Wedergeboorte in de geest

(Die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Joh.1:13)

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]:  Dit vers is slechts een nadere aanduiding en verklaring van het voorgaande vers, en bij elkaar gevoegd zouden de beide verzen ook zo kunnen luiden: Die Hem opnamen en in Zijn naam geloofden, gaf Hij de macht 'Kinderen Gods' te heten, die niet uit het bloed, noch uit de wil van het vlees (begeerte van het vlees), noch uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Het is duidelijk, dat hier geen sprake is van een eerste geboorte als vlees uit het vlees, maar alleen van een tweede geboorte uit de geest van de liefde tot God, en uit de waarheid van het levende geloof in de levende naam van God, die Jezus-Jehova-Zebaoth heet.

 

Na zulk een tweede geboorte, die niet afhankelijk is van de begeerte van het vlees, noch van de wil der verwekking van de man, is dan de mens een echt kind van God; en dit wordt veroorzaakt door de vrije macht van Gods liefde in de mens, die 'genade' genoemd wordt. Deze genade is nu juist tevens de machtige aantrekkingskracht van God in de geest van de mens, waardoor deze als het ware door de Vader naar de Zoon getrokken wordt, d.w.z. naar de goddelijke bron van alle licht getrokken wordt, of, anders gezegd, tot de ware en levende machtige wijsheid van God komt. (bron: GJE1-2:12-16) - Maar toch moet ieder in zijn hart de raad opvolgen, die Maria aan de dienaars gaf, toen zij zei: 'Wat Hij tegen jullie zeggen zal, doe dat!' Dan zal Ik ook aan een ieder datgene doen, wat Ik in Kana in Galiléa gedaan heb. Zij krijgen van Mij dan namelijk een echt teken, waaraan en waaruit ieder, die naar Mijn woord leeft, de wedergeboorte des geest het in zichzelf gemakkelijker herkennen kan. (bron: GJE1-11:20)

 

Een goede omschrijving van deze tweede geboorte is - de wedergeboorte van de geest door de doop uit de hemel. De - doop uit de hemel - is de volle overgang van de geest en de ziel, met al haar begeerten, in de levende geest van de liefde tot God en in Gods liefde Zelf. Als zo'n overgang eenmaal uit de vrije wil van de mens tot stand is gekomen, en als alle liefde van de mens zich in God bevindt, dan bevindt door zo'n heilige liefde ook de gehele mens zich in God, en wordt daar tot een nieuw wezen gevormd, van kracht voorzien en gesterkt, en zo na het bereiken van de juiste rijpheid door God opnieuw geboren.

 

Van nu af aan zullen jullie allen de hemelen open zien en de engelen van God op zien stijgen en af zien dalen naar de Zoon des mensen, ‑wat zoveel wil zeggen als: In het vervolg, als jullie uit Mij de wedergeboorte van jullie geest zullen verkrijgen, dan zullen de levenspoorten geopend worden. Jullie zullen dan, zelf engelen zijnde, de door Mij in de wedergeboorte tot engelen en daardoor tot 'kinderen Gods' gemaakte mensen, van de dood naar het eeuwige leven zien trekken. Daarentegen zullen jullie ook veel oorspronkelijk geschapen hemelgeesten uit alle hemelen naar beneden naar Mij, de Heer van al het leven, zien afdalen en daar in Mijn voetstappen, de voetstappen van de Mensenzoon, zien treden, Mijn voorbeeld en Mijn getuigenis volgend. bron: GJE1‑9

 

De mens kan over de materie gaan naar het steeds zuiverder en reiner geestelijke, en hoe hij op deze weg heer over zichzelf en daardoor ook over de gehele wereldse natuur kan worden. Volg daarom regelmatig deze weg in Mijn naam en je zult grote macht over je hartstochten en daardoor over de hele natuur en in de andere wereld over alle schepselen krijgen. Telkens als je weer zo'n oefening doet, zul je door hem (de satan) verontrust worden, zolang je in de geest nog niet volledig nieuw geboren bent. Zijn jullie echter eenmaal in de geest wedergeboren, dan heeft de satan voor eeuwig over jullie alle macht verloren en jullie zullen zowel rechter zijn over hem, als over degenen die hij aan zich getrokken heeft en die je hem voor eeuwig ontnemen zult.

 

Door het opvolgen van Mijn leer en door deze levensoefeningen zul je tenslotte uit en in jezelf dat licht bereiken. Je kunt dat door geen enkele leer en niet door onderricht van buitenaf begrijpen, maar het moet in jezelf gevonden worden op de manier die Ik je nu voor alle tijden der tijden laat zien. Judas zegt, dat hij geweldige tovenaars en geestenbezweerders en geestuitdrijvers heeft gezien: die hebben met de zielen van gestorvenen gesproken en deze spraken echt en verkondigden verborgen dingen. Hoe deze dan het geestenrijk zijn binnen­gedrongen dat is dan ook een soort geestelijke wedergeboorte. Daarop zegt Jezus: O, ja, maar niet voor de hemel, die Gods troon is, maar voor de hel, waar de satan en zijn duivelen wonen. Om heel wijze redenen heeft God de grote orde zodanig inges­teld, dat Hij ook een nacht (satana) op Aarde geschapen heeft. Begrijp je de werkelijke reden naast de van de aardse nacht op aarde en begrijp je de eeuwige dag van iedere zon, waarvan elk ook een aarde is, net als de Aarde die jou draagt en voedt? bron: GJE1-226

 

In Johannes 3:3 zegt Jezus: “Waarlijk, waarlijk, Ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het Rijk van God niet zien’. In vers 5: ‘tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan’. Als onze geest niet volgens de wegen, die de Heer ons met Zijn leer en daad aangeeft opwekt, kan de mens het Goddelijk levende van Zijn woord niet eens herkennen, laat staan tot de levengevende diepte daarvan doordringen. De ziel moet eerst met het water der deemoed en van de zelfverloochening worden gereinigd. Zie verder onder eigenschap water. Daarna kan pas de ziel de geest van de waarheid opnemen, omdat een onreine ziel, dit nooit kan bevatten. Want een onreine ziel is als de nacht, terwijl de waarheid een zon vol licht is, die overal het daglicht om zich heen verspreid! Dat is alleen mogelijk door de Heer.

 

Wie zo de waarheid opneemt in zijn door deemoed gereinigde ziel en die de waarheid als zodanig herkent, wordt door deze waarheid vrijgemaakt in de geest en deze vrijheid van de geest, ofwel het binnengaan van de geest in die vrijheid, is dan ook het eigenlijke binnengaan in het Rijk van God. Maria zei op de bruiloft in Kana tegen Jezus: ‘Wat Hij tegen jullie zeggen zal, doe dat. Dit dienen wij te doen. Dan zal de Heer aan een ieder datgene doen, wat Hij in Kana in Galilea gedaan heeft. Dan krijgen wij een echt teken, waaraan en waaruit ieder, die naar de Bijbel leeft, de wedergeboorte van de geest ontvangt. (GJE 1-1-18, 20)  - Zijn vlees en bloed geven hem (Ahab) dat niet in, maar de geest die al zover in hem is gewekt, dat hij niet ver meer af is van de algehele wedergeboorte van de geest, zegt Jezus tegen Zijn discipelen. - bron: GJE1-193

www.zelfbeschouwing.info