Maria, de draagmoeder van Jezus

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Hoewel Jezus doorgaans de Zoon van God genoemd wordt, heeft Hij echter nooit geen Vader gehad, want de Vader was Zijn Liefde in het hart, en diens Zoon was de wijsheid van Zijn liefde in de hoofdelijke ziel van de Vader, omdat Hij als de Zoon van de Vader in Zijn wijsheid, en gelijktijdig was diens ziel in Hem één en zal ook eeuwig zijn.

 

Zijn lichamelijke ontvangenis in Maria gebeurde door de Heilige Geest. Dit is zo te verstaan: omdat de Heilige Geest vanuit de Vader en de Zoon gaat, daarom waren de liefde en wijsheid in God daarin één. In het lichaam van Maria werd de materiële omhulling of het lichaam van Jahweh gevormd en werd dus omgezet in een daad, doordat het Woord begon te werken. Hierdoor vormde zich Zijn aards materiële lichaam, zoals het in de Evangeliën beschreven staat: ‘wat in haar [Maria] opgewekt werd, dat is door de Heilige Geest. [Matth. 1:20 en Lukas 1:35]

 

Willen wij precies weten, of Maria de moeder van Jezus was of niet, daarvan is bekend, dat de mens niet uit zijn eigen begin [start] komt, en hij is niet zijn eigen verwekker. Moeder komt uit het oer-Duitse woord matar, moutar, mueter en tenslotte omgebogen in muter of Mutter. Deze woorden betekenen ‘verwekkerin’. Maria was echter geen verwekster, en had bovendien geen man (weliswaar gehuwd met de veel oudere Jozef, die al in de zeventig was), maar was slechts een werktuig uit de hand van de Vader Jaweh. Dit werktuig was echter niet een fabrikant. Maria was slechts de voortbrengster van het lichaam van Jezus, maar niet echt de vleselijke moeder, nog minder de goddelijke moeder.

 

Er zal in het toekomstige rijk der liefde ook geen vleselijke verwekkingen meer plaatsvinden en toch zal geen vrouw zonder man ontvangen kunnen. Deze verklaring mag de lezer wat licht brengen; men verheft Maria boven Jezus, maar dit is niet de waarheid. Maria stamde uit het zaad van David en zij was één van de zeven maagden, die destijds uit het koninklijk huis van David afstamden. [zie ook Luk.1:31-33, 37 tot 2,4.

 

Maria was door de goddelijke Liefde bepaald, om de aardse verwekster te zijn van de Heer Zelf, en God stuurde de aartsvader Jared als aartsengel Gabriël naar Maria en liet haar verkondigen, dat zij door de Heer Zelf verkoren werd, om de verwekster van de Messias te worden, en ze zou dus zwanger worden en een kind baren, dewelke zij Jezus noemen moest. [Lukas 1:28-35]. Maria hiervan geschrokken vroeg de engel, op welke wijze, omdat zij geen man kende? De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de allerhoogste zal je overschaduwen, zei de engel. Daarom zal het Heilige, dat uit jou geboren wordt, de Zoon van God genoemd worden. [Luka 1:30-35]

 

De apostel Paulus zegt ook, dat Jezus Christus de goddelijke kracht is [1 Kor. 1:24]. De Heer verwekte Zijn lichaam Zelf in Maria, dat is de wilskracht van God, want met dezelfde kracht schiep Hij ontelbare werelden als Zonnen, planeten en sterren, evenzo engelen, geesten en mensen en die het nog moeten worden.

 

We mogen Maria niet als de moeder van God betitelen, want met deze naam maken wij haar tot echtgenote van God de Vader, en dan met een hoge rang als godin. De katholieke kerken vereren haar nog op deze wijze, wat een grote vergissing is.

 

Ook Jozef, de wettige man van Maria, was niet de vader van Jezus, zoals destijds het onwetende volk, dat niets afwist van de afkomst van Jezus, hem hiervoor hield. Hij werd voor de zoon van Jozef gehouden, die weer de zoon was van Eli. [Lukas 3:23 en Matth. 1:16], maar hij was slechts de voedende vader, en Maria heeft hem via de tempel gehuwd, en zomede is hij als de vader van Jezus aangezien, anders was Maria gestenigd geworden. meer…>

www.zelfbeschouwing.info