Alfabetisch Bijbels [ingekort] register van de letter I en J

 

Ibri = Hibri = Hebreeër [van de andere zijde]

Idumea = Griekse vorm voor Edom – Marcus 3:8; in latere tijd is het de benaming van een gebied van het oude Edom. Het geslacht der Herodessen komt uit Idumea. Vergelijk Jesaja 21:11

IJdelheid - Iedere ijdelheid is het zaad van de hoogmoed, waaruit al het kwaad in de wereld gekomen is, nog komt en altijd zal komen. Moedeloosheid is in de aard der zaak geen echte deemoed, maar veel meer een heimelijk gekrenkte ijdelheid van je hart. Het is voor een wat ijdel hart beter om eens uitgelachen te worden, dan om zich op de weg van het triomferende welslagen van alle kanten bewonderd en gevleid te voelen. GJE2-206, GJE1-108

IJsland van Europa- In Jezus tijd werd men bij ernstige schennis verbannen naar de IJslanden van Europa.

Ikabod – de heerlijkheid is weg. 1 Sam. 4:21 en 14:3 – de zoon van Pinechas werd geboren op de dag, dat de ark werd buitgemaakt door de Filistijnen. Op dezelfde dag sneuvelden zijn vader Pinehas en zijn oom Hofni – van schrik viel zijn grootvader dood.

Immanuel - Jesaja 7:14 – [726 v. Chr.] – betekent: God met ons – Jesaja 7:14, 8:8 – symbolische naam van de beloofde Verlosser. Matth. 1:23 ziet de belofte vervuld in Jezus.

Immuniteit van de ziel - De grotere ongevoeligheid (van het lichaam) is alleen maar een gevolg van de door allerlei zelfverloochening vrijer van het lichaam geworden ziel, waardoor dan ook de juiste harding van het lichaam tot stand komt. [GJE3-12-2]

Indië – afgeleid van Hindu;

Informatie met passende maat - vaak heeft een puur lichamelijke weldaad bij een ongelukkige meer invloed op zijn hart en zijn geest, dan honderd van de beste zedenleren. Als je bij een zieke geroepen wordt, leg hem voor de prediking eerst de handen op, zodat hij beter wordt. Als je een goede luisteraar in één keer te veel geeft aan informatie, zal het hem terneer drukken en zijn zintuigen verwarren, en zal hij je nog veel werk bezorgen. Zoals men echter aan pasgeboren kinderen niet direct het voedsel van een volwassen mens geeft, dat hen doden zou, zo mag je nog veel minder een geestelijk kind meteen het voedsel van een geestelijk volwassene geven. Men moet zulke kinderen heel passende geestelijke kost geven, anders worden ze gedood, en dan is het buitengewoon moeilijk om hen geestelijk weer tot leven te brengen. bron: GJE2-3

Intocht Jezus - Jezus hield Zijn plechtige intocht in Jeruzalem bij Bethanië en Bethphage in Lukas 19:29 en Matth.15:2

Inzicht -  Ik zal het volk leren, opdat het zal inzien in welke tijd het nu leeft. [Matth.13:54]

Indirecte correcties door de Heer - het lijkt alsof de Heer wil, dat ieder mens eerst volko­men zich zelf moet vinden, voordat de Heer tenslotte Zijn al het leven voltooiende hand op hem legt, en met Zijn licht in het hart van de mens gaat wonen. Om deze reden, die ik voor juist houd, zegt de Heer dan ook niemand rechtstreeks wat hij fout doet in zijn leven, maar Hij geeft hem, alleen indirect, bepaalde schokkende ervarin­gen. Daardoor dwingt Hij de ziel zichzelf nader te bekijken, haar fouten door Zijn licht te ontdekken, deze uit te bannen en dan zogezegd helemaal in te gaan in de orde van de Heer. bron: GJE2-188

Isaac = hij lacht de enige zoon van Abraham – Isaak wordt 180 jaar te Hebron, waar hij begraven werd; de voorvader van Jezus; Hij werd geboren toen zijn moeder Sara 92 werd; Isaak huwde toen hij veertig was met Rebecca – twintig jaar later kregen zij een tweeling: Esau en Jacob – Isaak leefde ca. 1700 v. Chr. En stierf op 180 jarige leeftijd – Gen.17 -

Isaï = Jessai, Jesse – 1 Sam. 16:1 – hij woont te Bethlehem, kleinzoon van Ruth en de vader van David. Isaï, de kleinzoon van Ruth en Boaz. Zijn dochters Zerja en Abigaïl werden de moeders van twee beroemde militairen Joab en Amasa. Jesaja 11:1-2 wordt verteld dat de Heer zal komen uit de stam van Isai – zie ook Jesja 9:5

Iskarioth – man uit Keriot, bijnaam van Judas;

Ismaël = God hoort – zoon van Abraham en Hagar. Ismaël is wel zelf aanwezig op de begrafenis van zijn vader; Gen. 25:19;

Israël = strijder van God - Israël middenpunt van Aarde - Het land Israël ligt in het midden van de wereld (uit de oude Midrasch) en Jeruzalem ook weer daarvan in het midden van het land. Het heiligdom ligt in het midden van Jeruzalem en dan weer het allerheiligste in het midden van dat heiligdom en de lade weer in het midden van het allerheiligste – de steen voor de lade heeft te maken met de 7e dag = Shetia – en uit deze zou de wereld gegrond zijn.

Israëls lot - De oude Markus sprak over het lot van Jeruzalem en Kanaän in het jaar 30 n. Chr.: vóór er veertig zomers voorbij zullen zijn, zal Rome de betreurenswaardige eer hebben, het land van de Joden voor de tweede keer van A-Z  te moeten veroveren.  [30+40=70] – Want Jezus was intussen al bijna 32 jaar.  En dan moet Hij toch wel in -2 v. Chr. [in plaats van in -7 v. Chr.?] geboren zijn. [GJE2-192]

Issakar = Issaschar = negende zoon van Jakob en de vijfde van Lea; broer van Jozef

Isboseth – de jongste en vierde zoon van koning Saul werd koning van Noord-Judea – Na de dood van zijn vader Saul was David koning over de rest van het land geworden. De bevelhebber Abner was de man die het eigenlijk voor het zeggen had, want I. wist nooit wat hij wilde. Twee knechten van I. vermoordden tenslotte hun koning en brachten zijn hoofd naar koning David. In plaats van hen te belonen, zoals ze hadden gehoopt, liet hij de moordenaars doden. Deze ongelukkige koning woonde in Mahanaïm – 2 Sam.2

Ittaï = de Filistijn uit Gath was een trouwe knecht van koning David – hij werd dan ook als beloning opperbevelhebber van 1/3 deel van de Koninklijke legermacht;

Ithamar – deze had veel te doen – zoon van Aäron en Elisabeth – hij was priester en penningmeester van de tabernakelkas – hij moest op de Gersonieten letten [de dragers!] en op de Merarieten [de bouwers] van de tabernakel;

Ivoor – Salomo had een ivoren troon, een kostbare stof uit o.a. de olifantenstand;

Isabel – dochter van Ethbaäl [koning van Sidon] een heidense vrouw – voerde een strenge Baäldienst in, liet heidense priesters uit Tyrus komen en vermoorde 850 joodse priesters. Achab liet dat toe. Elia zei tegen haar: de honden zullen je bloed nog eens drinken!’ – zij werd later uit het raam van het paleis geworpen, en zo gebeurde het, wat Elia voorspelde!

                                                                                                          -.-.-.-.-.-.-.-.-.

Jaartijd - In het rijk der reine geesten zullen duizend jaar voorbijgaan als één dag. Opmerking: dan komt de Heer weer terug op de 3e werelddag, d.w.z. tussen 2000-3000 jaar n. Chr. bron: GJE2-63

Jaar van de schepping

Het jaar 4151 na de schepping van Adam werd het Kindje Jezus geboren in het jaar 7 v. Chr. Nu zouden we ongeveer leven in 5775 = 2015

VOLGENS DEZE BEREKENING LOPEN WE STEEDS EEN KLEINE 400 JAAR ;

Jaarweken - Een belangrijke sleuteldatum aangaande de jaarweken vinden we bij Daniel 9:24-27. In 455 v. Chr. zou dan het begin zijn van de zeventig jaarweken. Artaxerxes, koning van Perzië, beklom de troon in 475 v. Chr. [bevestigd door de Griekse en Babylonische bronnen]. [zie ook Nehemia 2:1-8 en Daniël 9:25 = 483 v. Chr. en 455-483 geeft wel een verschil van 28 jaren, d.w.z. 28 n. Chr. toen Jezus begon met Zijn missie. In 32 n. Chr. werd Jezus gekruisigd, op een [zegt men] dubbele en dus een grote sabbat. [zie ook Openb. 12:14 en 13:5] – 457 is het 7e jaar van Artaxerxes volgens het spijkerschrift] - [Jeremia 29:10, Daniel 9:1,2, 11:2, 9:24-27, Nehemia 2:1-9 en Esther 1:1]. 70 jaarweken zijn 7x70 weken met een totaal van 490 [vergelijk Bethlehem=490] - {samenstelling uit 7 weken = 7 jaar + 62 weken = 62 jaar + 1 week = 1 jaar, zijn 70 weken of 70 jaren} - De opbouw van Jeruzalem duurde 7 x 7 jaren = 49 jaar, tot de Messias kwam. 62x7 = 434 + 49 = 483 + 3 ½  = 486,5 jaar. In het 20e jaar van Artaxerxes was er een gebod om het herstel aan Jeruzalem in 455 v. Chr.  Het verschil tussen 455 en 483 is 28 jaar. Jezus begon waarschijnlijk in het jaar 28 n. Chr. met Zijn missie in het 15e regeringsjaar van Tiberius. [opmerking: het een en ander is onzeker en het jaar 483 kan ‘bewust’ gekozen zijn om deze berekening ‘kloppend’ te maken!, maar wel een impuls hierover na de denken];

Jabbok = uitstromen, strijden – een kleine rivier van de Jordaan aan de oostzijde in Ammon. Bij een oversteekplaats vindt de worsteling plaats van Jakob met de engel; deze beek in Palestina, mondt uit in de Jordaan. Jakob vocht hier eens [in Pniël] met een onzichtbare en werd kreupel; achteraf bleek dit een engel te zijn, die hem zegende en deze zei vooruit dat hij Israël zou heten – Gen.32:22; Aan de wieg van het mensengeslacht en aan de rivier in de Jabbok, geschiedde de grote zondeval van Adam. (niet dus de zondeval van het eten van een appel in het paradijs van de boom der kennis, maar een seksuele zonde!)

Jabes – de plaats waar koning Saul met zijn zonen is begraven;

Jaweh, getuigen over - Ga daarom zonder verdere vrees er op uit en belijd Mij voor de mensen! Waarlijk, wie Mij belijden zal voor de mensen, die zal ook Ik belijden voor de Vader in de hemel! (Matth. 10:32) Maar degenen onder jullie die Mij uit onnodige angst zullen verloochenen bij de mensen, die zal Ik ook eens voor de Vader in de hemel verloochenen.' (Matth. 10:33)- GJE1-138 [26]

Johannes de schrijver -  Het eerste hoofdstuk van Johannes is een praktische wegwijzer voor de volgende hoofdstukken waarmee ieder die van goede wil is, in allerlei diepten van de goddelijke wijsheid ingeleid kan worden en in elk vers van alles, wat te maken heeft met de zin van het leven, die te ontdekken en te herkennen. (GJE 1-9-14) 

Jafet – derde zoon van Noach – stamvader van de Europese naar het Engels taalgebruik: Kaukasische volken: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesek en Tiras;

Jaïrus – Griekse vorm van Jaïr [hij verlicht, vos] – een tempeloverste der synagoge, wiens twaalfjarig dochtertje wordt genezen;

Jakob = aartsvader– hij heeft twee vrouwen, de zusters Rachel en Lea en twee bijvrouwen – hun slavinnen Bilha en Zilpa – Jakob was de jongste der drie aartsvaders – samen schenken de vrouwen hem 12 zonen en een dochter; hij leefde ca. 1600 v. Chr. – na zijn dood werd hij gebalsemd en na 70 rouwdagen bijgezet in de spelonk van Machpela, bij zijn ouders en grootouders; Jacob in Egypte in 1866 v. Chr. Hij zei eens, dat uit hem de Messias komt. Genesis 1:49:10 en via Nathan in 1028 v. Chr werd dit bij David nog eens benadrukt in 1028 v. Chr. - Jacob leefde 1866 v. Chr. - Jakob, aartsvader - Jakob kwam 125 jaar vóór de uittocht in het land van Gosen; zijn nakomelingen vertrokken 235 jaar later vanuit Gosen naar Kanaan. De periode van Jozef tot Mozes duurde 60 jaar. Precies 80 jaar ná de geboorte van Mozes kwam de uittocht. Van Izaak tot de uittocht duurde het 400 jaar [in de woestijn 40 jaar – en tot de dood van Jozua 10 jaar – in totaal dus 450 jaar] – zie ook Hand.7:6, 13:17-21, Exod.12:40, 15:16 en Gal.3:17. Het manna hield precies 40 jaar ná de uittocht op. [Num.14:38] - Verantwoording van de 235 jaar: Mozes (40), Jozua (10), Othniel (40), Eglon (80), Debora (40), Abimelech (3) en Thola (23) met een totaal van 236 jaar.

Jacobsbron - De oude Jacobsbron lag nauwelijks veertig passen voor het oeroude dorpje van Jacob, richting Sichar. Deze bron stond op een zeer goede waterader, er omheen bevond zich een ouderwetse sierlijk gemetselde rand en ernaast groeiden schaduwrijke bomen. Het gesprek vond plaats op een hete zomerse dag met een Samaritaanse vrouw. Het was hoogzomer! – waarschijnlijk half augustus. De inwoners van dit dorpje sloten zich af voor de joden, dus ook toen Jezus en de Zijnen het dorp binnentrok. Datzelfde, zei Jezus Zijn leerlingen, zal ons lichamelijk en vooral geestelijk nog heel vaak overkomen, als wij door de dorst van onze liefde gedreven aan de deuren (harten) van de mensen zullen kloppen om een kruik te zoeken voor het putten van het levende water; maar wij zullen de harten gesloten en leeg vinden. (GJE 1-25-7,11) en 1-29-2) – De Jacobsbron lag nauwelijks veertig passen voor het dorpje in de richting van Sichar.

Jacobus, broeder van Jezus – ook schrijver van “de Jeugd van Jezus’. Jacobus was een van de vier zonen van Jozef van Maria. Hij was even oud als Maria, toen deze het Kindje Jezus baarde met 14 jaar!

Jacobus – de visser, was een zoon van Zebedeüs en een ‘neef’ van Jezus. Zijn moeder heette Salome. Hij was één van de twaalf apostelen. Niet lang na de stichting van de eerste christengemeente werd hij gedood. Jacobus en Johannes - Jacobus en Johannes waren broers. Hun vader was Zebedeus. Zij waren vissers en visten in het meer van Galilea, niet ver van de monding van de Jordaan, ook niet van de visplaats van Petrus en Andreas. - Volgens Papias, bisschop van Hiërapolis, zou Johannes gestorven zijn in 44. Zie ook Galaten 2:9, waar het gaat over het zogenaam,de apostelconcilie in het jaar 48.  - Daarom besloten Jacobus en Johannes ook om leerlingen van Mij te worden, om dan samen met Mij de volkeren der aarde te beheersen! Want ook zij waren al veel vergeten van wat Ik hen vaak als kind reeds behoorlijk duidelijk voorspeld had - Jacobus en Johannes, vissers en zonen van Zebedeus. (GJE 1-12-3 en 1-103)

Jaël – de vrouw van de Keniet Heber, die Sisera doodde, de bevelhebber van Jabin. Toen hij even in haar tent sliep sloeg zij een tentpin door zijn slaap. Richt.4:17-21 en 24-27.

Jafeth – derde zoon van Noach, stamvader van alle Indo-Europese volkeren;

Jawan = vierde zoon van Jafet – Gen. 10:2 en Jesaja 66:19 – de gebieden Griekenland en Ionië, waar de afstammelingen wonen, de verre kustlanden;

Jebus – Richt. 19:10 – oude naam van Jeruzalem waar de Jebusieten wonen; De Kanaänieten waren de nakomelingen van Cham, een zoon van Noach. De Jebusieten waren leden van een Kanaänitische volksstam, die in Palestina woonde, toen de Israëlieten dit ca. 1300 v. Chr. Veroverden. Zolang de Jebusieten de baas waren in Jeruzalem, heette de stad Jebus. In de dagen der Jebusieten bestond er al een waterschacht. Op de oostelijke heuvel van het oude Jeruzalem was (is) er een bron. De beek Gihon op de Ofelheuvel. Ook de heuvel Moria (tempelberg) en Bezetha. Jeruzalem als URU SALIM of URU-SILIM-MA. De Kalvarieberg is in het midden gespleten. De helling van de Ofelheuvel is steil.  [2 Samuel 5:6]. Vroeger heette de vesting Jebus de burg Zion en de stad van David. Het oudste Jeruzalem lag op de oostelijke heuvel.

Jaren - In het rijk der reine geesten zullen duizend jaar voorbijgaan als één dag. [Opmerking: dan komt de Heer weer terug op de 3e werelddag, d.w.z. tussen 2000-3000 jaar n. Chr., dat is dus in het jaar 6000 – we leven in het Joodse jaar 5775, maar het aangegeven jaar via Lorber is 4151+2000=6151] – De verwachting is binnen 10-15 jaar! bron: GJE2-63

Jefta = door zijn broers uitgesloten zoon van Gilead uit Manasse – hij doet voor het gevecht als aanvoerder de belofte een offer te brengen, hetgeen hem uit de deur van zijn huis tegemoet komt: dat was dan zijn dochter [Richt. 11:34] – zie ook Hebr. 11:32; Jefta bevrijdde zijn oorspronkelijke vaderland Gilead van de Ammonieten. Richt. 10:17 en 12:7

Jehosabat – de enige dochter van de koning Joram van Juda – zij verbergt Joas, de enige zoon van Achazja, die aan slachting van Atalia is ontkomen – 2 Kon. 11:2

Jehu – wordt tot koning over Israël uitgeroepen en krijgt opdracht het huis van Achab uit te roeien; - legeraanvoerder van koning Achab – hij regeerde als 10e koning van Israël van 842-815 v. Chr. Hij doodde de familie van Achab en bestreed de Baäldienst streng en hard – 2 Kon. 9 en 10

Jehudit [Judith] – één van de vrouwen van Ezau; Gen. 26:34;

Jered of Jared -  betekent dienaar – zoon van Mahalel – de latere aartsengel Gabriël ! - de vader van Henoch – ook de voorvader van Jezus; hij werd 962 jaar oud!

Jeremia – hij die verhogen doet – priesterzoon uit Anatot – zijn vader heet Chilkia [Hilkia] – hij profeteert 40 jaar, voor en na de val van Jeruzalem zijn profetieën zijn opgetekend door zijn secretaris Baruch – zie ook 2 Kr. 35:25, Ezra 1:1 en Dan. 9:2, Matth. 2:17, 27:9 en Zacharia 16:14; Jeremia leefde van 645-587 v. Chr. In zijn tijd vochten Assyrië en Babylonië met Egypte om de wereldmacht. Het boek Klaagliederen is door hem geschreven. [staat niet vast] – Het wordt ‘jeremiëren’, dat jammeren betekent.

Jericho – Maanstad – palmstad – stadje aan de benedenloop van de Jordaan; - de oudtestamentische stad lag waar nu de bron van Elisa is bij de heuvel Tell-er-Sultan; 3 km daar vandaan lag het het nieuwtestamentische Jericho. Het oude Jericho als puinheuvel heet wel de ‘Tell es-sultan’.  Er zijn stadsmuren gevonden. Men vond de resten van een wijdere buitenmuur, die om de voet van de heuvel  liep en daarbinnen een dubbele muur. In de tijd van Jezus bestond er een dubbele Jericho, het oude en het Herodiaanse. Het moderne Jericho is het dorp, dat de Arabische naam Er-Riha draagt, ten Oosten van het nieuwe Jericho, meer naar de Jordaan toe. Van Jericho naar Jeruzalem is het een steile klim. Een andere weg is korter, maar door Samaria. Een stenige weg, hoog en laag kronkelland. Zelfs voorbij Bethel [Jakobsladder].

Jerobeam = moge het volk vermeerderen – na Salomo wordt hij koning; hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heer! Hij was oorspronkelijk opzichter bij koning Salomo. Hij bereidde een opstand voor en dit plan mislukte; later werd hij toch koning – 900 v. Chr – dit was in de periode van de profeet Amos. In 700 v. Chr. was er ook een koning die deze naam droeg in Israel.

Jeruzalem = stad van Salem = vredestichting – een zeer oude stad met als eerste naam Salem – Gen. 14:18 – daarna bekend als Jebus; ligt 53 km van de Middellandse Zee en ruim 20 km van de Dode Zee. Het rotsplateau waarop het is gebouwd was 765 m. hoog.

Jesaja profeet van de toekomst - Jesaja profeteerde in 718 over het 7e woord – Jesaja 63:1-9 - Jesaja 53:4. Zie deze man is een echte profeet. Ik geloof dat wat hier heeft plaatsgevonden, de vervulling is van wat de profeet Jesaja heeft voorspeld toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziektes heeft Hij gedragen.  - Jesaja is de profeet voor alle tijden – Jesaja bericht in 723 en 717 v. Chr. dat de Heer lijden zal – Jes. 53:5 en Jes. 46:4,13 – Jes.52:13 - Jesaja heeft terecht over het volk Israël of de joden geschreven en ook voorspeld volgens Matth. 15:7: Dit volk nader­de Mij met zijn mond en eert Mij met zijn lippen, maar zijn hart is verre van Mij (Matth. 15:8) - Later, als Ik weer naar de hemelen ben opgevaren om eeuwige;: woningen voor jullie gereed te maken in het huis van de Vader, zal men jullie ter wille van Mijn naam wel voor vorsten en koningen sleuren tot een getuigenis over hen en over de heidenen (Matth. 10:18), opdat daardoor ook vervuld wordt, wat Jesaja, Mijn profeet, voor alle tijden en voor Mijn nu op te richten Rijk op Aarde over de domme koningen voorspeld heeft, toen hij zei: zie: Jesaja 32:6-20 - GJE1-137 [13] en 1-102, 2-123, 137 – Jesaja betekent:  – heil – grote schriftprofeet – werkte ca. 60 jaar in Juda onder de koningen Uzzia, Jotam, Achaz en Jechizkia – vader van Itiël – uit Benjamin – Jesaja ca 800 v. Chr.;

Jesse - Jesaja 11:1 - de wortel van Jesse;

Jethro –betekent voortreffelijk – schoonvader van Mozes, priester van Midjan; de vader van Sippora, vrouw van Mozes – Exod. 4:18 – Jethro woonde bij de berg Horeb. Mozes hoedde diens schapen, toen hij uit Egypte vluchtte.

Jezus in Egypte - De totale woonperiode van Jezus heeft op één week na, drie jaar geduurd. Op 27 januari kwam het Kindje Jezus aan, en Het keerde terug op 20 januari.

Jezus – betekent Redder – Jehosjoea – uit de stam van Juda – (zijn stiefbroeders: Jakobus, Joses en Simon en Juda] – Hij heeft 3 paasvieringen meegemaakt, dat men kan opmaken uit: Joh.1: 2:13,23 – Matth. 21:21, 2 [5:1] – 6:4 – 3: 11:55, 12:1 en 13:1 en Matth. 26:1;

Jezus verwekt door de Heilige Geest - Een engel openbaart zich tijdens Jozefs slaap in een droom en zegt, dat, wat Maria onder haar hart draagt, verwekt is door de Heilige Geest van God – en als het kind geboren wordt, de naam Jezus krijgt. Maria begrijpt dadelijk dat de Heer met Jozef heeft gesproken, want toen zij dezelfde naam hoorde noemen, die de engel haar had gegeven, wist Jozef daarvan nog niets. Vanaf dat moment behoedde Jozef het veertienjarige meisje Maria zeer zorgzaam en liet het haar aan niets ontbreken. (bron: jeugd van Jezus, hfdst. 9)

Jezus uiterlijk - Hoewel Hij uiterlijk heus geen knappe man is, want Hij is wat klein van postuur, en Zijn handen zijn ruw en hebben lidtekens van het werken, maar Zijn hoofd is waardig en Zijn oog is wel het mooiste wat ik ooit zag. Ook om de mond heeft Hij een bijzonder vriendelijke, hoewel tevens ook waardig, ernstige trek. De stem van Zijn mond kan men echter werkelijk manlijk in verrukking brengend noemen, want die klonk tenminste voor mijn oren als het mooiste en zuiverste gezang. Bron: GJE2-240

Jezus op berg Quarantana? - Jezus loopt van de berg Quarantana naar beneden [dat is nog de vraag!] – het water van de Jordaan trekt zich terug – Johannes moest een nieuwe plek zien te vinden – in het noord-oosten van het land  (de huidige hoek van Syrie) in Betanie aan de Jarmuh, een zijrivier van de Jordaan waar de pelgrimsweg van Babylon naar Jeruzalem loopt, het oorspronkelijke erfland van Manasse, een van de verloren gegane stammen van Israel. Het duurt drie tot vier dagen om de landvlakte van de Judese woestijn tot dan te bemachtigen – Jezus was op de terugweg – na het 40 dagen vasten en liep naar de doopplek van Johannes – Jesaja 53:7-12

JHWH = de onuitsprekelijke naam van God – men zegt: de eeuwige – Ik zal zijn die Ik zal zijn – meestal – en uit eerbiedigheid – wordt Adonai wel uitgesproken –

Jicht van de ziel – ‘Met de zoon van de koninklijke beambte wordt de gehele zeer slechte en verdorven wereld bedoeld, en hoe haar nu van verre hulp aangereikt wordt door Mijn leer en door Mijn geestelijke bemoeienis. Met de knecht van de hoofdman wordt voorlopig alleen maar een jichtige knecht, die Ik genezen heb, bedoeld; later wordt daar echter ook wel een gemeente of de één of andere in Mijn naam opgerichte vereniging mee bedoeld, die echter, geleid door allerlei politieke vrees, een bepaald deel van Mijn leer niet in de praktijk toepast, en die daardoor ook langzaam maar zeker in alle andere opzichten Mijn leer niet meer volgt; en dat is dan ook een jichtaanval van de ziel, die dan alleen maar door het vaste geloof in Mijn woord weer geholpen kan worden! GJE1-100 [8]

Jizreel, vlakte van - Als een trechter in een smal dal dat zich dan weer snel opent. De vallei strekt zich uit tussen de bergen van Galilea in het Noorden en de bergen van Samaria in het Zuiden. Het dal heeft een vorm van een driehoek [22 bij 22 lm] en ligt ca. 100 meter boven de zeespiegel. Het grootste dal van Israel. De korenschuur van Israel.

Joab – zoon van Davids halfzuster Seruja – legeraanvoerder – 2 Sam. 2:13 en 1 Kr. 11:6; - Joab moest oom tegen David zeggen;

Jochebed – Jokebed – moeder van Mozes, Aäron en Mirjam – zij bedacht het plan om Mozes in een rieten mandje te verstoppen voor de Egyptenaren.

Joachim – vader van Maria;

Joden voorvoelden komst van Jezus - Het hoogheidgevoel der Joden begon al te vermoeden dat de bron van alle licht of de diepste grond van het leven de aardse mensen begon te naderen en al op Aarde moest zijn, en het nam aan, dat deze diepste grond van al het leven zich in Johannes bevond en dat hij misschien de beloofde Messias was. Daarom zonden zij ook, meer afgaande op de reeds vermelde ver­moedens, dan uitgenodigd door de roep van Johannes als prediker, onderzoekers naar hem toe, die hem moesten vragen, wie hij was: Christus of Elia of een andere profeet. (bron: GJE1-5:1,2)

Joël, zoon van Jozef (van Maria) - De oudste zoon van Jozef was Joël en niet Joses. Joël werd in Ostracine bij het spitten door een giftige slang gebeten; zijn voet zwol op, hij werd duizelig en viel dood neer. Het kindje Jezus beval de familie een zee-ui op de wond te leggen, en even later kwam Joël weer tot het leven. (bron: jeugd van Jezus, hfdst.88) - Joel zou gestorven zijn in het jaar 58 n. Chr.  (bron: jeugd van Jezus, hfdst.88

Jojakim – 18e koning van Juda in 608-598 v. Chr. Hij leefde in de tijd van Jeremia, die geen goed woord over hem sprak; hij doodde de profee Uria, scheurde de profetieën van Jeremia in stukken; Jer. 22, 26,36 e.a.

Joas – zoon van koning Ahazia – hij werd als kleine jonge door zijn tante gered van de dood, doordat zij hem en de vrouw die hem verzorgde verstopte in een der bijgebouwen van de tempel; hij was 18 jaar toen hij koning werd van Z-Judea en werd door Nebukadnezar verbannen – na 37 jaar liet diens zoon hem vrij.

Job – over de ontmoeting met God en de mens – Ezech. 14:14, Jak. 5:11 en Job 1:1 – Job betekent: wederkerend tot God – woonachtig in het land van Abraham.

Joël – oudste zoon van Samuël – er zijn meerdere Joëls -

Johannes – ook vader van Petrus – Jona [uit Bar-Jona] – Matth. 16:17

Johannes [de Evangelist en schrijver van Johannes en Openbaringen]; broer van Jakobus – ook hij was visser en werd een der eerste discipelen;

Johannes Marcus – deze was de zoon van Petrus, de Evangelist die Petrus ook naar Bagdad begeleidde;

Jona in de walvis – Jona betekent duif –- want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een walvis zat, zo zal ook de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het midden van de Aarde zijn (Matth. 12:40) - Met het midden der Aarde wordt in de eerste plaats het graf aangeduid; maar in geestelijke zin betekent het, dat de ziel van de mensenzoon af zal dalen naar de gevangen zielen van de gestorvenen en ze dan weer vrij zal maken. bron: GJE1-186 – Jona was een profeet en zoon van Amittai uit Gat-Hachefer – Matth.12:39, 16:4 en Lucas 11:29; de profeet die naar Nineveh werd gestuurd om de ondergang te voorspellen;  Een apart verhaal met de walvis, die hem opslokte gedurende 3 dagen, nadat Jona naar Spanje per schip vluchtte; Ook Joppe heeft ermee te maken;

Jonadab – broer van koning David;

Jonatha, de visser - In die streek [Ostracine in Egypte] leefde ook een geëmigreerde jood, die in de vlak­bij gelegen zee placht te vissen, en die daarvan zijn beroep had ge­maakt. Deze jood was bijzonder fors gebouwd en zo sterk als een reus. Hemelsbreed woonde hij een goed uur lopen van het huis van Jozef. Hij had Jacob al vaker had uitgenodigd. Hij was blij over dit bezoek. Dadelijk zette hij hem dan ook een heerlijk be­reide vis voor. Dit verheugde de visser zo­zeer, dat hem tranen in de ogen kwamen. Ik kan jullie  in een kwartiertje thuisbrengen!' Het kindje beproefde hem met zijn gewicht. Met toestemming van Jacob, nam hij het Kindje op zijn arm en doorwaadde met Hem de zeearm. Heen ging het nog wel ta­melijk goed, alhoewel Jonatha zich al hogelijk verbaasde over het gewicht van het Kindje. Maar teruggaande werd het Kindje zo zwaar, dat Jonatha ge­noodzaakt was een stevige balk te pakken; daarop steunend wist hij het Kind je slechts met de grootste inspanning ternauwernood op de andere oever te brengen! Toen hij die bereikte zette hij het Kindje onmiddellijk op de oever waar Jacob stond te wach­ten, en zei: 'In Godsnaam, wat heeft dat te betekenen? Zwaarder dan dit Kind kan heel de wereld niet zijn!' Lachend zei het Kindje nu: 'Dat klopt! Je hebt nu dan ook veel méér gedragen, dan wat heel de wereld te betekenen heeft!' In hun jeugd waren Jozef en hij na­melijk nog schoolvrienden ge­weest. '0 Heerlijkheid der Heer­lijkheden, mijn God, mijn Schep­per heeft mij een bezoek ge­bracht! Hem, Die alle werelden en alle Hemelen schraagt. Hem heb Ik op mijn arm gedragen! O eindeloze genade der genade! Gij Aarde, zijt gij deze genade wel wáárd?! Ja nu begrijp ik de woor­den van dat Godskind: "Je hebt méér gedragen dan een we­reld!" (bron: de jeugd van Jezus, hfdst.165,166)

Jonathan – zoon van koning Saul, vriend van David; Jonathan sneuvelde en David maakte op hem het roerendste gedicht dat ooit in de Bijbel beschreven staat;

Jongste dag - Wanneer de jongste dag zou komen, vroegen velen. De Heer zei: Als de oudere dag voorbij is, dan komt er na de voorbije dag steeds een nieuwere, dus een jongere of jongste. Is iedere nieuwe dag die men beleeft niet een jongste dag. Wij leven allemaal vandaag toch zeker op een zo jong mogelijke dag! Want die van gisteren kan geen jongste zijn, en die van morgen is er nog lang niet. Ik zeg u dat u allen op de jongste dag zult sterven en ook onmogelijk anders dan op een jongste dag uit de dood naar het leven zult opgewekt worden. Wanneer komt de jongste dag? Als oudere dag voorbij is, komt er nadien steeds een jongere dag.Is iedere dag die men beleeft niet een jongste dag? Wij leven allemaal vandaag toch zeker op een zo jong mogelijke dag! Want die van gisteren kan geen jongste meer zijn, en die van morgen is er nog lang niet. Ik (de Heer) zeg u dat u allen op de jongste dag zult sterven en ook onmogelijk op een jongste dag uit de dood naar het leven zult opgewekt worden. bron: GJE2-42

Joodse jaartelling - begint vanaf Adam. De reguliere joodse telling van 5775 is feitelijk 6166 (in 2015) met wel een verschil van 391 jaar. Het feitelijk scheppingsjaar vanaf Adam is 4151 v. Chr. Jezus is dus geboren in 4151. Dit strookt niet met ons Europees jaar 2015 of het reguliere joodse jaar 3760. Want er blijft nog steeds een verschil tussen 4151 en 3760 van 391 jaar. - Om het gebruikelijke kalenderjaar om te rekenen moeten we 4000 jaar van het joodse jaartal aftrekken en dat getal nog eens verminderen met 150. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat het joodse jaar van september tot september loopt. Tussen september en januari [als het joodse jaar al begonnen is] tellen we dan niet 150 er vanaf, maar 151 (bij het joodse jaar). Omrekenvoorbeeld: joodse jaar in 2015 = 6166-4000=2166-151=2015 [westers kalenderjaar 2015] – Het joodse jaar wordt niet aangegeven als ‘Anno Domini’ [ad: in het jaar van de Heer, met het geboortejaar 0 van Jezus als beginpunt], maar als ‘Anno Mundi’ [AM: in het jaar van de wereld, met het scheppingsjaar 4151 als beginpunt].

Jordaan – de afdalende – ontspringt tussen de Libanon en de Hermon – lengte 400 km, terwijl de afstand maar 200 km. De Jordaan was in de tijd van Jezus tijd was wel 200-300 meter breed – feitelijk een geologisch fenomeen – van zijn bron in het Hermongebergte tot aan de monding van de Dode Zee stijgt hij op de kortste weg over de 900 brede hoogte naar beneden. Aan de benedenloop hebben de discipelen van Johannes de doper aan een ford met de naam Betabar of Betanie – een soort trap gebouwd. De rivier de Jordaan en niet ver van de woestenij bij Bethabara, waar deze rivier in de zee (het Galilea-meer) valt, en er dan doorheen stroomt en zich vervolgens naar de Dode Zee richt. bron: GJE2-82 - De Jordaan in de omgeving van Bethabara staat zomers vaak droog, vooral half juni tot in augustus  (GJE 1-12-1)

De Highway nr. 90 loopt door het dal van de Jordaan naar Bet shean. Beit Yosef is breed en lang en werpt zich als een eindeloos landschap op en onderbroken door militaire straatversperringen en wegcafe’s, die goedkope benzine en droge maisfladen verkopen. Links zijn dan de hoogten van de Judese woestijn te zien. De grote scheur van het Jordaandal is wel het merkwaardigste geologisch verschijnsel ter wereld. Het sterkst in El Ghor. Hemelsbreed is het 100 km. lang. Officieel heet het de Jordaan als: ‘Al Urdun’ en betekent  ‘afdalen’. De breedte is 35 meter [of 30 meter]. Soms wel een diepte tot 4 meter.

Josephus, geschiedschrijver - Geboren in 37 n. Chr. en tijdens de troonbestijging van keizer Caligula – Dat zou 4 jaar na de dood van Jezus zijn – en één jaar na de bekering van Paulus. Dan zou echter Jezus gestorven moeten zijn in 33 n. Chr. en geboren zijn in het jaar 0. Dat dit onjuist is, laat zich door andere feiten bevestigen. Lucas zou Josephus gekend moeten hebben. Lukas 2;40-52. Dit lijkt onwaarschijnlijk, daar Josephus nauwelijks iets over de Heer heeft vermeld. Jammer genoeg was er in 53 n. Chr. bijna geen sprake meer van aanhangers van Jezus. Josephus besteedt slechts zeer weinig aan het tijdvak van 4. v. Chr. (de dood van Herodes de Grote) tot 65 n. Chr. Lucas uit wiens evangelie en handelingen op meerdere plaatsen blijkt, dat Josephus deze geschiedenissen heel goed moet hebben gekend. Hand.2:40-52 - Net als Paulus in 60 maakt ook Josephus een schipbreuk mee – hij moet zijn reis naar Rome in 63 zwemmend zijn leven redden.

Jozef, zoon van Jacob – gehuwd met Asna, een Egyptische – begraven te Sichem;

Jozef van Maria – deze zag tijdens de geboorte van het Kindje Jezus de opkomende volle Maan en de sterren, zowel de op­komende als de ondergaande, al­lemaal stilstaan! De Maan kwam niet los van de horizon en de ster­ren wilden er niet achter verdwij­nen!  En er was ook nog een beekje, met een sterk verval van de berg neerkomend. Maar zijn water stroomde niet omlaag het dal in, maar het stond­ of hing ­stil in zijn bedding! Jozefs huis in Nazareth - Dit lag vrij dicht aan de hoofdweg [ca. 200 meter er vandaan]. Het huis of hof van Jozef van Maria lag 10-15 minuten van Nazareth vandaan.

Jozua – zoon van Nun, dienaar van Mozes – wordt 110 jaar en begraven te Timnat-Serach; hij was een hoge bevelhebber;

Jubal – zoon van Lamech – de eerste musicus;

Jubeljaar - 40 jubeljaren x 50 = 2000 – Jezus werd in het begin van een jubeljaar gedoopt – dit was destijds rond 23 .n. Chr.  Leviticus 25:2-5, 8-16 en hoofdstukken 26-31. Het jaar 456-457 zou een jubeljaar zijn geweest. Het betreft een periode van 7 en 50 jaren.

Juda – vierde zoon van Jakob en Lea; deze wilde niet dat zijn broer Jozef vermoord werd – hij kwam ook op voor zijn jongste broer Benjamin en had de leiding in dit verhaal;

Judas de Galileeër - Hij was een rebel, stichter der Zeloten – tegen het Romeinse Rijk in 7 v. Chr. volgens engelse bronnen – het was in de tijd der inschrijving van Cyrenius – hij maakte veel volk daarvan afvallig; maar ook deze is vergaan evenals zij die hem volgden en verstrooid geworden – Josephus schrijft over hem: ‘enige tijd daarna waagde een zekere Judas, een Gaulaniter (Galileeër), uit de stad Gamala het, om – bijgestaan door een Farizeeër, geheten Sadok, het volk tot een opstand aan te porren, zeggende, dat zulk een opschrijving een klaar bewijs was, dat men hen tot slavernij zocht te brengen’. Gedurende de regering van keizer Augustus bracht dus een zekere Galileeër, genaamd Judas, de Joden tot afval en hield hen voor, dat zij met de schatting aan de Romeinen te betalen, de mensen Gode gelijk stelden, naardien zij hen daardoor zo wel voor Meesters erkenden als hem. Judas de Galileeër betrok zich op Gamaliel volgens Hand.5:37.

Judea - Het toenmalige Judea was ultramontaans duister. De Heer vertrok ’s ochtends tegen 04:00 uur uit Judea naar de Jacobsbron, nog voor het stadje Sichar  Hij kwam aan ’s middags aan om 12:00 uur en heeft er dus ruim acht uren over gedaan. Daarom bleef Hem geen andere keuze, teneinde vechtpartijen en vervelende grote rellen te vermijden, dan het ultramontaan duistere Judéa te verlaten en Zich naar het meer vrijzinnige Galiléa te begeven. Judea is vaak koeler dan Egypte. Het landschap van Judea is in werkelijkheid niet zo woest. Het herinnert eraan, dat hele landschappen zich weer tot woeste natuur vormen, zodra deze niet gecultiveerd blijven. De Judese woestijn is niet als andere, maar een hoogland met ontelbare bergruggen uit behoorlijk verweerde kalkstenen. Het strekt zich uit van Samaria tot aan de dode zee – woestijn betekent schouwen – Het Hebreeuwse woord ‘Midba’ is verwant met ‘Daber’, dat betekent spreken Door vasten gereinigd worden, want als de mens gezondigd heeft, lijdt de kosmos, schrijft Hildegard van Bingen. (GJE 1-25-7,11)

 

[bron: Het Bijbels Namenboek Jurriaan Wijchers en Simon Kat, Bijbels woordenboek Lize Stilma & De Nieuwe Openbaringen – Jakob Lorber – 1840]

 

UpToDate 2024-2025