Alfabetisch Bijbels [ingekort] register van de letter E

 

Ebal – bergtop in dal van Samaria, die daar 900 meter uitsteekt – de berg der vervloeking, want de generaal en richter Jozua zeiden vanaf deze berg tot de Israëlieten, dat zij vervloekt zouden worden, als zij de wet niet zouden houden; de bergtop in Efraïm ligt tegenover de berg Gerizim [Deut.27:4]

Ebed-Melech – de profeet Jeremia werd eens door zijn vijanden in een put met slijk gegooid. De paleisdienaar [een Ethiopiër] Ebed Melech knoopte repen stof aan elkaar, liet die in de put zakken en trok zo Jeremia uit de put [Jer. 38]. Ebed M. werd gespaard bij de verovering van Jeruzalem;

Eber = overkant – de achterkleinzoon van Sem; 

Eb en vloed niet door Maaninwerking - Hebben eb en vloed met de Maan te maken? Volgens Lorber worden eb en vloed niet bewerkt door de Maan. Dat zou onmogelijk zijn. In het boek “Aarde en Maan” beschrijft Lorber, ‘dat de longen van de Aarde dit veroorzaken met het in- en uitademen. Lorber vergelijkt dit met een bad vol water. Als je erin gaat liggen en diep in- en uitademt, zie je duidelijk het water stijgen of zakken zoals bij eb en vloed. Alle zes uren stijgt de Aarde gelijkmatig iets en dat is vooral aan de zeekust merkbaar als eb en vloed. De Maan heeft wel een soort eigen beweging, maar draait niet om haar eigen as’. ‘Eb en vloed worden dus niet bewerkt door de Maan. Dit heeft een diepe en geestelijke betekenis en het heeft alleen betrekking op de Aarde. Het licht gaat, zoals we dit ook bij de Zon zien, voortdurend gelijkmatig uit. Maar zonder een tegenoverstaand voor­werp kan echter geen oog deze aanwezigheid opmerken. In een maanloze nacht is er dus evenveel van de Zon uitgaand licht als in een nacht waarin de Maan schijnt.´ (opmerking: dit beschrijft eveneens Hildegard van Bingen!)

Edel - Alles wat goed en edel is, is ook met weinig tevreden, wat het ook is. De echte edele en goede mens is matig, terwijl de slechte, duistere wereldse mens met niets tevreden is. Bron: GJE2-201

Eden = lusthof – een hof, gedacht oostelijk van Kanaän;

Edessa - Eusebius verzekert uit het stadsarchief, dat de bekering van de stad Edessa in Mesopotamie op de prediking van o.a. Thaddeus was geschied – dit vond plaats in het 340e jaar van de Seleucidische tijdrekening = 311-340 = 29 n. Chr. want de Seleuc. tijdrekening begon destijds na het 1e jaar van de 117e olympiade – dat is 776-(4x116)+1=311. Het was ook ongeveer een half tot een jaar na de dood van Jezus – het sterftejaar van Jezus kan dan in 29 zijn geweest – 29 met + in Zijn 34e jaar van de Heer (Jezus was toen 33,3) = 5. v. Chr. De historie vanaf de doop van Jezus wordt tot de verwoesting van Jeruzalem gemarkeerd door het sabbatjaar – elke 7 jaar is er een sabbatjaar – daarmee is er een mijlpaal bereikt – want in 29 n. Chr. eindigt de periode van 490 jaarweken, waarvan Daniel gesproken heeft – zie oude testament 538 v. Chr.  [Opm. deze berekening moet nog geverifieerd worden!…]

Edik – goedkoop drankje voor arme mensen; zure wijn vermengd met water; dit werd ook aan Jezus gegeven toen Hij aan het kruis hing;

Eerlijkheid – De Heer zegt: ‘een eerlijk mens kan met het volste recht zich verheugen en een hartversterkende vrolijkheid voelen over iedere op het juiste moment optredende tegenkracht, die het verborgen kwaad ontdekt en vernietigt; maar denk erom, alleen over het geluk­kig verijdelen van het op zichzelf boze, valse en slechte, maar nooit over de mens die meestal in zijn blindheid die zonde als een knecht gediend heeft’. Bron: GJE1-107

Eerste willen zijn: ‘Wie zal dan de eerste in het rijk van God worden?" IK zeg: " Allen, die met een rechtschapen hart zich in­spannen om dit te doen! Maar mensen, die in zekere zin uit zelfzucht de diensten van hun broeder niet willen aannemen om hem iedere gelegenheid te ontnemen om eerste in het rijk van God te kunnen worden, zonder zelf ooit naar dat voorrecht te streven, die zullen toch de laatsten zijn en hij de eerste, omdat hij oprecht uit liefde en ware deemoed alle broeders wilde dienen!’ Bron: GJE2-76

Efraïm – zoon van Jozef [echtgenote Anath] – hij was jonger dan zijn broer Manasse; grootvader Jakob zegende hem extra en voorspelde dat zijn nageslacht groot zou worden, dat ook zo gebeurde;

Efratha – streek rondom Bethlehem – in de velden waren de herders bijeen, die van een engel de geboorteaankondiging ontvingen, waarover we in de kerstliederen zingen [Lucas 2:1-20]; Micha 5:1;

Eigendunk - De Heer: 'Ieder, die leeft volgens Mijn leer! Wie echter leeft volgens zijn eigen, merendeels door de eigenliefde en de hoogmoed gevoede eigendunk en die degene, die hem ergens mee beledigd heeft, niet van ganser harte kan vergeven en hem ook niet tienvoudig kan zegenen, die zal dan ook vroeger of later de onafwendbare gevolgen van de vijandschap smaken, waarbij hij volstrekt geen bescherming van Mij heeft te verwachten, behalve als hij zijn schuld aan de vijand tot op de laatste penning betaald heeft! Leef daarom met iedereen in vrede en eendracht! Het is beter voor jullie om onrecht te verdragen, dan ook maar schijnbaar iemand onrecht aan te doen. Daardoor zul je je geen wrekers bezorgen en de geesten, die anders je vijanden zouden zijn geworden, worden dan je beschermgeesten en zullen veel onheil van je hoofden afwenden! [Bron: GJE1‑80]

Egyptenaren - Deze hebben in de oertijd dezelfde religie gehad als de Adamieten of later de oerchristenen;

Einddoel der schepping: Dat Mozes met zijn scheppingsgeschiedenis het enig ware ontstaan heeft beschreven. Het stemt met de gehele orde van de eeuwige wijsheid overeen en geeft de ontwikkeling van alle dingen vanaf het oerbegin tot aan de hoogste voleinding in voortreffelijke beelden weer. Bron: GJE2-222

Eli [God is verheven] de hogepriester Eli werd een tijdlang in Silo aangesteld de ark des verbonds te beschermen; zijn zonen leefden niet zoals het moest. Er werd voorspeld dat zijn geslacht zou omkomen. De Filistijnen versloegen in één dag het leger van de Israëlieten, en zijn beide zonen Hofni en Pinnehas sneuvelden; toen Eli dit hoorde stierf hij;

Eliëzer, dienaar van Abraham;

Elia – leefde in de 9e eeuw voor Jezus. Het was in de tijd van de goddeloze koning Achab. Elia was profeet in Israël. Hij bestrafte koning Achab voortdurend; Elia behoort tot de grote profeten; hij stierf niet en werd met een vurige wagen naar de hemel gevoerd; Elia was de voorloper van Johannes de Doper [de feitelijke aartsengel Michael] – hij leefde ook in de tijd van Adam onder de naam ‘Sehel’; Elia was een Tisbiet uit Gilead;

Elifaz – een vriend van Job; toen Job alles kwijtraakte en ook nog geplaagd werd met een ernstige huidkwaal, dacht Elifaz, dat Jobs ellende wel een straf van God zou zijn, ‘want niemand lijdt onschuldig!’, zei hij;

Elimelech – deze kwam uit Bethlehem en trok door de hongersnood naar Moab, waar hij stierf. Zijn weduwe Naomi ging terug naar Bethlehem. Ruth, haar schoondochter, die weduwe was geworden, ging met haar mee;

Elisa – toen hij als boerenjongen aan het ploegen was op het land van zijn vader, kwam de profeet Elia langs en wierp zijn mantel over de rug van Elisa; deze begreep meteen wat dit betekende, namelijk, dat hij de oude profeet moest volgen; hij vroeg of hij eerst zijn vader en moeder een afscheidszoen mocht brengen, slachtte de ossen waarmee hij aan het ploegen was, gaf een afscheidsfeest en kwam in dienst van Elia. Elisa woonde in Samaria, was dol op muziek, deed veel goede daden, verrichtte wonderen en kon goed voorspellen; hij leefde ongeveer 850 jaar v. Chr. en trad op in de tijd waarin Joram, Jehu, Joahaz en Joas regeerden; Zijn naam betekent: ‘God heeft geholpen’. Zoon van Safat uit Abel Mechola; [Lucas 4:27]

Elisabeth, nicht van Maria – huwde met de priester Zacharias. Deze beiden werden de ouders van Johannes de Doper. Elisabeth betekent: ‘God is mijn eed’. Zij wordt op hoge leeftijd moeder; de plaats waar Elisabeth en Zacharias woonden zou best wel Ein Karem geweest kunnen zijn. De bouwplaats van Jozef lag echter halverwege tussen Jeruzalem en Nazareth. Het was nog een halve dag reizen (van zonsopgang tot zonsondergang zijn het 13 uren – vroeger liep men steviger dan nu. Met een snelheid van 6 km. per uur kun je in een volle dag wel zo’n 60 kilometer lopen – de totale afstand was  van Nazareth 120 km. – met de auto zo’n 150 km.)- Maria spoedde zich dus naar de heuvels van het land van Judea.  Zacharias was de dienstdoende priester in de tempel, dus dan kan hij niet ver van Jeruzalem gewoond hebben. . De weg van Ein Karem naar de bouwplaats van Jozef was een bosrijk gebergte. Volgens JJ-6 waren er 3 Levieten op terugreis naar Jeruzalem [1 uur te voet van Elisabeth]. Maria werd meegenomen tot aan de grens van de bouwplek van Jozef. [Waarschijnlijk lag deze meer richting Ein Karem dan bij Jeruzalem].

Elkana – deze had twee vrouwen: Peninna en Hanna. De eerste kreeg wel kinderen, de tweede niet. Elk jaar ging Hanna in het heiligdom bij de ark des verbonds offeren, en bidden om een kind. Toen de priester Eli eens zag, dat zij erg lang stil zat en hij alleen haar lippen zag bewegen maar niets horde, dacht hij dat ze dronken was en zei er wat van. Maar toen ze hem uitlegde wat ze deed zei hij: ‘De God van Israël zal u geven, wat gij van hem gevraagd hebt’. Een jaar later kreeg ze een zoon, de latere en bekende profeet Samuel.

Elkos – hier kwam de profeet Nahum vandaan; men denkt dat Elkos ook Kapernaum was.

Emmaüs – lag een paar kilometer van Jeruzalem. Op weg van Jeruzalem naar Emmaüs wandelden op paaszondag, de dag dat Jezus uit de doden was opgestaan, twee mannen, die praatten over de kruisdood van Jezus. Er liep zomaar een derde man met hen mee en deze verklaarde waarom Jezus moest sterven; aan het eind van de wandeling vroegen zij de vreemdeling bij hen te blijven, want het was al avond. Tijdens het eten kwamen ze plotseling tot de ontdekking, dat de onbekende man /Jezus was die op datzelfde moment – na het brood gezegend te hebben – was verdwenen. Zij liepen meteen terug om over deze ontmoeting te vertellen; [Luc. 24:13-35] -  Dat waren Kleopas en Barsabas Justus;

En-Chadda [En-Hadda] snelstromende bron – Joz. 19:21 – stad in Issakar, 10 km zuid westelijk van het Galilese meer;

Endor bron van Dor – behorend aan Manasse, maar in het gebied van Issachar – plaats waar de vrouw woont die door Saul in zijn radeloosheid wordt geraadpleegd; [Joz. 17:11 en Psalm 83:11]

Enon [Aenon, Ennon] = bronnen – waterrijke plaats waar Johannes doopt – zuidelijk van Bet-San;

Enos betekent ellende;

Erfzonde - De wereldse zorgen moeten door de ziel uit zichzelf over boord geworpen worden, een ander middel is er niet. Als die afgedankt worden, komt bij de mens alles weer in de oude goddelij­ke orde terug, en de mens is dan weer geheel mens volgens de orde van God. Wel, dat is het wat men met recht erfzonde noemt. [bron: GJE2-226]

Esau – oudste zoon van Isaäk en Rebecca – hij was onverschilliger dan zijn broer Jacob. Toen hij dan ook op een keer moe en hongerig thuiskwam, vroeg hij Jacob brood, en pap van linzen. Jacob zei slim: ruilen, ik je eerstgeboorterecht, jij eten! Zo gebeurde het. Ezau zwoer zelfs, dat dit recht van Jacob was. De nakomelingen van Esau heetten de Edomieten. Koning Herodes was een afstammeling van Ezau. [Gen.25:25]; De ruigharige; hij mist de zegen van zijn vader – de daardoor ontstane vete wordt bijgelegd. [Gen. 32:5]

Essaya (Grieks) therapeut, genezer en wonderdoener;

Esther – nicht van de jood Mordechai en de vrouw van koning Ahasveros. Een boeiend verhaal! Haman probeerde de ondergang van de joden te bewerken, maar Esther zorgde ervoor dat hij werd opgehangen; haar joodse naam is Hadassa’;

Essaya - Betekent in het Grieks therapeut, genezer en wonderdoener; [zie ook Jezus, Isis, Jesaja].

Essenen - Jezus was niet bij de Essenen in de leer, zoals wel werd gedacht door een aantal mensen. De Essenen waren echter goed bedreven in allerlei geleerde kunsten, in de heelkunde en in buitengewone toverij. Vaak liet men welopgevoede meisjes verkleed als jon­gemannen in de Kaukasus gekocht en welopgevoed optreden; die konden wel eens de grootste aantrekkings­kracht uitoefenen! De Essenen hadden zo ongeveer de mening, dat hun voorvaderen de wereld geschapen hebben. Voor hen is het gemakkelijk te spotten met wat voor hen niet bestaat. Dus zo ook God niet. Zij bedreven Esseense goocheltrucs en hadden slimme afgezanten. Het zijn pure Sadduceeën, die in geen opstanding en eeuwig leven geloven.

Ethiopische – Mozes heeft een vrouw getrouwd uit Ethiopië – in de Midrasj wordt zij als Tharbis vermeld.

Eufraat – rivier die 2700 km lang is, begrenst het zuidoosten van Mesopotamië. Wordt ook vaak Frath genoemd. Stroomt door Turkije, Syrië en Irak, en vloeit in zuid-Irak met de Tigres samen en komt uit in de Perzische Golf; Abraham kwam van de overkant van deze rivier en men noemde hem daarom ook wel de ‘Hebreeër’, wat ‘overkant’ betekent;

Europa - We hebben in het noordelijk deel van Europa volksstammen, waarbij niet het minste spoor van geestelijke ontwikkeling te ontdekken is. Jouw Europese volken uit het noorden waren eens in Azië, de wieg van het mensengeslacht, net eender en nog beter in alles verzorgd, dan nu jouw Romeinen, en zij hadden uit de hemelen een rechtstreekse opvoeding genoten. Er waren wijzen onder hen, zoals de aarde tot Mij toe niet kende, maar wat was daarvan het gevolg? Zij aten en dronken heel gezellig, werden van dag tot dag trager en zakten van geslacht tot geslacht af naar hun tegenwoordige staat. Maar nu, in deze armzalige toestand moeten zij in het zweet van hun aanschijn zorgen voor een mager onderhoud van hun lichaam en daarbij zijn ze toch niet helemaal zonder wijzen en leraren. bron: GJE2-211,212

Eunice – moeder van de Evangelist Timotheüs – Paulus prijst in zijn brief aan Timotheüs het geloof van de moeder van Timotheüs;

Eva, de vrouw van Adam – haar naam betekent in het Hebreeuws ‘Chaja’, wat ‘leven’ betekent; Ja, ja, nu wordt me opeens alles duidelijk! - Er staat: 'De vrouw werd uit de rib van Adam geschapen; hoe begrijpelijk is dat nu! - Zoals de bergen heel zeker het hardere en in die vorm ook het meer hardnekkige deel van de aarde zijn en als zodanig ook de onverzettelijkste geesten bevatten, zo vindt je daaraan overeenkomstig het halstarrigste deel van de eerste en ook van alle latere mannen in de beenderen van de man. Het meer hardnekkige deel van de geest, het meer zinnelijke, trotse en hoogmoedige van de man zonderde God in Zijn wijsheid en macht af in een op de man gelijkende vrouwelijke vorm, die, omdat ze uit de man afkomstig is, heel levensecht op hem gelijkt. Daarom en door de geslachtsdaad kan zij een levende vrucht in zich verwekken volgens de almachtige wil van God. Omdat haar, als zijnde het meer hardnekkige geestelijke deel van de man, een groter lijden is opgelegd, kan zij haar geest net zo vervolmaken als de man dat met zijn minder harde geest kan, -zodat man en vrouw tenslotte één worden, zoals in de Schrift staat. Want de term, dat man en vrouw dan één lichaam hebben, betekent toch niets anders dan: Hoewel het wezen van de vrouw het hardere deel van de man is, wordt het door de naar verhouding sterkere beproeving volledig gelijk aan het zachtere deel van de geest van de man, en dat betekent het als er staat, dat man en vrouw één lichaam hebben. [GJE1-166 4-[6]

Evangeliën – er bestaan hiervan vier, met name Mattheüs, de voormalige tollenaar uit Kapernaum [zijn ware Evangelie] is verloren gegaan en ligt ergens verbogen in Japan – de pseudo-Mattheüs heeft veel informatie overgenomen – en dit Bijbelboek komt van hem; [zie elders hierover een beschrijving op deze site!] – Het boek Marcus is van de schrijver Markus, de zoon van Petrus; het boek bekende Lukas en tenslotte het boek Lukas, geschreven door Johannes, broer van Jakobus, die later werd verbannen naar Patmos;

Exodus – uittocht – het vertrek van de Israëlieten uit Egypte;

Ezau en zijn kasteel: Een uur wandelen van Sichar lag een zeer uitgestrekt bos en daar staat een oud en groot kasteel met dikke beschermende muren, gebouwd door Ezau die daar woonde in de tijd, toen Jacob in den vreemde was  Daarentegen had de koopman die in het oude kasteel van Ezau woonde, ongeveer twintig veldwegen (zeg maar 2500 meter) daar vandaan een groot vijgenbos en pruimenbos aan­geplant, dat is voor alle vreemdelingen en armen bestemd  [Bron: GJE1-55,59]

Ezechiël – ‘wie God sterkt’-  deze priester en profeet in ballingschap troostte en bemoedigde de weggevoerde joden; hoe zij naar hun eigen land terugverlangden [Psalm 137] – Ezechiël was de zoon van de priester Buzi en leefde ongeveer 550 v. Chr. Hij stierf in ballingschap; hij was gehuwd volgens Ezech. 24:18 - Hij profeteerde over de stad Tyrus tussen 594-572 v. Chr in hfdst. 26:13,14

Ezra – joodse wetgeleerde – hij bewerkstelligde in 458 v. Chr. vele joden die jarenlang in ballingschap waren geweest, Babel mochten verlaten. Zesduizend joden keerden naar hun land terug. Ze waren vier maanden onderweg. Ezra beijverde zich in de eerste plaats om de joodse godsdienst weer in ere te herstellen; zijn naam betekent ‘hulp is God – vader van vier zonen – hij stamt af van Aaron via Sadok. Ook in Nehemia 8:2 wordt zijn werk genoemd; hij was een tijdgenoot van de priester Jajakim;

 

[bron: Het Bijbels Namenboek Jurriaan Wijchers en Simon Kat, Bijbels woordenboek Lize Stilma & De Nieuwe Openbaringen – Jakob Lorber – 1840]

 

UpToDate 2024-2025