Alfabetisch Bijbels [ingekort] register van de letter D

 

Dagreisonder een dagreis verstond men 6 uur en 40 minuten gaans, d.w.z. 20 joodse mijlen;

Dan – 5e zoon van Jacob en de eerste van Bilha [Bilha was een slavin van Rachel] vestigde de stad Dan, die vroeger Laïs heette en in het bronnengebied van de Jordaan lag; betekent rechter; [oude naam was Lesem – Joz.19:47 of Laïs – Richt.18:29 – mogelijk is Wedan ook Dan, daar We in het Hebreeuws ‘en’ betekent – Ezechiël 27:19

Daniël – ‘mijn rechter is God’ vooraanstaande jood, die in 605 v. Chr. naar Babylon werd gevoerd in ballingschap. Samen met drie vrienden werd hij paleisdienaar van koning Nebukadnezar [Belsazar]. Zijn vrienden overleefden het verblijf in een gloeiende oven; Daniël overleefde onder Darius de Meder, een nacht in de leeuwenkuil. Dit staat in het boek Daniël beschreven, met alle andere verhalen die bij dit veelbewogen leven horen; de vierde Schriftprofeet. Zijn Babylonische naam is: Beltesassar – Ezech.14:14,20 en 28:3 – aangehaald in Matth.25:15, Marcus 13:14; Hij leefde in  543. v. Chr. en hij was minister president;

Darius – deze was van 522-486 v. Chr. koning der Perzen. Hij was in die tijd een machtig heerser. We kennen ook Darius de Meder, vermoedelijk de opvolger van Belsazar, de man die in het boek Daniël genoemd wordt; hij vergund de Judeeërs terug te gaan naar Jeruzalem om de tempel te herstellen; Ezra 4:5, 6:22 – Assur = Mesopotamië – Hag. 1:1, Zach.1:1;

David – tweede koning van Israël – regeerde ca. 1010-0970 v. Chr. – De profeet Samuel zalfde David, zoon van Isaï, die in Bethlehem was geboren, tot koning. David was herder, musicus, dichter, krijgsman, vluchteling soms, maar bovenal een goede koning; Soms was hij trots, als alle andere mensen; hij telde graag zijn volk en bleek eens 1.300.000 mannen te hebben, die soldaat zouden kunnen worden. Soms was hij ook een groot zondaar, als alle andere mensen, maar toonde dan ook weer berouw en aan het eind van zijn leven, toen hij alles overzag, zong hij twee dankliederen [2 Sam.23:1-7 en Psalm 18]. David heeft 73 psalmen nagelaten. Hij regeerde 40 jaar en werd 70 jaar oud. Het verhaal dat iedereen kent, is de geschiedenis van de strijd tussen hem en de reus Goliath; David was de jongste van de acht zonen van Jesse [Isaï]. Nathan is zijn goede raadsman. Zijn oudste zoon volgt hem niet op, maar Salomo;

Davids geslacht - Matthan>>>Jakob>>>>Melchi>>>Heli.  Mattheus 1:16 beschrijft het een en ander. Jakob was de vader van Jozef, de timmerman, maar ook Heli was de vader van Jozef, de timmerman volgens Lukas 3:23. Jozef had feitelijk twee vaders. Dan waren Heli en Jakob broers van elkaar. Matthan en Melchi kwamen weliswaar uit verschillende geslachten, maar beiden waren ze de opa van Jozef. Jezus stamt af van zowel vader- als moederskant. [Matth. 1:6 en Lukas 3:31] - Paulus noemt, evenals Johannes, de afstammingsrelatie van Jezus in Romeinen 1:3, 2 Tim.2:8, Openb.3:7, 5:5 en 22:16. Mattheus 1:6 geeft dus de lijn van David weer en Lukas 3:31 beschrijft de lijn via Nathan. Een dubbele afstamming lijkt noodzakelijk, omdat Jojachin [Jechonja] volgens Matth.1:11 in deze lijn wordt genoemd. Van deze koning schrijft Jeremia, dat het aan geen van de nakomelingen zal gelukken om te zitten op de troon van David en weer over Juda te regeren. 2 Samuael 7:12 en Jeremia 33:17, 20 e.v. beschrijven Jezus als erfgenaam en recht op koningschap. David was de zoon van Jesse [Isaï = Ish = mens]. Maria moest huwen uit haar stamverwantschap. Jezus stamt volgens de kronieken, die doorloopt tot de grootvader van Jozef, in rechte lijn van David af. [Metth. 1:1-17] – Jozef was de pleegvader van Jezus, Jakob de vader van Jozef, Matthan de vader van Jakob, Eleasar de vader van Matthan, Eliud de van Eleasar en Achim de vader van Eliud.

Dauw: Als het vuur en de lucht elkaar wederzijds dienen in de aan­gename temperatuur van de zomer, dan zweten zij in de aan­gename en heldere lucht,die zonder onweer is, de dauw uit. Dit van­wege de warmte die ze dan beiderzijds bezitten. Ze gieten deze dauw als zaad in de aarde en ze bevruchten de aarde aldus. Ze maken ze vruchtbaar zodat de mens de vruchten ervan kan gebruiken. [Causae et Curae]

Deborah – honingbij, zo heette de bekende Richteres en profetes, die zoveel invloed had en zoveel goed deed, dat men haar de moeder van Israël noemde. Ze heeft ook een lied gemaakt, dat de Joden zongen als ze erg in de put zaten, want dan kregen ze weer moed [Richteren 5];

Deemoed is Mijn levende water; wie dus niet net zo deemoedig wordt als Ik, zal geen deel hebben aan het Rijk van God, dat nu neergedaald is op Aarde. [GJE1-26] Jezus zei: 'Als jullie in Mij blijven, zal Ik ook in jullie blijven. Zonder Mij zul­len jullie echter tot niets in staat zijn. Maar als jullie met Mij en in Mijn naam alles gedaan hebben, zeg dan in jezelf 'Zie, o Heer, hoe wij bij het werken in Uw wijngaard toch steeds als luie en nutteloze knechten voor U staan!' Want waarlijk: wie zichzelf ver­hoogt, zal vernederd worden; maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd wor­den! Daarbij zullen jullie echter toch tegen niemand 'heer' zeggen; want slechts één is jullie Heer en Meester en dat ben Ik! Ook zullen jullie tegen niemand 'vader' zeggen; want slechts één is jullie Vader, - namelijk die in de hemel woont! Zo moeten jullie ook niemand goed en heilig noemen; want alleen God is goed en heilig! Opmerking: dit betreft ook een link naar de heilig verklaarden door de Katholieke kerk. Wees allemaal broeders en zusters onder elkaar. Wie onder jullie de eerste en de belangrijkste wil zijn, die dient de knecht en dienaar van allen te zijn! Want in Mijn rijk is de meest deemoedige, geringste en schijnbaar minste juist de belangrijkste en grootste in alle wijsheid en macht. Nu weten jullie wat jullie moeten doen en steeds in acht moeten nemen om Mij en Mijn kracht en macht in jezelf te bewaren en ermee te werken; doe het altijd zo, dan zullen jullie ook in Mij blijven en Ik in jullie!' (GJE9-145)

Dienstbaarheid: God dienen is licht, maar de mensen dienen is zwaar. GJE2-164 - Vlees en bloed hebben wij nooit gedragen! Wij zijn engelen van de Heer en zijn hier om alleen Hem altijd te dienen. Als Hij ons echter uit genade toestaat om net als Hij de weg door het vlees te gaan, dan zullen wij ook in dat opzicht geheel op jou lijken. Nu ben je ons ver vooruit, maar de eeuwigheid is lang en eindeloos en daarin zullen eens alle verschillen wegvallen. [Bron: GJE2-79]

Delila – behaagziek – Richteren 16:4,20 – een vrouw die Simson met list en geheim van zijn kracht ontneemt en hem aan de Filistijnen overlevert;

Deuteronomium = verlatijnst Grieks en betekent ‘herhaling van de leer’. Vijfde boek van de Thora

Dina – dochter van Jacob en Lea; Gen. 30:21, Gen.34;

Didymus – tweeling – in het Aramees Thomas;

Discipel – naam voor leerling, volgeling van Jezus; De leerlingen van Jezus, die op drie na, allen vissers zijn, waren in de tijd van Jezus nog geen vlotte sprekers.

Dode Zee [Zoutzee] – deze is 74 km lang, 16 km op zijn breedst, gemiddeld 360 meter diep, de laagstgelegen zee ter wereld! Het water heeft 25% minerale bestanddelen. Het asfaltmeer – het asfalt laat los bij harde wind;

Doëg – een Edomiet in dienst van koning Saul, die zijn bevelen zonder protest opvolgt – Psalm 52:3 geeft Davids oordeel over deze man;

Dotan – 25 km noordelijk van Sichem, waar Jozef zijn broeders opzoekt;

Doodstrijd - Elk leven heeft te kampen met een strijd aangaande de dood. Elke beweging, hoe golvend ook, is een voortdurende strijd met rust. Als je slaapt [je regenereert weliswaar] is dat al een beetje sterven. De horizontale ligging noemen we de ‘minus’ met het –teken, terwijl het leven zelf een opgericht leven is, een verticale houding en aangemerkt met plus, en als +teken verschijnt! Het plus en min verzinnebeelden in de esculaap, het symbool van de ‘heling’. Je moet dan dit aardse leven volslagen verloren hebben! [geestelijk gezien!] Pas dan weet je wat het leven is.

Drinkbeker - De drinkbeker (kelk) werd van Veronika gehaald. De grote kelk is bij Jacob de kleine in Jeruzalem achter gebleven. De kelk zal vandaag of morgen weer boven water komen. Noach, Abram en Mozes hebben deze kelk ook gehad;

Duivels en engelen - De duivel heeft een fijne neus en een scherp gehoor om zijn doeleind te bereiken. Maar de duivel is echter blind. GJE1-187 - Op iedere vijf mensen zijn er altijd wel duizend duivels. Bij zulke mensen is er daarom steeds ruzie, onvrede en oorlog onder hen. Maar ook wereldse duivels kunnen engelen worden, - maar dat kost ze veel moeite en zelfverloochening; evenzo kunnen engelen duivels worden. Dat kost echter nog meer moeite en is haast onmogelijk, omdat in de engelzielen een te sterke kracht van zelfstandigheid aanwezig is. GJE3-23 – GJE3-24 - OP IEDERE VIJFDE PERSOON ZIJN ER ALTIJD WEL DUIZEND DUIVELS – DAAROM IS ER OOK STEEDS RUZIE EN OORLOG ONDER HEN.

Dure tijden - Maar niemand denkt eraan dat al het lijden, alle ziekten, alle oorlogen, alle dure tijden, honger en pest alleen maar ontstaan omdat de mensen in plaats van alles naar Gods orde voor hun ziel en hun geest te doen, slechts alles voor hun lichaam doen! GJE3-12

Dysmas – volgens de legendarische Pilatusakte – ‘de goede moordenaar’ – vgl. Lukas 23:39-43;

Dwang - Toch mag Ik niemand dwingen te geloven, omdat iedere dwang een geestelijk oordeel zou zijn, dat net als het ongeloof de dood ten gevolge zou hebben, ‑ en daarom is het hier zelfs voor God moeilijk om zo te werk te gaan dat de mens geen schade lijdt aan zijn ziel! Als de mens door de een of andere nog zo onopvallende macht gedwongen wordt, valt hij in het oordeel; wordt hij echter in het geheel niet gedwongen, dan blijft hij on­gelovig en twijfelt overal aan en bewijst daardoor juist, dat zijn geest helemaal dood is. Wie of wat moet dan zijn geest tot leven brengen? GJE2‑24 - Een uiterlijke dwang is eigenlijk nog slechter dan een on­zichtbare innerlijke. Bron: GJE2-59

[bron: Het Bijbels Namenboek Jurriaan Wijchers en Simon Kat, Bijbels woordenboek Lize Stilma & De Nieuwe Openbaringen – Jakob Lorber – 1840]

 

UpToDate 2024-2025