Het leven van Jezus

 

De exegeten zijn het er nagenoeg unaniem over eens dat de plaats, waar Elizabeth woonde, het plaatsje Ein Karim moet zijn geweest, hetwelk op ca. 6,5 km ten westen van Jeruzalem moet hebben gelegen, en dat ook wel St. Johannes-in-de-bergen werd genoemd. Opm. Wel merkwaardig, want als Maria er een dag over deed om Elisabeth te bezoeken, moet het toch wel 1 Ĺ dag hebben geduurd, want van Jozefs huis naar Jeruzalem is al minstens twee dagen lopen van 10 uren lang. 20 x 5 = 100 km. En daar de afstand van Jeruzalem en met de auto ook nog eens 150 km is. Dus het moet elders gelegen hebben.

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: ÖWaarvan de forellen, die men daar in de bergbeken (bij Nazareth) in gro≠ten getale kon vangen, wel de be≠langrijkste waren. Jonatha vraagt aan Jozef of die hem niet zou willen helpen om hier in de buurt van Nazareth een visse≠rijbedrijf op te richten. Bij deze gelegenheid stond het Kindje weer op, en zei tegen Jonatha: 'Weet je, beste Jonatha, de mensen hier zijn over het alge≠meen kwaadaardig en heel egoÔs≠tisch, zodat hier voor jou niet veel te bereiken zal zijn! Ga liever naar het meer van Galilea, dat niet ver van hier ligt. Daar is het nog vrij vissen!Daar zul je gauw genoeg een goed plaatsje vinden, waar je de beste vis altijd gemakkelijk zult vangen. Als je die vis dan regelma≠tig te Nazareth op de markt aan≠voert, zul je een goede afzet vin≠den!' Jonatha volgde deze raad dadelijk op en na korte tijd maak≠te hi j aldaar kennis met een we≠duwe, die aan het meer van Ga≠lilea een huisje bezat. Deze weduwe vond Jo≠natha direct al heel aardig. Zij nam hem in haar huis op, en schonk hem ook al spoedig haar hand. Zo werd Jonatha dus aan het meer van Galilea opnieuw een prima visser, die overal vanwege zijn redelijke prijzen prima zaken deed. Daarbij bleef hij steeds zijn uiterste best doen om zowel Jozef als Salome wekelijks een flink zootje fijne vis te bezorgen. Deze gebeurtenis was in die twee jaren de enige, die bijzonder gedenkwaardig was; verder is er tot dan toe niets gebeurd, dat de moeite van het opschrijven waard was. [JVJ: 264-2]

 

Opm. De stadsmuren waren vanaf de hof van Jozef en Maria duidelijk zichtbaar (volgens Cornelius) Ė dan zou die liggen ook zeker ten zuiden van Nazareth gelegen moeten hebben.

Toen het Kindje nu vijf jaren plus enkele weken oud was, ging Het eens op een Sabbath naar een beekje, dat op geringe afstand van Jozefs pachthoeve stroomde. [JVJ 280-1]

 

De geboorte van Jezus voorzegd

Tegenstanders van Jezus noemden Hem de man van Nazareth, de Nazarener of NazoreeŽr. De jonge Jezusgemeente werd door hen genoemd: de sekte der NazireeŽrs. Hand 24:5. Sommigen noemen Jezus vandaag Ďde man van Nazarethí. In de 21 brieven van het Nieuwe Testament wordt Nazareth niet ťťn keer genoemd. Ook niet Jezus van Nazareth. Een dorp van niks. In de Bijbelse tijd was Nazareth een volkomen onbekend gehucht. In het Oude Testament wordt het niet eens genoemd. NatanaŽl zei tot Filippus: Kan uit Nazareth iets goeds komen? (Joh. 1:46). Nazareth dankt zijn bekendheid uitsluitend aan het feit dat Jezus hier opgegroeid is als jongen.

Archeologen hebben in december 2009 een woning opgegraven die stamt uit de tijd van Jezus. (Zie foto) Dat is heel bijzonder. Op de voorgrond (voor de auto nog) zie je de opgraving en daarachter zie je een woonhuis. Archeologe Yardena Alexandre zei:Het is heel goed mogelijk dat de kleine Jezus met zijn vriendjes en zijn neefjes rond dit huis heeft gespeeld. De vondst is gedaan vlak bij de huidige basiliek van de Aankondiging en dichtbij de Mariabron. Niet ver van de plek waar de engel GabriŽl verscheen aan Maria. Het gehucht telde toen ongeveer 50 arme Joodse families volgens Yardena. Het is de woonplaats van Jozef en Maria. Ze waren arm: De gave bij het offer in de tempel wijst daarop (Luc. 2:24). Twee gewone duifjes.Men neemt aan dat de woning van Jozef en Maria bestond uit een rotskamer en een houten voorbouw. Als in Lucas 1:26 de engel GabriŽl naar Nazareth komt, is daar Maria die in ondertrouw is met Jozef. Als dan aangekondigd wordt dat Jezus uit de maagd geboren gaat worden, is dit naar de mens gesproken niet makkelijk, want in dit kleine dorpje, roept dit heel wat vragen op. Dat zij arm waren bleek uit het ontbreken van glasscherven en geÔmporteerde producten. Dat er weinig mensen woonden bleek uit het feit dat er slechts enkele rotsgraven gevonden zijn buiten het dorp. Het is zeker dat Jezus als kleine jongen ook hier gespeeld heeft, want hier vlak bij is de Maria bron, die er ook al was in de eerste eeuw. Hier is de hoogheilige God als een nietig mens onder ons mensen verschenen.Er bevond zich in Nazareth geen synagoge Het is wel zeker dat er een huissynagoge was. Synagoge is een Grieks woord en betekent: plaats van samenkomst. Die plaats kan ook een open plek aan rivier zijn, zoals in Filippi. Een plaats waar orthodoxe Joden samen kwamen op de sabbat werd ook synagoge genoemd, als er maar tien bezoekers kwamen. Nu telt Nazareth ongeveer 65.000 inwoners. Toen maar een paar honderd. Geen wonder dat NatanaŽl zei ďKan er uit Nazareth iets goeds komen? toen hij hoorde dat de Messias uit dat gehucht kwam. In de tijd dat Jezus in Kana logeerde, ging Hij ook naar Nazareth. Zijn moeder en zijn broers woonden toen al niet meer in Nazareth, maar waren verhuisd naar KafarnaŁm.Toen Hij in dit gehucht sprak in de synagoge, die slechts een afgebakend stuk weidegrond was midden in het plaatsje, waar hij als jongen geleefd had, waren de inwoners woedend geworden. Hij had namelijk de Nazareners hun ongeloof in Hem en in zijn boodschap verweten. Zij zeiden tegen elkaar: Hij is toch het zoontje van Jozef? (Luc. 4:22?) Waarom laat hij hier die tekenen niet zien die hij in KafarnaŁm heeft gedaan? Zijn wij soms te min voor hem? Toen waren ze nijdig geworden en hadden Hem de stad uit gesleept naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was. Daar wilden ze Hem in de afgrond dumpen. Als u Nazareth bezoekt moet u niet vergeten de grote heuvel te bezoeken waarop het gehucht indertijd gebouwd was. Die berg en die afgrond zijn nog steeds te zien. Net zo goed als de bron waarbij Jezus met zijn twee zusjes en vier broertjes gespeeld heeft. Met de grootst mogelijke waarschijnlijkheid mogen we aannemen dat dit hžer gebeurd is. Nazareth zelf is echter een grote Arabische stad geworden met even veel Arabieren als christenen. De berg, de afgrond en de bron zijn er nog steeds. Marcus plaatst dit verhaal aan het begin. Hij wil namelijk zeggen: in Nazareth is zijn afwijzing al begonnen.

Toen JoŽl water had geput, vroeg hij beiden hoe ver het nog was naar Nazareth.Cornelius antwoordde: 'Kijk dŠŠr vriend, dan zul je de stads≠muren nog gemakkelijk gewaar worden! Een kind zou het in een kwartiertje kunnen lopen; prak≠tisch gesproken ben je dus al in Nazareth.' Het is hier boven in dit bergdal tamelijk fris; we moeten daarom een vuurtje stoken, dan kunnen we ons daarbij een beetje warmen!' (opm. Dan lag Nazareth veel dus hoger!) Ze gingen beiden(Jozef en Maria) dus achter de Nazareth karavaan aan, die zij pas tegen de avond in de herberg tussen Nazareth en Jeruzalem be≠reikten. [Opm. wellicht hadden zij al 7 uur gelopen]. [bron: JVJ 260-1 en JVJ 298-5]

 

Daarna zeg Ik tegen de leerlingen, dat ze, als ze zin hebben om mee te gaan, nu vertrekken moeten. En iedereen staat vlug op en gaat met Mij naar het meer, dat, zoals bekend, niet ver van Nazareth begon.

[GJE1-111 [3]

 

Nu voeren wij rechttoe rechtaan van Gadara naar Nazareth, want Ik had Mij voorgenomen nu weer eens een keer Nazareth te bezoeken en thuis wat uit te rusten en dan ook voor de zeer ongedurige NazareeŽrs het licht der waarheid te ontsteken! De terugvaart duurde echter wat langer dan de heenvaart, en velen kregen honger. Maar Ik gaf hen kracht en ze voelden een wonderbare verzadiging, en sommigen zeiden: 'Niet te geloven, ťťn inademing is als brood en een tweede smaakt als wijn!' Zo bereikten wij vroeg in de volgende morgen de oever. Vanaf de oever tot aan Nazareth was het nog ongeveer twintig landwegen gaans, en wij gingen dus vlug verder en bereikten snel de stad Nazareth. Ondertussen verzorgden de knechten van Petrus zoals gewoonlijk het schip en voeren naar huis. Wij waren echter geland aan de algemene landingsplaats en daar waren al veel mensen verzameld; voor een klein deel waren dat mensen, die vanwege hun zaken de zee in alle richtingen moesten bevaren, en de meeste anderen kwamen uit de omstreken, zelfs van Jeruzalem, naar de markt van Nazareth; want er was op dit moment juist een grote markt in deze stad. Toen op de landingsplaats bekend werd, dat Ik met het schip van Petrus aangekomen was, gingen ook diegenen, die over zee hun zakenreizen wilden maken, mee terug naar de stad, en zodoende trok er een grote volksmenigte met Mij mee naar Nazareth. [Opmerking: 20 Landwegen X 500 meter = 10 Kilometer, gesteld dan als een landweg 500 meter is] - GJE1-105 [1-4]

www.zelfbeschouwing.info