Rein, zedelijkheid

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Als we een rein hart hebben, moeten wij vreedzaam, geduldig en zachtmoedig tegen iedereen zijn, want een toornig hart kan nooit rein zijn, omdat woede boosheid altijd veroorzaakt wordt door hoogmoedigheid. Is ons hart echter vreedzaam, dan kunnen wij Hem ook gerust als kinderen tegemoet gaan, Hem, Die ons het kindschap van God schonk en ons leerde tot God als onze Vader Zelf te bidden. (GJE 1-45-)

Heus, een vrije ware innerlijke zedelijke reinheid met echte alles opofferende naastenliefde gaat bij mij boven alles; maar die, welke wij bij de kluizenaar hebben gezien, is bij mij geen stater waard. Wie rein is, moet rein in zijn hart zijn voor God, maar de wereld behoeft daar niet zo veel van te weten; want als die hem daarvoor prijst, zal hij van Mij weinig lof te verwachten hebben.

 

Het is het beste als een mens steeds denkt: 'O Heer, wees mij zondaar genadig!', en niemand om iets slechts veroordeelt, voor zijn vijanden bidt, en zelfs hen altijd nog goed doet, die kwaad over hem spreken en hem zo mogelijk ook geen kwaad doen. Waarlijk, wie zo is en doet, is niet alleen rein voor Mij ‑ook al had hij nog zoveel zonden op zich geladen, die zijn lichaam hem zo nu en dan deed begaan ‑, maar hij is Mijn volkomen broeder en naast Mij een koning der hemelen en al haar heerlijkheden! Want ook al wordt het lichaam van de mens vaak door slechte demonen verleid, de ziel bevindt zich toch steeds in Mijn geest.

 

Vaak moeten de engelen in de hel, de poel van alle zonden, afdalen, maar bij hun terugkomst zijn zij weer zo rein als voorheen in de hoogste van alle hemelen. Iemand die door de zonde zo berouwvol wordt als onze tollenaar, is door de zonde net als een engel slechts voor een ogenblik in de hel afgedaald om daar rust en orde te scheppen. Wat er ook voor zondaars en zondaressen hulp zoekend bij jullie aankloppen, jullie mogen hen nooit de deur wijzen, maar jullie moeten hen helpen alsof zij nooit gezondigd hadden.

 

En als je hen geholpen hebt, moet je er daarna ook alles aan doen om voor de toekomst de zondaren liefdevol en wijs te helpen, maar dan wel met een wijsheid, die slechts uit liefde voortkomt! Want wie Mij terugbrengt wat verloren was, zal eens in het hemelrijk waardig gevonden worden om een groot loon te ontvangen; maar wie oordeelt, ook al is dat volgens de wet rechtvaardig, zal eens ook rechtvaardig en streng volgens Mijn wet geoordeeld worden!"  bron: GJE2-209

www.zelfbeschouwing.info