Alfabetisch Bijbels [ingekort] register van de letter C

 

Caesarea Filippi = een stad, genoemd naar keizer Tiberius – dit stadje lag even zuid-westelijker van de stad Tiberias -  niet te verwarren met de C. Filippi aan de voet van Libanon. Caesar komt van romeinse keizer. De keizerstad; ter ere van de keizer; er bestond ook één aan de Midellandse Zee [Hand.9:30] – Filippus de evangelist werkte daar [Hand.8:40] – zie ook Matth.16:13, Marcus 8:27 – de stad is genoemd naar keizer Tiberius. Het ligt voor de hand, dat vlak daarbij ook de Caesarea werd gebouwd: de keizerlijke stad – door de tetrarch Filippus. Er lag ook één aan de voet van de Libanon bij de oorsprong van de Jordaan [heet nu Banias]. Waar Petrus de Heer beleed, dat was het vroegere Caesarea Filippi naast het stadje Tiberias. –dit stadje lag nauwelijks een uur van de hoge heuvel van Marcus, de Romein aan de witte zee, vlakbij Tiberias.

Chaggit [Haggith] = de vrouw van David; moeder van zijn vierde zoon Adonia – 2 Sam.3:4, 1 Kron.3:2;

Chakalja [Hachalja] = verborgen is de Heer – de vader van Nehemia. [Neh.1:1, 10:1];

Chaldeeën – zie Gen.22:22 – Kesed zou de stamvader kunnen zijn. Het is een aramees volk, dat n Mesopotamië leeft, met als hoofdstad Ur – Gen.11:28, Job 1:17 – Jes. 13:19, Hand. 7:4 – ook Dan. 4:7, 5:7,11 – vandaar de ‘wijzen uit het Oosten’ – Matth.2:1;

Cham – tweede zoon van Noach [Gen. 5:32: de tweede zoon van Noach - 9:24] – In deze tekst spreekt de Bijbel over de ‘jongste’. Het verhaal dat verklaart waarom Cham knecht zal zijn – Gen. 9:22-27. In de Psalmen staat Cham altijd voor Egypte: Psalm 78:51, 105:23,27 en 106:22. Hij lachte zijn vader Noach uit, toen deze dronken was. Cham haalde er ook nog zijn beide broers bij; die lachten evenwel niet mee. Noach, die dit later hoorde, wat er gebeurd was, vervloekte het nageslacht van Cham; DE naam betekent zwart of heet.

Chammat [Hammath] = warme bron, een stadje bij Tiberias;

Chorazin: [Korazin] – Jezus spreekt een ‘wee’ uit over dit stadje, in Galilea en ca. 5 kilometer van Kapernaum – samen genoemd met Betsaïda; lag vroeger direct aan het meer van Galilea - Matth. 11:21 en Luc. 10:13

Christenen: Hand.11:26 – deze naam werd voor het eerst gebruikt in Antiochië – gebruikt voor de volgelingen van Jezus. Griekse vertaling van joodse Messiasaanhangers. Hand.26:28 en 1 Petr. 4:16;

Cyrene: Hand.2:10 – Simon van Cyrene: Matth.27:32, Marcus 15:21 en Lucas 23:26 – Hand.13:1 – ook de profeet Lucius is uit Cyrene afkomstig. Hand.6:9: afkomstig uit Cyrene;

Cyrus [Kores] – Perzische koning, veroverde op een gegeven moment Babylon. Dat was voor de joden, die daar in ballingschap naar toe waren gevoerd, een geluk, want hij liet hen vrij. Destijds gingen 50.000 mensen al zingende terug naar hun land. Ze mochten van Cyrus ook het vaatwerk, dat uit hun tempel was gestolen, weer meenemen. [Ezra 1:1-8]

Christus – komt van het Griekse woord Christos, dat ‘Gezalfde’ betekent;

Chaldeeën in het O.T. – een andere naam voor Babyloniërs. De Chaldeeën hielden aantekeningen van de loop der sterren. Zonder moderne hulpmiddelen trokken ze de conclusie: een jaar heeft 365 dagen, 6 uren, 15 minuten en 41 seconden; deze berekening verschilt niet meer dan een half uur met de conclusie die de sterrenkundigen van nu trekken;

Cefas [Kefas] was de naam die de apostel Simon van Jezus kreeg; dit betekent rots. Cefas is een Aramese naam; in het Grieks is dat Petrus; [bron: Bijbels Woordenboek - Lize Stilma - Het Bijbels Namenboek door Jurriaan Wijchers en Simon Kat – de Nieuwe Openbaringen door Jakob Lorber – 1840]

Cornelius - Doop van Cornelius en Cyrenius - De Heer: ‘Over een aantal jaren zullen Mijn met Gods geest vervulde leerlingen bij jullie komen en jullie dopen met de geest van God, en je zult daardoor alles krijgen wat je nodig hebt….Nu kunnen jij en geen van Mijn leerlingen op de hoogte gebracht worden van alle hemelse wijsheid, - maar over enige jaren wanneer je gedoopt wordt met de heilige geest uit God, dan zal deze geest jou en alle anderen inwijden in alle hemelse wijsheid. Dan pas zul je alles heel duidelijk zien, wat nu nog donker en verward voor je moet zijn! - Maar bewaar hetgeen je nu geopenbaard is alleen voor jezelf en Iaat niemand daar iets van merken, want dat moet nog lang geheim blijven!" [GJE2-63 [6] - GJE2-47 [14] – [Opmerking: deze is de Cornelius, in Handelingen vermeldt!]

 

[bron: Het Bijbels Namenboek Jurriaan Wijchers en Simon Kat, Bijbels woordenboek Lize Stilma & De Nieuwe Openbaringen – Jakob Lorber – 1840]

 

 

UpToDate 2024-2025