Alfabetisch Bijbels [ingekort] register van de letter F

 

Farizeeër betekent ‘afgescheidene’-  zij vonden de mensen zondig in hun ogen – in werkelijkheid waren zij schijnheilig!; zij onderscheiden zich door hun ‘wetsgetrouwheid’; Een Farizeeër staat in ambt, waardigheid en aanzien gelijk met wat nu een kardinaal in Rome is.  (GJE 1-18)) - Farizeeën interpreteren letterlijk, erkennen ook de mondelinge overlevering - Farizeeën = intelligentsia, woordvoerder of predikant. Farizeeërs zijn theologen.

Familie verlaten vanwege Jezus -  Ik en velen met mij hebben alles, zelfs vrouw en kinderen verlaten en zijn Hem onvoorwaardelijk gevolgd, omdat we Hem daden zagen verrichten die volgens ons geen mens ooit kan doen en omdat we Hem tevens zo wijs hoorden spreken als vóór Hem nog nooit een mens gesproken heeft en ná Hem waarschijnlijk nooit iemand meer spreken zal.[ bron: GJE1-53]

Farao Echnaton - Hij leefde van 1372 – 1354 v. Chr.  – De Israëlieten kwamen aan over de Jordaan in 1267 in Kanaän;

Feest der joden zoals het Paasfeest, Loofhuttenfeest, de Grote Verzoendag, Purimfeest, Pinksterfeest;

Filistijnen – een volk, dat aan de Palestijnse kust woonde; zij waren altijd een nachtmerrie voor de Israelieten. De Filistijnen veroverden regelmatig stukjes van het joodse land. Hun voornaamste steden waren Gaza, Asdod,Askelon, Gath [Gad] en Ekron. De Filistijnen kwamen o.a. van het eiland Kreta; ze waren goede vakmensen; vooral in het smidsvak waren ze heel bedreven en konden daardoor dan ook sterke en zware strijdwagen maken. Goliath, de reus was één van hen en werd door de herdersjongen David, die ook koning werd, verslagen; Genesis 10:14 vermeldt hun herkomst. Amos 9:7 noemt Kreta als hun stamland, de aartsvijanden van de Israelieten;

Filemon [Philemon] aan hem is de kortste – dus achteraan geplaatste brief van Paulus gericht. Hij woont te Kolosse. [Phil.23,24 en Kol.4:9] waar hij een huisgemeente leidt;

Filippenzen – Paulus heeft een zeer persoonlijke, goede band met hen; [Phil. 4:15]

Filippus [paardenvriend] woonachtig in Betsaida, aanwezig bij de spijziging van de 5000; een rondtrekkende evangelist; woont [later] in Caesarea; één van de twaalf discipelen;hij bemiddelt voor de Grieken, die Jezus willen zien; heeft vier dochters die profeteren; [het kan hier ook om twee Filippussen gaan!]

Flavius Jozefus – een joodse geschiedschrijver uit Jeruzalem [37-100 A.S.] – Hij gaat als advocaat voor joodse, aangeklaagde priesters in 64 naar Rome. Wordt officier in het romeinse leger en beleeft de val van Jeruzalem in 70. Keert terug naar Rome en schrijft daar zijn boeken: Oudheden van de Joden; de oorlog van de Joden. Daarin wordt de gehele geschiedenis behandeld. Hij deelt veel bijzonderheden mee die niet in de Bijbel te verwachten en te vinden zijn; hij zwijgt over Jezus en vat Jezus leven slechts in enkele zinnen samen; Hij schrijft in 72 n. Chr. als joodse geschiedschrijver. ‘Om deze tijd (30-33 n. Chr. [waarschijnlijk 25-28]) leefde Jezus, een mens vol met wijsheid, wanneer men Hem überhaupt een mens mag noemen. Hij deed namelijk ongelooflijke dingen en was leraar voor velen, die graag deze wijsheid opnamen. Hij trok veel joden en heidenen aan. Hij was de Christus (dat wil zeggen de Gezalfde voor God), de Messias, die de joden in het OT hoop gaf. Hij wordt echter aangeklaagd en Pilatus veroordeelde Hem tot de kruisdood, hoewel diegenen die Hem vroeger geliefd hadden, hem ook nu niet ontrouw waren. Hij verscheen hen op de 3e dag levend, zoals door de profeet is voorzegd. Tot nu toe heeft het christenvolk, die zich naar Hem noemen, niet opgehouden te bestaan’.

Fouten zien - Je kunt beter niet klaarstaan om meteen de fouten van je naasten te zien, maar het is beter toegeeflijk en geduldig met hen te zijn. En als ze in hun zwakheid iets van je verlangen, dan moet je ze niets onthouden, want zo vermeerdert zich de liefde in jezelf en evenzo in je zwakke broeders. (GJE 1-43-7)

Frankrijk = Gallië;

 

[bron: Het Bijbels Namenboek Jurriaan Wijchers en Simon Kat, Bijbels woordenboek Lize Stilma & De Nieuwe Openbaringen – Jakob Lorber – 1840]

 

UpToDate 2024-2025