebben, moeten wij vreedzaam, geduldig en zacht tegen iedereen zijn, want een toornig hart kan nooit rein zijn, omdat de toorn steeds veroorzaakt wordt door de hoogmoedigheid. Is ons hart echter vreedzaam, dan kunnen wij Hem ook heel getroost als kinderen naderen, Hem, Die ons het kind-zijn van God bracht, en ons leerde tot God als onze Vader Zelf te bidden. Neem je vóór alles in acht voor de toorn en de hebzucht, want anders zul je een kind van de eeuwige dood worden! Want het berouw en de boetedoening aan gene zijde van het graf hebben weinig waarde en kunnen een onreine, zwarte ziel weinig helpen. GJE 1-4, 2-185

Wij willen dus overal, net als hier bij jullie, onze harten zo goed mogelijk vrij houden van iedere onzuiverheid, opdat de Heer niet van ons weggaat als wij Hem zien; want met een onrein hart kan men God niet naderen en in geest en waarheid Zijn aangezicht en de volheid van de wonderen van Zijn werken zien!

Tovenaars - Alle Egyptische en Perzische tovenaars staan niet zelden in verbinding met de geesten en kobolden en doen met hun hulp allerlei toverkunsten. Al dat soort toverij is echter een gruwel voor God, en wie deze uitoefent, voorwaar, die zal niet gemakkelijk in het rijk van God komen! Zulke tovenaars beletten de bovengenoemde geesten de ingang tot het vlees, en als zij sterven, worden zij de gevangenen van zulke onrijpe zielen en kunnen zeer moeilijk bevrijd worden, omdat ze voortdurend iets van de geaardheid van de onrijpe, naakte natuurzielen in zich opnemen. Ik zeg jullie: Een tovenaar zij vervloekt! Want men heeft nog nooit meegemaakt, dat een echte tovenaar met zijn toverij, ook maar ten halve, een goed doel gediend zou hebben! Overal druipt er duimendik de grofste hebzucht en gewinzucht vanaf, en ook de brutaalste heerszucht, en zulke geesten moeten in de diepste hel hun verdeemoedigende loon krijgen!" bron: GJE2-65

Trojaanse paard - De soldaten in de buik van het houten Trojaanse paard. Bron: GJE2-198

Tubal-Kain – Gen. 4:22 – zoon van Lamech en Silla – ‘vader der smeden’. 

Tuchtroede - De tuchtroede moet niet met toornige, maar met liefdevolle hand gebruikt worden! Een rechtvaardige toorn voor mensen is vaak veel heilzamer dan te veel liefde, al is die nog zo zuiver, zei de hoofdman tegen de Heer. Jezus: O ja, maar dat is dan geen toorn in de eigenlijke zin van het woord, maar slechts een speciaal vuur van de liefde in het hart, dat een heilzame kracht bezit. Daarmee werk ook Ik, als dat ergens nodig is. Als de liefde dat vuur niet zou hebben, zou de oneindigheid tot op heden nog helemaal zonder wezens zijn. Alle schepsels danken hun bestaan alleen maar aan de grote drang van de liefde van God. bron: GJE2-154,155

Tyrus = rots – Joz. 19:29 – vaak samen genoemd met Sidon; de beroemde fenicische stad, gebouwd op een rots – Ezech. 26:4; het heet nu Es-Soer;

 

[Het Bijbels Namenboek Jurriaan Wijchers en Simon Kat, Bijbels woordenboek Lize Stilma & De Nieuwe Openbaringen – Jakob Lorber – 1840]  

 

UpToDate 2024-2025