Alfabetisch Bijbels [ingekort] register van de letter N

 

Naäma – dochter van Lamech, zuster van Tubel-Kaïn – Naäman betekent vriendelijkheid [legeroverste {generaal} van koning Benhadad uit Damascus. Hij ging op aanraden van zijn joodse dienstmeisje naar Samaria naar de profeet Elisa door Elisa van melaatsheid genezen – 2 Kon.5:1;

Nabal – een rijke veehouder dicht bij Hebron noemde David een weggelopen knecht en vluchteling; hij weigerde hem eten te geven; David wilde hem dit betaald zetten maar de vrouw van Abigaïl wist David om te praten; toen zij haar man dit vertelde wat hem boven het hoofd gehangen had, stierf deze van schrik. Later huwde zij mt David;

Nadab = edelmoedig, mild – oudste zoon van Aäron; Lev. 10:1 vertelt hoe hij ‘vreemd vuur’ niet overeenstemmend op het altaar brengt;

Naamgeving - In Bijbelse tijden kregen de kinderen nooit de naam van vader en moeder, opa of oma. [1 Samuel 25:25]. Jaspar betekent bijv. ‘hij zal schrijven’. De namen werden intuïtief gegeven, passend bij de ziel.

Naastenliefde - De Heer: ‘Deel de liefde in de mens precies in 666 delen; geef er daarvan 600 aan God, 60 aan de naaste en 6 aan jezelf! Wil je echter een baarlijke  duivel zijn, geef er dan 6 aan God, 60 aan de naaste en 600 aan jezelf!’ GJE2-77 [3] - Het eenmaal door Adam verloren paradijs, dat hij in zichzelf weer terug kan vinden en voor eeuwig kan behouden. Het gebod van de echte en ware naastenliefde moet ons het verlorene dus weer terugbrengen. GJE2-77 [3] - bron: GJE2-233 - Heb je naaste lief als jezelf! Luidt een morele wet in het boek der Joden, zei de opperrechter Faustus tegen de Farizee­ën. Want dit heeft uw God aan u gegeven; hoe houdt u zich daar echter aan? vraagt hij hen. Deze wet geldt nu nog net zo als dertig jaar geleden, zeiden de 12 Farizeeën tegen de opperrechter Faustus, om zich te verontschuldigen. Dan moest die (nieuwe) wet al bestaan hebben in de tijd van Augustus, toen hij enige tijd aan de macht was en even na de geboorte van de Heer. bron: GJE1-233 - Met  opheftitel ‘naastenliefde’ bedoelt de Heer de goede werken van de ware naastenliefde. De goede daden zullen als een soort belichaming (vlees) van je ziel zijn en als een volwaardig etherisch lichamelijk kleed aan gene zijde verschijnen. Petrus reageert: ‘In je vlees zul je eens je God aanschouwen; houdt het daarom zuiver en verontreinig het niet door allerlei zonden, anders zul je Hem nooit zien!’ Daarop zegt Jezus: ‘Alleen in je goede werken van de ziel met haar lichaam als werktuig! Met te weinig naastenliefde verschaft de ziel nog lang geen geestelijk lichaam en dan kan hij God ook niet zien. Het gaat niet om het pure weten (kennis), maar vooral de daden, dat de ware levensbestendigheid geeft. Wel de kennis hebben maar er niets mee doen is een armoedige zaak. Je kunt dan nog zoveel zuiver weten en geloof hebben, die beschermen je niet tegen de geestelijke stormen, maar wel de werken van de naastenliefde. Deze zijn het ware blijvende lichaam van de ziel, hun echte wereld. Het offer van de ware naastenliefde ziet de Heer met welgevallen aan’ (GJE5-238)

Naftali = ik heb gestreden – tweede zoon van Jakob en Bilha – Gen. 30:8 – zijn nakomelingen kwamen bij het Boven-Jordaandal te wonen;

Nahasson – de grootvader van Boaz – Boaz is weer de vader van Obed – Obed kreeg David als kleinzoon;

Nahor – broer van Abraham – hij is de stamvader van de 2 Aramese stammen – een van zijn achterkleinkinderen was Laban –

Naïn lag ten zuiden van Nazareth op een 500 meter hoge bergtop;

Nahum – betekent ‘getroost’. Een kleine profeet; tussen 662 en 612 v. Chr. Schreef hij zijn bijbelboek en voorspelde de verwoesting van Ninive

Nathan = ‘heeft gegeven’= schrijver van de Kronieken van David en Salomo; hij was niet bang om de koning af en toe flik de waarheid te zeggen; zijn beide zoons hadden voorname posities bij koning Salomo;

Nageslacht Jezus - Jacob in Egypte zei al rond 1866 v. Chr., dat uit hem de Messias zal komen. [Genesis 1:49:10] en ook via Nathan in 1028 v. Chr.

Nathanaël – betekent: ‘gegeven heeft God’. – discipel of leerling van Jezus- hij wordt genoemd in Joh.21:2 – in de apostellijst komt hij echter niet voor; men speculeert dat hij dezelfde is als Bartolomeüs [maar deze naamdrager betekent geheel iets anders dat inharent is aan Nathanaël]; hij was de derde volgeling van Jezus;

Naomi – de vrouw van Elimelech – door hongersnood gedreven uit Bethlehem naar Moab gevlucht – hun beide zonen trouwden daar met Moabitische meisjes Orpa en Ruth – Toen de hongersnood in Palestina voorbij was, ging Naomi, die inmiddels weduwe was geworden – met Ruth, die ook weduwe was, terug naar Palestina, waar Ruth de rijke Boaz trouwde. Hun kind Obed werd de grootvader van koning David;

Nazarener – bijnaam voor Jezus; Nazaret betekent jonge spruit of bewaker; Nazarener of Nazoreeër is de naam voor iemand, die uit Nazareth komt;

Nazareth = stadje in Noord-Palestina, direct nabij aan het meer van Galilea; het huidige [onechte Nazareth] ligt 400 meter boven de zeespiegel;

Nazireeër = gewijde; iemand die God beloofd had zich geheel voor Zijn dienst te geven; deze mannen lieten o.a. hun haar groeien en dronken geen wijn; [Simson]

Nebo – een 800 meter hoge berg oostelijk van de Jordaan;

Nebukadnezar – hij regeerde van 605-562 v. Chr. En was de tweede koning van het nieuwe Babylonische Rijk. Door hem is veel verdriet over de Israelieten gebracht, want driemaal voerde hij groepen joden naar Babel, waar ze hem moesten dienen;

Nehemia – zoon van Chakalja – schenker aan het Perzische hof van Artachsasta – hij krijgt vraagt en krijgt opdracht tot herstel van Jeruzalem in 445-433 v. Chr. ;hij werd in 445 v. Chr. Landvoogd van Juda – hij verzorgde de armen, herbouwde de verwoeste muren van Jeruzalem binnen 52 dagen en deed veel samen met de priester Ezra;

Nieuwe Openbaringen - Miljoenen mensen hebben hun oordeel al klaar over de Heer, zelfs nu Hij al lang is teruggekomen op de wolken, zoals voorspeld. Want het is niet mogelijk om zelfs de Nieuwe  Openbaringen (als belangrijke aanvulling op de Bijbel en ook de ontsluiering van het Woord) te kunnen ontvangen van de Heer Zelf. Maar de Heer heeft immers Zelf voorspeld, dat Zijn Woord gehouden zal worden eeuwig en altoos (GJE 1-5-16)

Nikodemus = volksoverwinnaar – hij was in de tijd van Jezus een overste der joden – in de nacht vroeg hij Jezus om raad, want hij wilde niet dat men hem zag gaan naar Jezus. Toen later Jezus gestraft zou woirden, zei hij dat het toch wel nodig was iemand te verhoren alvorens over hem te oordelen – bij de begrafenis van Jezus bracht hij 100 pond specerijen mee om de dode te balsamen, want zonder het te bekennen stond hij aan Jezus kant; Joh. 3:7,19

Nineve – het lag aan de rivier Tigris, hoofdstad van het Assyrische Rijk – lange tijd Koninklijke residentie – het werd in 612 v. Chr. Verbrand. De stadsmuur was 17 km. lang en 16 meter hoog. Er woonden meer dan 120.000 mensen; bij opgravingen is van deze belangrijke oude stad met enorme paleizen een groot gedeelte teruggevonden, o.a. eem bibliotheek met 22.000 kleitafeltjes;

Nisan, de 14e van de maand - Jezus werd op een vrijdag gekruisigd. Volgens de Bijbel op de 14e maand van de Joodse Nisan. Men zegt dat de 14e van de Nisan slechts kan vallen in het jaar 27, 30, 33 en 36. Ook toen zou het volle Maan zijn. Pasen zou ook op een sabbat gevierd zijn, o.a. mogelijk 30 n. Chr. Hoe dit te rijmen valt met 32 n. Chr. is voor mij nog onzeker. Want het Grote Johannes Evangelie zegt, dat de kruisiging ongeveer 3 maanden later plaats viel, dan de gebruikelijke westerse traditie van het Paasfeest in maart of april, dus eind juni of in het begin van juli. Zie ook Neh.2:1 en Esther 3:7;

Noach = rust, vrede, troost – zoon van Lamech, vader van Sem; - hij bouwde de ark en nam dieren en zijn gezin mee om de zondvloed te overleven – veertig dagen lang regende het totdat het water 15 el boven de hoogste bergtop stond – toen na 150 dagen het water zakte, was iedereen verdronken – met zijn zonen Sem, Cham en Jafet leefde hij nog 350 jaar en stierf met 950 jaar – Gen. 6-9;

Nod = betekent een stad waar men heen kon vluchten en men zich veilig stelde, zoals Kajin dat deed, toen hij zijn broer Abel vermoord had; Nod lag ten Oosten van Eden;

Nood - Door de nood wordt zelfs het dier vindingrijk, laat staan dus de mens. Als de mens door de nood uitdrukkelijk genoodzaakt wordt om te denken, begint de aarde onder zijn voeten weldra groen te worden; is hij echter verzorgd, dan gaat hij net als de dieren op zijn luie vel liggen en denkt en doet niets. Kijk, Ik zou de aarde maar honderd aaneengesloten zeer gezegende oogstjaren behoeven te geven, en de gehele mensheid zou van luiheid gaan stinken als de pest. Maar omdat Ik steeds goede en slechte oogstjaren op Aarde met elkaar laat afwisselen, moet de mensheid steeds bezig zijn en in het goede oogst­jaar voor een mogelijk volgend slecht oogstjaar voorzorgen nemen, om niet van honger te sterven. En zo blijft de mensheid tenminste voor het lichamelijke steeds bezig; want daar staat tegenover, dat de mensheid anders maar al te gauw tot algehe­le inactiviteit zou vervallen. bron: GJE2-212

Nun – de vader van Jozua – die de Israelitische leider Mozes volgde;

Nijl – is op één na de langste rivier van de Aarde 96400 km) – Eens veranderde het water in de Nijl tot bloed [bij Mozes]

[Het Bijbels Namenboek Jurriaan Wijchers en Simon Kat, Bijbels woordenboek Lize Stilma & De Nieuwe Openbaringen – Jakob Lorber – 1840]

 

UpToDate 2024-2025