Alfabetisch Bijbels ingekort register van de letter R

 

Rafael, aartsengel - Deze zegt tegen het dertienjarige meisje Jarah tijdens de levensloop van Jezus op Aarde, 2000 jaar geleden: ‘zelf heb ik reeds verscheidene werelden met kleine zonnen geschapen en ze zelf geheel bevolkt. En als deze werelden zijn meestal beter van alles voorzien dan deze aarde van jullie. Alles plant zich daar net zo voort als hier en de geesten kunnen daar net als hier een grote volmaaktheid bereiken. En waarom zouden zij dat niet kunnen? Uiteindelijk komt toch iedere geest uit God, evenals de kiemen van de toekomstige gewassen nu al verscheidene miljarden jaren uit de kiemen der eerdere zaden gereproduceerd zijn’. Rafael  is de leider en beheerser van alle werelden en zonnen. Heeft Jarah tot haar volwassenheid persoonlijk begeleid. De Heer moet in eeuwigheid door Zijn geest ieder ogenblik voor allen zorgen. De engel van Jarah was een poos zichtbaar in het leven van de jonge Jarah, maar nu anders gekleed en hij bleef tot aan de volwassenheid bij Jarah. Hij werd gekleed zoals men dat in Genezareth gewoon was. Rafael zegt tegen Jarah: ik houd al meer van jou dan van al mijn ontelbare zonnen, waarvan we er op een goede keer nog verscheidene zullen bezoeken. Rafael ziet eruit als een knaap van 16 jaar. Hij zal Jarah 3 jaar beschermen - tot en met haar zestiende, want Jarah is nu 13 jaar. Dus nog een half jaar na de kruisiging van Jezus. Rafael is overigens net zo stil als een zacht verkoelend avondbriesje en zo zacht als de zachtste wol van een lam. GJE2-140,166,145

Rebecca = de boeiende  Gen.22:23, dochter van Betuël, zuster  van Laban, vrouw van Isaäk, moeder van Esau en Jakob, begraven in de spelonk van Makpela;

Rechter over jezelf zijn, ooit - Want eenmaal zal ieder volgens zijn geloof leven, en de daden, die hij volgens zijn geloof uit liefde heeft gedaan, zullen zijn rechter zijn! Want Ik zal niemand oordelen, maar rechter van ieder mens zal zijn eigen liefde zijn - volgens dit woord, wat Ik nu tot jullie heb gesproken. GJE2-32 [8,9] Rafa = reus en Rafaël betekent ‘genezer is God’.  Deze engel wordt ook verhaald in het apokriefe boek Tobit;

Rechter voet - de rechtervoet, geeft de voortgang in de wereld aan. GJE1-44 [2]

Rehabeam – betekent úitbreiding van het volk’; na de scheiding in tien- en twee stammenrijk is hij de eerste koning van het Zuid-rijk [de twee stammen];

Rephaïten of Refaïeten -  de reuzen; kanänitisch volk van grote mensen; zij worden samen genoemd met de andere volken van reuzen, zoals de Ekanieten en Emieten;

Rekenschap afleggen  - Maar Ik zeg jullie, dat de mensen eenmaal, op de dag van het jongste gericht, rekenschap af moeten leggen over ieder slecht en ijdel woord dat ze hebben gesproken! (Matth.12:36) Zoals in het boek Hiob geschreven staat, zo zal het zijn: 'Uw woorden zullen u rechtvaardigen en uw woorden zullen u verdoemen!' (Matth. 12:37) - Een goed mens brengt uit de goede schat van zijn hart altijd goede dingen voort; en een slecht mens brengt altijd slechte dingen voort uit de slechte schat van zijn hart (Matth. 12:35)- Maar Ik zeg jullie dat de mensen eenmaal op de dag van het laatste oordeel, rekenschap af moeten leggen van ieder kwaad en nutteloos woord dat ze hebben gesproken (Matth. 12:36). - Zoals in het boek Job geschreven staat, zo zal het zijn: Uw woorden zullen u rechtvaardig en uw woorden zullen u verdoemen.  (Matth. 12:37) -   GJE1-186 [5] )

Rente - Ik zeg: 'Laat het echte beheer maar aan God de Heer over, en geef aan degenen, die de Heer naar je toestuurt, en dan zal je vermogen niet kleiner worden! Heb je dan niet vele en grote akkers en weiden, en tuinen vol oogst en druiven, en zijn je uitgebreide stallen niet vol ossen, koeien, kalveren en schapen? Kijk, als je daarmee handel drijft, dan zal de zegen van God je steeds datgene volledig vergoeden, wat je in de loop van het jaar aan de werkelijk armen hebt gegeven; maar wat je op de rentegevende rekening van de rijken wegzet, zal je van bovenaf nooit worden vergoed, en je zult veel zorgen hebben en je steeds afvragen, of ze je geld wel goed beheren. Doe daarom, zoals Ik je nu gezegd heb, dan zul je een goed en zorgeloos leven hebben, en alle armen zullen je liefhebben en overal waar het maar mogelijk is zegenend van dienst zijn, en de Vader in de hemel zal je doen en laten steeds zegenen; en zie, dat zal beter zijn dan de steeds grotere zorgen die de rentegevende rekeningen je zullen geven!' GJE1-58:8

Reparatie der mensheid - Al is een mens nog zo goed, toch heeft hij meer of minder zelfzucht in zijn hart. Daarmee beoordeelt hij dan ook steeds zijn medemensen, en hij rekent het hen altijd het eerst en het liefst als fout aan, als ze dingen doen waardoor hij denkt benadeeld te worden. Omdat iedere andere mens echter ook wel wat zelfzuchtig is, beoordelen alle mensen elkaar onjuist. Deze misvattingen veroorzaken wederzijdse ontevredenheid, en vervolgens ergernis, nijd, woede boosheid en nog meer van zulke lofwaardigheden. Wie anders dan de mens is zodoende schuldig aan het slechter worden van de mensen? Daarom slijt de levensmachine ook na verloop van tijd en moet zodoende ook door haar verheven meesterknecht van tijd tot tijd gerepareerd en zo nu en dan zelfs van de grond af aan weer opgebouwd worden. En zo'n tijd van algeheel herstel schijnt nu, na meer dan duizend jaar, te zijn aangebroken. Daarna zal het betere deel van de mensen weer een poos meekunnen; maar voor meer dan hoogstens tweeduizend jaar zullen de gerepareerde mensen niet meer meegaan, en in het hiernamaals zal het ons niet ontgaan, dat gebeuren zal wat ik je nu heb gezegd!" GJE2-93 [9-11]

Rijk van God - Maar in deze dagen wordt het Rijk van God geweld aangedaan; en die het niet met geweld naar zich toetrekken, zullen het niet bezitten. GJE3-9

Rijkdom hebben - Daarom vormen de grote schatten van deze wereld de grootste bedreiging voor het eeuwige leven van de mensen! Wat baat het echter de mens, als hij de schatten van de gehele wereld zou hebben en dit ten koste ging van zijn ziel? Voor hij er erg in heeft zal men zijn ziel wegnemen en in grote duisternis werpen, waar eeuwig gejammer en tandenknarsen heerst! Wat zal hij dan aan al zijn schatten hebben!? Laat ieder van jullie daarom geestelijke schatten verzamelen, die niet door de roest en de motten vernietigd kunnen worden, dan zullen jullie in eeuwigheid alles in overvloed hebben! GJE2-102 [3,4]

Rijpingsproces  - Diep speuren in de geheimen van God is wat ijdel. Want je zult langs die weg toch geen haarbreed nader tot Zijn Geheimen kunnen door­dringen, dan zulks te rechter tijd mogelijk zal zijn. Geef dat soort onderzoe­kingen dus maar op, en pijnig je geest er niet tevergeefs mee, want als de tijd daar is, zal alles je dui­delijk worden. daarom moet je voorlopig eerst geloven, en in dat geloof de ware nederigheid van je hart be­wijzen. De Heer: ‘Pas wanneer je geest door echte deemoed zichzelf zal heb­ben doorgrond, pas dan zul je vanuit die diepte verhelderende blikken in Mijn diepten kunnen werpen. Maar als je door onderzoek je geest gaat verheffen, dan zal die steeds verder afdwalen van zijn ei­gen levende diepte, waardoor je je juist van Mijn Diepten zult ver­wijderen, en ook je eigen innerlijk niet nader komen zult. Je moet daarom trachten innerlijk een kind te worden, en dan zal de tijd werkelijk aanbre­ken, waarin de ware wijsheid je deel zal worden’. (Dit zei het Kindje Jezus tegen Cyrenius)  (bron: de jeugd van Jezus, hfdst.218)

Rode zee = de schelfzee Ex.10:19, Hand.7:36 en Hebr. 11:29;

Roepend in de woestijn - Een roepende in de woestijn, dat wil zeggen: een roepende in de geestelijke woestijn van de mensen in hun harten. Johannes had hiervoor dan ook zijn woestijnplaats uitgekozen, omdat dit een overeenkomst zou moeten hebben met de mensen, die in zijn tijd ook zo leefden als de geestelijke dorre woestijngronden. (GJE 1-5-5)

Romeinse jaartelling - De oude Marcus: vóór er veertig zomers om zijn, zal Rome de betreurenswaardige eer hebben, Kanaän en het andere Azië voor de tweede keer van a tot z te moeten veroveren. Dit werd gesproken omstreeks het jaar 23 n. Chr. Want Jezus zou 7 v. Chr. geboren zijn. Dan zou Rome 63 n. Chr. verwoest geworden zijn. De kalender van Flavius loopt echter 7 jaar vooruit. Ook dus de andere historische feiten. Dus ook onze kalender. In werkelijkheid is het nu i.p.v. 2016 is het feitelijk nu 2009 ! bron: GJE2-192

Rome Stichting - zou plaatsgevonden hebben rond het 751e  Romeinse jaar, maar zeker is dat niet, omdat destijds met diverse jaarkalenders werd aangehouden. Wel is zeker, dat kort na Jezus geboorte [7-1-4151 joodse telling] keizer Augustus enkele weken later op 5 februari -2 of -1 v. Chr. zijn 25 jarige jubileum vierde en dit liep vrijwel parallel met de joodse telling. Rome is niet Babylon [1 Petrus 5:13]

Rots, uitstekende - Richting Kis vanuit Kapernaüm steekt een onbeklimbare hoge rots in het meer uit en vandaar ook, dat het een erg sterke branding veroorzaakte. Direct boven de rots verhief zich destijds een hoog steil gebergte, waarover vanaf deze plaats aan de kust geen weg voerde. bron: GJE1-147

Reusachtige grote granietwand - De grot, waarin de Joodse tempelschatten lag, werd door de engel Archiel gedicht met een granieten reuzen wand - een rotswand in totaal ruim 150 manslengten hoog en meer dan een uur gaans breed is. Kennelijk lag dit vlakbij Kis aan het Galilese meer. bron: GJE2-6

Royaliteit - Doe vandaag niet teveel en de volgende morgen al gauw te weinig. Men moet alles met mate doen.Als je bij de rok ook de mantel voegt, dan is dat voldoende om voor altijd de arme tot een goede vriend te maken; als je hem echter, terwijl hij slechts een rok vroeg, je hele voorraad kleren zou geven, dan zal hij verlegen worden en bij zichzelf denken dat je hem vernederen wilde of dat je zelf niet goed bij je hoofd was. En je begrijpt wel, dat er dan niets goeds uit voortkwam! Als iemand je echter om een zilverling vraagt, en je geeft hem er dan twee of ook wel drie, dan zal je het hart van degene die van je leent, blij maken en dat van jezelf zalig; als je echter degene, die naar je toe kwam om een zilverling te lenen, er zo maar duizend geeft, dan zal hij schrikken en bij zichzelf denken: 'Wat heeft dat te betekenen? Ik vroeg om één zilverling en nu wil hij mij zijn hele bezit geven?! Houdt hij mij dan voor zo hebzuchtig, wil hij mij vernederen, of is hij helemaal gek geworden?' En zie, zo'n mens zal geen winst voor jouw hart zijn en jouw handelwijze zal net zo min een winst voor zijn hart zijn! Dus alleen maar in alles een goede volle maat houden, en dan voldoet het volkomen!' Want als ik nu alles weggaf (zei de opperpriester in het Samaritaanse Sichar), en er kwam morgen iemand voor mijn deur die nog behoeftiger was, wat zou ik die dan willen geven? Hoe hard en zwaar zou het mij om het hart worden, want ik zou dan de nog armere geen hulp meer kunnen bieden. (GJE 1-46-7,8)

Ruben – ‘zie, een zoon’.  – ‘Hij heeft mijn ellende aangezien’.  – eerste zoon van Jakob en Lea. Zijn afstamming in Gen. 46:9. Ex.6:13, 1 Kron.5:1 vertelt enige bijzonderheden over hem en de streek waar zijn geslacht woont;

Ruth – betekent ‘vriendin, gezellin’ – de hoofdpersoon van het gelijknamige Bijbelboek. Zij is een moabitische, trouwt met haar losser Boaz, wordt moeder van Obed en komt zo voor in de geslachtslijst van Jezus;

 

[bron: Het Bijbels Namenboek Jurriaan Wijchers en Simon Kat, Bijbels woordenboek Lize Stilma & De Nieuwe Openbaringen – Jakob Lorber – 1840]  

 

UpToDate 2024-2025