Wedergeboorte van de geest

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]:  Toen de Heer met de discipelen op Aarde leefde was het voor de toenmalige wedergeborenen in de ziel nog niet mogelijk opgenomen te worden in de persoonlijke werkzame geestgemeenschap van God. Dat was pas mogelijk na de Hemelvaart van de Heer. Ook dan hoeft de wedergeboren ziel – zowel destijds als ook nu – die trap nog niet bereikt te hebben om samen met God te zijn. Want nadat de Heer is opgevaren naar de hemel, hebben alle wedergeborenen zielen Hem persoonlijk mogen aanschouwen en weliswaar blijvend in het hemelse Jeruzalem. Het eeuwig samenzijn met God is pas de wedergeboorte van de geest. Daarom kunnen velen heel goed tot de wedergeboorte van de ziel komen, maar toch ook weer niet zo gemakkelijk tot de gemeenschap met de Heer. (geestelijke wedergeboorte) Dat is slechts mogelijk door Hem te willen kennen en na te volgen. Als de mens de brug naar de hemel volgt, zoals ook velen hebben gedaan, dan blijven ze niet meer achter. Men moet er wel naar zoeken, streven en handelen. Bij die brug gekomen ontmoet men de Brugwachter. Als men dan vrijwillig de tol betaalt, dus de leer aanneemt en inziet, dat de vader in de Zoon is,  kan men Hem navolgen. Want wie de Zoon ziet, ziet ook de Vader.

 

Bij de heidenen zijn meer rechtvaardige mensen te vinden dan bij de Joden, zegt de Heer tegen de Zijnen. Vaak worden heidenen door hemelse afgezanten onderwezen, waardoor ze tot inkeer kwamen. De mensen moeten veel oefenen in de geest, zodat hun innerlijk oog steeds meer geopend wordt. Vooral Petrus had zich tot nu toe weinig hiermee beziggehouden en hij beijverde zich nu sterk om zijn geestelijk oog open te houden. (GJE11-52)

 

Over de heiligheid van God

‘Petrus was erg onder de indruk over de noodzakelijkheid om zijn ziel te onderwerpen aan de geest. Jezus woorden waren bijzonder diep in zijn hart geschreven. Hij trok zich een paar dagen terug en was niet bereikbaar, maar wel tijdens de maaltijden aanwezig. Hij concentreerde zich op zijn ziel en oefende om zijn innerlijk oog te openen. Dit beproeven deed hij geheel vrijwillig. De verworven eigenschappen – ook voor zijn latere roeping – konden nu zijn eigendom worden.

 

Op een avond bleven de leerlingen langer dan gewoonlijk bij elkaar. De vraag die bij hen parten speelde was, waarom God zich gekwetst voelde, als de mens zich ergens aan bezondigde. Want juist de Heer ging wel om met zondaren en heeft zich bij hen nooit gekwetst gevoeld. Johannes legde uit, dat een goede vader zich wel gekwetst voelt door zijn kind, maar daarom nog niet boos op zijn kind wordt. Petrus voegde hier nog aan toe, dat het niet alleen de grote liefde van God is, maar ook Zijn grote wijsheid. De orde mag niet verstoord worden.

 

De zondvloed was ontstaan, omdat de orde en daarna ook de doelmatigheid verstomd was. De Hanochieten bliezen de bergen op, waardoor de onderaardse waterbekkens vrij kwamen en een groot deel der Aarde overstroomde. Het is dan ook vanzelfsprekend, dat God daarmee werd gekwetst.

 

In de dagen dat Petrus zich had teruggetrokken zag hij hoe noodzakelijk het was om in zichzelf te komen om door God onderricht te worden en de waarheid te leren kennen. Hij had nu zijn weg gevonden om een echte leerling van de Heer en Zijn Meester te worden. Petrus voelde een sterke drang om te vertellen wat hij had waargenomen tijdens zijn terugtrekking.

De weg tot innerlijke voleinding

‘Petrus verhaalt zijn bevindingen over wat hij gezien, gehoord en gevoeld heeft van de afgelopen dagen, dat hij in afzondering leefde. Hij zegt, dat zij nu al bijna drie jaar bij de Heer zijn, maar dat hij ondanks dat nog twijfelt aan zijn persoonlijke kennis. ‘Ik bezondig mij hieraan, want de gedachte, dat al die inspanning nutteloos is, heeft daarom mij menige traan uit mijn berouwvolle hart geperst’. De Heer heeft mij hierin gesterkt en ik werd weer vervuld met nieuwe moed om het zo vergeefs lijkende werk op te nemen. Het geloof in de Heer is nu een stuk steviger bezit van mij geworden. Hiertoe heb ik de vaste wil. Een onderzoek te doen naar de wetten van de Goddelijke orde is een belangrijk streven. Hierdoor ben je gemakkelijker in staat om je ziel van vele slakken te reinigen. Als je oog in staat is om de uiterlijke wijze inrichting van iets te herkennen, zal dat oog ook al snel het innerlijk nut daarvan kunnen doordringen.

 

De Heer heeft het universum geschapen met als hoofddoel wezens te vormen die in zalige gemeenschap met Hem kunnen werken en scheppen. Nu pas ben ik in staat om met wakende ogen en uit eigen vrije wil de uiterlijke natuurwetten te herkennen. Op de vraag van Andreas hoe hij dit innerlijk gezichtsvermogen had verkregen, zegt Petrus, dat dit niet zo moeilijk is om die weg te gaan. Wat je er voor nodig hebt is alleen maar het juiste geloof in God en de wilskracht om onderzoek te doen naar datgene wat je interesseert. Zo nam Petrus bijvoorbeeld waar hoe planten zichzelf opbouwen en hoe de zielsmatige substantie in de plant een in zichzelf besloten wezen was. (GJE11-55)

 

Het vermogen te voelen

‘Petrus kon dus zien hoe de vorm van de ziel wordt opgebouwd. De ziel stelt zich als doel een bepaalde rijpheid te bereiken. Dit kan zij alleen door middel van de vorm doen. Natuurlijk past het lichaam bij dit doel. In elk wezen is er altijd een bewustzijn aanwezig, hoe gering dit ook mag zijn. Zo hebben planten het vermogen om te voelen. Planten hebben geen hart. Wel is er in hun binnenste een soort levensbeginsel door passende sappen, die door fijne kanaaltjes vloeien. Planten hebben wel zenuwen – ze kunnen dus voelen – maar heel grove zenuwen. Alles wat geschapen is heeft ook het vermogen om te voelen. De activiteit van een ziel groeit steeds meer uit en verlangt naar verdere ontwikkeling van haar bewustzijn. Dit verlangen heeft de Heer elk wezen meegegeven als aansporing. Hierdoor wordt het doel van de transformatie van het universum bereikt, zonder enige dwang. De drijvende kracht is de geest uit God. Deze kan pas in de mens levend worden. (GJE11-54,56) [de originele tekst is omgezet in de onzijdige vorm]

www.zelfbeschouwing.info