Zondigen, de zondeval

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]:  Een van de hemeljongelingen zei nu: 'Zo zal het in het Rijk Gods ook eenmaal toe gaan. Er zal meer vreugde zijn over één zondaar, die zich bekeert, dan over negen en negentig rechtvaar­digen, die nooit zondigden!' JVJ-140-24 - Als iemand met zijn lichaam zondigt, verontreinigt hij niet alleen zijn lichaam, maar ook zijn ziel en daardoor ook zijn geest, die in ieder mens het innerlijk en allerheiligste voorstelt. Want een ieder moeten is een oordeel en duldt geen vrijheid, terwijl de vrijheid bij de zuiver goddelijke levenszaken toch het enige goed bemeste veld is, waarop het zaad van het leven kan kiemen, opgroeien en uiteindelijk tot een gezegende en rijpe levensvrucht uitgroeien. Een geest die niet vrij kan handelen is al dood, omdat hij datgene niet heeft wat die basis is voor zijn leven en wat zijn leven is. De menselijke geest moet echter net zo door en door volmaakt worden als de Geest van God door en door volmaakt is, want anders is de geest geen geest, maar een doodsoordeel. Want zonder de gave om tegen de gegeven wetten in te kunnen handelen, zou de mens een dier zijn en geen mens. Ik zeg je (zegt de Heer): de zonde bepaalt dat de mens een mens is; zonder de zonde zou hij een dier zijn. bron: GJE2-28

 

Want waarlijk, als iemand tot Mij komt zoals jullie dat doen, dan zal hem alles vergeven wor­den, al had hij dan ook meer zon­den gedaan dan er zandkorrels zijn in de zee en grassprieten op het land! Ik bezweer jullie: nog voor ­dat deze aarde werd gegrondvest, heb ik deze zonde al bij jullie ge­zien, en lang voordat jullie be­stonden, heb Ik ze jullie ook ver­geven. JVJ-237-16 (Jezus tegen Jonatha): Weer je wie een zondaar is? Dat is hij, die geen liefde heeft! JVJ-172-21 en (bron: de jeugd van Jezus, hfdst.237)

 

De feitelijke val begon met de roes [het drinken van het zoete sap van bepaalde bessen]. Adam vluchtte na deze zonde [toen hij in een ‘verval’ raakte] naar Ehulhil, het land van de toevlucht – in het bergdal op een heuvel – waar het latere Bethlehem kwam. Adam droeg witte kleding, Eva rode, Abel blauwe en Kajin gele met zwarte vlekken en scheurtjes); dit laatste duidt op ongehoorzaamheid aan God. Een zonde blijft bij de mens strafbaar zolang hij aan de zonde vasthoudt; legt de mens echter de zonde geheel af en voegt hij zich naar de door God ingestelde orde, dan heeft de zonde en de straf die daarbij hoort niets meer met de mens van doen. Als we iemand die door de zonde, wat toch een echte ziekte is van de ziel, toch al geestelijk dood is, hoeft men hem niet doder te maken, dan hij al is. bron: GJE1-78

 

Daarmee wil Ik natuurlijk niet zeggen dat Ik een zondaar liever heb dan een rechtvaardige, als die zondaar bijvoorbeeld altijd zondaar blijft -want in de zonde volharden betekent: ook een dier worden, dat alleen nog vanwege een verkeerde instinctmatige motivatie een morsig bestaan leidt; maar hier is sprake van een zondaar, die uit zichzelf erkent dat hij ten onrechte tegen de voorschriften gehandeld heeft, en zich op basis van de geconstateerde orde van God een nieuw doel stelt, en een mens wordt, die alle levenslessen geleerd heeft. Zo'n geest zal eenmaal in Mijn rijk tot onnoemelijk grotere dingen in staat zijn dan een, die steeds uit slaafse vrees nooit een haarbreedte van de wet is afgeweken en zich door zo'n door vrees ingegeven, gedwongen inachtneming van de wet, af heeft laten zakken tot het niveau van een willoze machine en zijn leven lichamelijk en geestelijk daarnaar heeft ingesteld. GJE2-29 [3]

 

Zachtjes zei het kindje tegen haar: 'Eudokia, Ik bezweer je: laat geen tranen over je we­reldse waardigheid, ween liever over je zonden, dan zal het je be­ter vergaan. Weet je, Ik beteken meer dan Cyrenius en Rome samen; als je Mij hebt, dan bezit je meer dan wanneer je de hele wereld zou be­zitten! Als je Mij echter volledig wilt bezitten, dan zul je je zonden moeten betreuren, want die maakten je onvruchtbaar. (bron; jeugd van Jezus, hfdst.110)

 

Jonatha: ‘Hoe zou ik dan, die een oude zondaar ben, die tegen alle Wetten van Mozes heb gezon­digd, Zijn zichtbare aanwezigheid nog langer kunnen verdragen?' – Jozef: ‘Je moet de Heer met al je vermogens liefhebben en niet steeds aan je zonden denken! Dan zul je de Heer beslist beter beval­len, dan door steeds maar jezelf te beklagen! Het kindje Jezus tegen Jonatha: ‘Weet je wie een zondaar is? Dat is hij, die geen liefde heeft! Jij hebt wel liefde, en dus ben jij voor Mij geen zondaar, want je zonden heb Ik je verge­ven. (bron: de jeugd van Jezus, hfdst.172) - Denk niet steeds aan je zonden, zei Jezus in de Jeugd van Jezus, maar heb je Heer lief met geheel je hart en ziel.

 

Maar ga heen en doe boete voor uw vele zonden, dan zult u merken dat het rijk van God u genaderd is. Heb God met al uw krachten lief en aanbid Hem in geest en in waarheid; maar heb ook uw naaste arme broeder en zuster lief; vervolg uw vijanden niet; vervloek niet degenen die u vervloeken en doe degenen die u kwaad doen, goed, dan zult u gloeiende kolen op hun hoofden stapelen, en God zal uw werken aanschouwen en ze honderdvoudig aan u vergelden. Leen uw geld niet uit aan degenen die het u met veel winst weer terug kunnen geven, maar leen het aan echte armen en behoeftigen, dan zal uw geld in de hemel tegen hoge rente uitgezet zijn, en de Vader in de hemel zal u altijd kapitaal en interest voor eeuwig uitbetalen! Ontvang ook niet zo gretig lof, dank en prijs van de wereld voor uw goede daden; want als u dit doet omwille van de wereld, wat zal dan uw loon in de hemel zijn?! Ik zeg u: Wie op aarde voor een goede, aan arme broeders bewezen daad het een of andere loon verlangt of in welke vorm dan ook aanneemt, diens loon in de hemel is nihil! Wie voor de hemel werkt die zal door de hemel, zowel nu in de tijd als eenmaal eeuwig, beloond worden; wie echter voor de wereld werkt, die zal van de wereld wel een smadelijk en vergankelijk loon oogsten; maar in de hemel zal hij zijn inkomstenboek leeg vinden, en zijn loon zal verdwenen zijn, en aan zijn geestelijke armoede zal heel moeilijk een einde komen! Als u dit goed ter harte neemt en daarnaar handelt, zal het u spoedig duidelijk worden, met welke middelen Ik uw zieken heb genezen. - GJE1-222 [6-11]

 

Zonde tegen de Heer

Maar als een mens tegen de wil van God handelt, dan geloof ik dat hij zichzelf verknoeit en niet meer voldoet aan datgene wat hij in den beginne was en eeuwig zijn en blijven moet. Zo moet dan de zonde een handeling zijn tegen de oorspronkelijke orde van God, waardoor de mens zelf, als schepper van het in hem tot ontwikkeling komende deel, zijn eigen aan-God­-gelijk-moeten-wordende natuur verprutst en daardoor zichzelf onwaardig maakt om een schepsel van de eeuwige almachtige Meester te zijn!" Maar voor wat betreft de noodzakelijkerwijs aan hemzelf overgelaten morele ontwikkeling van zijn hart en zijn ziel, kan hij zich zelf verlagen tot een gedrocht uit de hel en juist de grootste zonde begaan, door In zichzelf het grootste meesterwerk van God om te vormen tot een erbarmelijk God onwaardig knoeiwerk, waarop het dan God Zelf veel moeite kost en een onbegrijpelijk geduld om van het verknoeide werk weer een meesterwerk te maken.

 

Vanwege het onnoemelijk grote aantal werken, dat zichzelf verprutst heeft, is nu juist de Meester Zelf ditmaal In deze wereld gekomen om die werken voor alle tijden der tijden in orde te maken! Maar de werken zullen zich ook in 't vervolg blijven bederven, daarom zal Hij op deze wereld een nieuw instituut vestigen, waarin alle bedorven werken zich zelf in orde kunnen maken. Maar wie uit vrije wil geen gebruik van dit instituut zal willen maken, blijft eeuwig bedorven, tenzij zijn wil zich ooit zal veranderen! Begrijp je dat?" En zo zal het gebeuren dat de mensen de eer aan zich zullen trekken, die zij God behoren te geven. Het loon voor hun werken zal echter dan ook zeer nadrukkelijk daaruit bestaan, wat ze zichzelf toegeëigend hebben! In het hiernamaals zal men hen echter niet kennen en zij zullen in de grootste duisternis gestoten worden, waar huilen en tandenknarsen hun lot zal zijn, omdat de grote duisternis een eeuwige ruzie en onenigheid veroorzaakt! Daarom laten wij voorlopig alles zoals het is, want alle knopen zullen pas in het hiernamaals geheel ontward worden!" GJE2-58 [5-9]

 

Boze opzet, die moet inderdaad gestraft worden, altijd en eeuwig! Wie kwaad doet zonder te weten wat hij aanricht, die moet op de hoogte gebracht worden, en ook wie uit nood een misdrijf be­gaat: ook die moet terecht gewe­zen worden, maar wie weet wat goed is, en niettemin zuiver uit duivelse boosaardigheid doet wat slecht is, dat is een duivel uit het diepste der hel, en die moet met vuur gestraft worden!' (bron: de jeugd van Jezus, hfdst.253) Wordt dan niet ieder mens geheiligd en volledig herboren door de liefde voor God in zijn binnenste?! En als je dus vol bent van die liefde, wat zou er dan in je kunnen zijn, dat je "zonde"  noemt? Alle menselijke vlees is zondig, waarom alle menselijke vlees moet sterven. Ja, Ik verzeker je, dat zelfs dit vlees van Mijn eigen lichaam onder de doem van de zonde ligt, en daarom ook, zo goed als het jouwe zal moeten sterven, maar, die zonde dat is geen vrijwillige, slechts een gerichte en die staat niet op rekening van jouw vrije geest! Daarom wordt jouw waar­de niet naar je lichaam, maar al­leen naar je vrije liefde bepaald. Later zal dan ook niet ge­vraagd worden: "Hoe was je li­chaam?" maar: "Hoe was je lief­de?" (bron: de jeugd van Jezus, hfdstk.220)

 

Zonde en berouw

Want een zonde blijft bij de mens alleen strafbaar zolang hij in de zonde blijft; legt de mens echter de zonde geheel af en voegt hij zich naar de door God ingestelde orde, dan is de mens losgekomen van de zonde en diens straf! Het zou toch erg onzinnig zijn om een geheel verbeterd mens te straffen, omdat hij vroeger één of meer keren in zijn blinde dwaasheid en zwakte gezondigd heeft; dat zou onwaardig zijn voor een echt mens, en tegen de goddelijke orde in. Zo'n straf zou op een haar na precies lijken op die van een domme dokter die, nadat zijn zieken gezond zijn geworden, naar hen toeging en zei: 'Jullie zijn nu weliswaar weer helemaal gezond, maar je begrijpt ook wel dat jullie lichaam, en wel dit of dat bepaalde deel, tegenover jullie gezondigd heeft en nu gestraft dient te worden in die mate waarop het je geplaagd heeft!' Als de genezenen dan hun lichaam, dat nog maar net genezen is, met allerlei kwellingen zullen laten bestraffen, of als men hen gewelddadig martelt, wat zal er dan van hun genezing terecht komen?! Wel ze zullen daardoor beslist tien maal zieker worden dan ze eerst waren! De vraag is dan: Wat was het nut van zo'n ontijdige bestraffing van het vlees? -Is de behandeling zelf dan al niet voldoende bestraffing van het vlees? Waarom dan nog een straf achteraf, die het gezonde vlees weer ziek maakt?! Als zo'n behandeling in het vleselijke al oerdom genoemd kan worden, hoeveel te meer als dit zonder een spoortje medelijden in het geestelijke toegepast wordt?!

 

Het is wel onze plicht om de mensen, die gezondigd hebben en hun leven daarna geheel gebeterd hebben, broederlijk te wijzen op de grote gevaren der zonde. We moeten hen daarentegen ook in hun verbeterde toestand met alles, wat ons ter beschikking staat, steunen en sterken, opdat ze nooit weer terugvallen in het slavendom van de zonde; maar als je ze na hun verbetering ter verantwoording roept en straft, dan maak je je er aan schuldig, dat de verbeterde zondaars terugvallen in tienvoudig grotere en ergere zonden! En dan vraag je je af, of zo’n handeling voor God niet honderdmaal strafbaarder zou zijn dan alle zonden, die de veroordeelden ooit begaan hebben! -Geloof mij, de straf die iedere zonde al met zich meesleept, is een geneesmiddel tegen de kwaal van de ziel, die 'zonde' heet; als de kwaal echter al verholpen wordt door het in de kwaal opgesloten geneesmiddel, waarom zou er dan nog een volgend geneesmiddel nodig zijn, als de kwaal al over is?!' De overste zegt: ' Als een middel ter voorkoming van het mogelijk weer de kop opsteken van de kwaal!' Met toorn verzacht men nooit toorn, dat gebeurt alleen door liefde, zacht­moedigheid en geduld! GJE1-76 [5-9]

www.zelfbeschouwing.info