Alfabetisch Bijbels [ingekort] register van de letter L

 

Laban – betekent ‘witte’- zoon van Betuël, een Arameeër, broeder van Rebekka – Gen. 25:20, 24:29 – kleinzoon van Nachor, schoonvader van Jakob – woont in Haran;

Hij was een veevorst in Paddan-Aram in het land van de Arameeërs, vlak bij de Eufraat. Jakob moest zeven jaar zijn knecht zijn om Rachael tot vrouw te krijgen. Laban bedroog hem en gaf Jakob een andere dochter. Daarna moest Jakob nog eens zeven jaar knecht blijven om Rachael als vrouw te kunnen krijgen.  Toen de ruzie te groot werd, vluchtte Jakob met heel zijn familie. Laban achtervolgde hem, maar tenslotte sloot men toch een verbond en was alles weer goed.

Laïs of Laisj – zo heette de stad Dan vroeger;

Lamech = kracht – krijger – zoon van Metusaël; zijn vrouwen Ada en Silla; de eerste is de moeder van Jabal en Jubal, de tweede van Tubal-Kajin en zijn zuster Naäma; Lamech is de zoon van Metusalach; zijn zoon is Noach – zie 1 Kr. 1:3 – Gen. 5:25 – Lamech was dus de vader van deze drie genoemde uitvinders. Zijn zoon Tubal-Kaïn maakte voor hem een zwaard, waarmee hij erg blij was. Het product van de eerste smid ter wereld.

Landschap Israel - Gewelddadige stofwolken, die in droge tijden opwervelen. Dat kun je ondervinden als je in het najaar wandelt op de stoffige zandwegen van Israel. [zie ook Deut. 28:24]. De dalen zijn met koren bedekt. De weiden op de berghellingen, waarop de kudden grazen. [Psalm 65:13]. De eenzame reiziger langs een holle weg. [Num.22:24] – en lopend door de wijngaarden, omheind met muren.

Langslapers - Langslapers zullen ook nooit zo bijzonder oud worden. Wie zijn lichaam in de jeugd vijf uur en als oudere zes uur slaap gunt, zal ook meestal een hoge leeftijd bereiken en een lang en jeugdig uiterlijk behouden, terwijl een langslaper gauw veroudert, een rimpelig gezicht en grijze haren krijgt en er op latere leeftijd als een schim uitziet. Zoals het lichaam echter door te veel slaap steeds meer afsterft, net zo er nog veel sterker is dan het geval met de ziel, als ze steeds meer nalaat om volgens Mijn woord en wil werkzaam te zijn. Als het nietsdoen zich echter eenmaal in een ziel genesteld heeft, dan nestelt zich daar ook spoedig de zonde; want het nietsdoen is niets anders dan eigenliefde die iedere bezigheid voor iemand anders steeds meer ontvlucht, omdat ze in wezen niets anders wil dan alle anderen ten behoeve en ten nutte van haar zullen werken. Vermijd daarom ook vooral het nietsdoen, want dat is een ware zaadkorrel voor alle mogelijke zonden. Wees vooral op je hoede voor het nietsdoen; want dat is de weg en de brede deur tot alle mogelijke zonden! Na gedane arbeid is een matige rust goed voor de ledematen, maar een overmatige rust is slechter dan helemaal geen rust. bron: GJE1-220

Lazarus – Griekse vorm van Eleazar = God heeft geholpen –  broer van Maria en Martha, bij wie Jezus vaak logeerde; Toen hij plotseling stierf en al vier dagen in het graf had gelegen riep Jezus hem uit het graf. Er is ook nog een andere Lazarus die voorkomt in een gelijkenis over een rijke en een arme man in Lucas 16:19-31;

Lea = koe – oudste dochter van Laban – eerste vrouw van Jakob – zij is de moeder van Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issakar en Zebulon en de enige genoemde dochter Dina [zie Gen. 29:1, 30:21 en 37:35] -

Leer van Jezus - Wie Mijn leer aan deze zijde geheel zal aannemen, gaat reeds in zijn lichaam over deze brug; wie echter op de aarde Mijn leer lauw en onvolledig of helemaal niet aanneemt, die zal in die andere wereld een diepe duisternis om zich heen vinden, waardoor het heel moeilijk voor hem zal zijn om deze brug te vinden! Maar de mensen, die in het geheel niet met Mijn leer in aanraking komen, krijgen aan de andere zijde gidsen, die hen naar deze brug zullen brengen. Als de met Mijn leer onbekende geesten de gidsen volgen, zullen ze ook over de brug tot het ware leven komen; als ze echter hardnekkig bij hun eigen leer blijven, dan zullen ze overeenkomstig hun leer als schepsel slechts naar hun levenswandel geoordeeld worden en nooit het kindschap van God bereiken! -Kijk, zo zit het in elkaar! Denk er over na en zeg Mij, wat je er van denkt, -maar vlug; want weet je, Mijn tijd in deze plaats is bijna verstreken!' GJE1-81 [11,12]

Legioen – als er in de Bijbel van een legioen sprake is wordt meestal een leger van 5000 soldaten bedoeld.

Lesgeven - Denk eens aan de tijdsruimte tussen Adam en jou, dat deze hele, al tamelijk lang durende tijd tot op dit uur nog steeds alleen maar in beslag genomen is door onderricht. bron: GJE2-230 - Beste vrienden, als men iets leert, moet men behoedzaam te werk gaan; men moet niet meteen met de deur in huis vallen en net als bij een maaltijd niet alle spijzen in één keer binnen brengen, maar men moet zachtjes het huis ingaan en bescheiden aan een deur kloppen die in het een of andere vertrek voert; en als men een maaltijd serveert, moet men pas dan de tweede gang op tafel zetten als de gasten de eerste reeds genuttigd hebben; anders vindt men je als bezoeker onaardig en brutaal en zul je in het door je bezochte huis weinig of niets kunnen uitrichten, terwijl de gastheer de gasten alle eetlust ontneemt als hij in één keer een massa spijzen van allerlei aard op tafel zou zetten; maar als alles ordelijk gaat, zullen de gasten hun eetlust behouden, en zij zullen tenslotte hun gastheer prijzen omdat hij zo voortreffelijk voor hen gezorgd heeft! En let op, zo moet men ook te werk gaan bij het lesgeven, als men daarmee iets wil bereiken. - Begrijpen jullie dit nu?' GJE1-223 [9,10]

Leugens, volharden in - Op deze vraag van Petrus aan de Heer hoe om te gaan met zulk soort mensen, die steeds maar weer liegen, zegt Jezus dat zo’n iemand, die zich niets aantrekt door herhaalde waarschuwingen, bedreigd moeten worden. Helpt dat ook niet, dan moet zo’n bedreiging aan deze voltrokken worden. Wanneer ieders tijd komen zal, zoals binnenkort Mijn tijd zal komen, telt de eigen ernst niet meer, maar dan men zich de ernst van God laten welgevallen, als men geestelijk tot Hem wil komen. (GJE6-161)

Leviathan – kronkeldier – zeemonster - Vergelijkbaar met de satan - oftewel nog beter: het is de satan in een geperfoniseerd lichaam - is ijdel en angstaan­jagend, sissend en fluitend - een zeldzaam monster - de kop lijkt op die van een wolf, maar dan 100 x groter. De ver uit de bek stekende tong lijkt op een voortdurend wild kronkelende reuzenslang, enz. enz. Uiterlijk heeft het geen zin om met zo'n dier te vechten, want het is een geheel volgroeide leviathan, maar onze innerlijke kracht dwingt hem tot aan het eind van de wereld te vluchten. Archiel vraagt het beest of de satan, wat deze komt doen en gebiedt hem twee keer om te verdwijnen. Heeft 2000 geleden echt bestaan! Bron: GJE1-225 – zie ook Job 3:8, 7:12, 40:20 en Psalm 104:26, 74:14 en Jesaja 27:1;

Levi – derde zoon van Jakob en Lea. Dus Mirjam, Mozes en Aäron waren zijn achterkleinkinderen. Zijn nakomelingen moesten op de goede gang van zaken in de tabernakel passen, maar werden in de loop der jaren priesterhelpers en priesters [Levieten].

Leviticus – derde Bijbelboek van het OT; de inhoud bestaat uit wetten en voorschriften;

Libanon – wit; bergen met eeuwige sneeuw – vergelijk: Jeremia 18:14 – bergketen van 170 km in de richting n-z met toppen van boven de 3000 – beroemd om de ceders – Richt. 9:15, 1 Kon. 7:2

Lillit = nacht – Jesaja 34:14 – vertaald met nachtspook –

Linzen – dat zijn de zaden van een peulvruchtenplant, die men kweekte om te eten; men maakte er b.v. wel pap van. Met een bord linzenmoes kocht Jakob het eerstgeboorterecht van zijn tweelingbroer Esau;

Litteken Jezus - Want ook al wordt de wond een litteken, dan worden door de littekenvorming toch een aantal vaten zo bekneld, dat daarna de levenssappen van de ziel daar niet goed kunnen circuleren en op de plaats van het litteken steeds een onprettig pijnlijke druk uitoefenen. Zij schenkt nu het grootste deel van haar aandacht aan het laten verdwijnen van het litteken. -Welnu, dat litteken heet 'wereld'! De ziel doet voortdurend moeite om dit litteken kwijt te raken; want het maakt de ziel zorgelijk d.w.z. het geeft haar wereldse zorg. Maar hoe meer de ziel zich uitslooft, des te ruwer wordt het litteken, en hoe ruwer het wordt, des te meer zorgen het veroorzaakt. En de ziel kan tenslotte niets anders meer doen dan zich alleen maar met de genezing van dit oude litteken bezig houden, dat wil zeggen, zich zorgeloos te maken. Zij wordt tenslotte bijna helemaal één met dit litteken en bekommerd zich nog maar weinig om haar geest. ‑ En kijk, dat is de zogenaamde 'erfzonde" - Ik kwam nu Zelf daarvoor op deze Aarde om dat oude onaangename litteken uit te wissen. Ik zal het ook uitwissen; maar dat zal gebeuren door de vele wonden, die in Mijn lichaam geslagen worden. bron: GJE2-224

Lijden - Jarah, [een meisje] die twaalf jaar oud was en steeds bad, vroeg haar vader eens waarom haar gebed niet altijd werd verhoord. Deze zei: dat de Heer voor deze of gene zijn zielenheil een langer lijden gaf en dat Hij heel precies de tijd uitmat hoe lang deze of gene moest boeten. Een gebed hielp dan niet zoveel, behalve als zo'n zondaar zich snel helemaal bekeerde. bron: GJE2-114

Longinus – zijn naam komt niet voor in de Bijbel – maar wel in de apocriefe Pilatus-akten – het is de naam van de Romeinse hoofdman bij de kruisiging van Jezus – Matth. 27:54 en Lucas 23:47 – het is ook de naam van de soldaat die met een speer in de zijde van Jezus stak – Joh. 19:34 - 1

Loon naar werken - Het loon voor hun werken zal echter dan ook zeer nadrukkelijk daaruit bestaan, wat ze zichzelf toegeëigend hebben! In het hiernamaals zal men hen echter niet kennen en zij zullen in de grootste duisternis gestoten worden, waar huilen en tandenknarsen hun lot zal zijn, omdat de grote duisternis een eeuwi­ge ruzie en onenigheid veroorzaakt! Daarom laten wij voorlopig alles zoals het is, want alle knopen zullen pas in het hierna­maals geheel ontward worden!" bron: GJE2-72 - Want jullie als Mijn broers en leerlingen mogen in de hele toekomst van niemand huur of loon vragen, maar alleen maar dat aannemen wat men je vrijwillig zal geven!' bron: GJE1-89

Lot en zijn nakomelingen - In Europa zijn alle heidenen en ook veel als dieren verwilderde Scythen die de noordelijke landen van de Aarde bewonen; deze zijn nakomelingen van Lot; hoe vind je dat ze zijn geworden, ondanks de les, die hun vader Lot kreeg? Dus Alle heidenen, behalve de Moren en Sinieten in het uiterste verre Morgenland, zijn nakomelingen van Lot, ook veel als dieren verwilderde Skythen die de middernachtelijke landen van de Aarde bewonen. bron: GJE1-137 – Lot en aartsvader Abraham trokken samen uit Haran naar het land Kanaän – Gen. 12 – maar hun herders kregen ruzie, zodat zij uiteen gingen met hun kudden. Lot ging wonen in de stad Soidom, dichtbij Gomorra. Toen deze beide plaatsen door God werden verwoest, omdat de mensen zo goddeloos waren, vluchtten Lot en zijn vrouw. Maar omdat zijn vrouw achterom keek, hoewel de Heer dit streng verboden had, veranderde zij in een beeld van zout;

Lucifer = lichtdrager -

Lucht - De lucht, die voor het inademen van mensen en dieren geschikt is, reikt niet tot aan de sterren, maar op het hoogste punt slechts tot zo ver boven de aarde als viermaal de hoogte van deze berg, gerekend vanaf de zee. Op die hoogte is de aardse lucht scherp begrensd, als water en lucht, en heeft daar evenals het water een heel glanzende, gladde oppervlakte, die zoals de zee regelmatig golft. bron: GJE2-148

Lukas – Deze schreef het Evangelie op tussen 45 en 63 n. Chr. en werd in Kapernaum gestenigd in 63 n. Chr. – want hij bevestigt zelf, dat hij  - wat hij schreef  - niet gezien heeft en ook niet van Paulus ontvangen heeft. Toch moet hij hem wel ontmoet hebben in Rome – in 59 n. Chr. Kolosensen 4:16 – 2 Tim.4:11 Marcus [zoon van Petrus] was wel een ooggetuige maar een latere noteerder, die het Evangelie na Johannes – toch nog het beste Evangelie is – het Evangelie van Johannes is geheel origineel – Lukas en Rabbas [Mattheus] hielden hun informatie van aantekeningen bij. Markus en de schilder en dichter Lukas schreven over de genezing van de Griekse en joodse vrouw (beiden een 12 jarig lijden!). Omdat deze voorvallen veel op elkaar lijken, worden ze zelfs door de geleerdste godgeleerden voor één en hetzelfde voorval gehouden, hetgeen beslist niet overeenstemt met de volle waarheid en koren op de molen van de twijfelaars is. Matth.9:20,21,22 - bron: GJE1-128 - Lucas zijn Evangelie in het Grieks heeft geschreven. Zijn Evangelie lijkt meer op een verzameling over Jezus en opvallend ook veel over ziektes. De Bijbel verhaalt, dat hij een arts was, terwijl Jakob Lorber daarover niet spreekt, maar benadrukt, dat hij een kunstschilder was. [zie ook Gal. 6:11]. Zie elders op deze site – zie ook Kol.4:11, 14 en 2 Tim.4:11, en 2 Kor. 8:18;

Lusten - Wanneer je ouder wordt, zul je echter uit eigen kracht de slechte wereld en haar lusten moeten weerstaan om volgens Mijn voor alle wezens ingestelde onveranderlijke orde, zelf de vaste grond te bereiken, waarop je Mij pas echt in geest en waarheid zult kunnen naderen. Weet dat de wereld een grote macht heeft over de mensen, omdat de wereld voor het grootste deel vanuit de hel geregeerd wordt, en het kost de ziel daar menige harde strijd om niet door haar eigen vlees en bloed en daardoor dan ook door de wereld verslonden te worden! bron: GJE2-137

Luz = amandelboom – oud kanaänitische stad – 15 km. N. v. Jeruzalem – zie ook Joz. 16:2 en 18:13; - zo heette Bethel eerst;

Lydia – Lydische vrouw – Hand. 16:14, 40 – afkomstig uit Tyatira in Lydië – zij woont te Fillippi; een heidense vrouw ‘die God vereerde’- de eerste in Europa die tot geloof komt;  zij was verkoopster van purperen stoffen in Thyatira, dat vandaag Akhisar heet; zij ging over tot het christendom en stelde meteen haar huis open voor alle christenen. Toen zij zich bekeerde woonde zij in Philippi in Macedonië

Lydda – stadje bij Joppe, gesticht door een zoon van Benjamin – Petrus kwam hier veel;

 

[Het Bijbels Namenboek Jurriaan Wijchers en Simon Kat, Bijbels woordenboek Lize Stilma & De Nieuwe Openbaringen – Jakob Lorber – 1840]

 

UpToDate 2024-2025