Lucifer

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Satan heeft geen ziel, want hij is het centrum van deze Aarde. Hij is zonder een ziel geboren! Hij existeert dus zonder een ziel voor zijn boze werken. Tegen Hem zei de Heer: je kent de leeftijd van Adam, en zie, eenmaal is het al voorbij gevlogen! [Opmerking: dit was dus 930 jaar na de schepping van Adam, toen Jezus dit tegen hem zei!] Wanneer het echter nog zes keer verlopen zal, dan moet jij met al je helpers en hulp van je helpers het overeenkomende juiste loon vinden in het eeuwige vuur van Mijn toorn.

 

Het Joodse jaar loopt in 2015 op tot 5775. In werkelijkheid moeten we er 181 bijtellen [dat is hun achterstand] 5775+181= 5956 [7 x Adams leeftijd 930 zijn 6510 jaren!] 6510-5956= in 2015 rest nog 555 jaar. Dat betekent, dat in 2570 het einde van Lucifer zou betekenen.

Echter, in GJE 1-72 staat, dat vanaf die tijd er nog 1000 jaren voorbij gaan. Waarschijnlijk dus na 6510 nog 1000 jaar = 7510 en zal deze nadien nog zeven jaar, enkele maanden en wat dagen in het tijdelijke met vrije wil voor een totale val of voor een mogelijke terugkeer verwacht. [7510+7=7517]

Gebeurt het eerste, dan zal de Aarde veranderd worden in een eeuwige kerker en zal de buitenkant een paradijs blijven. In het tweede geval zou de Aarde veranderd worden in een hemel en de dood zal er niet meer zijn. [theoretisch zou dit nog tot het einde van de satan kunnen duren, gemeten in een 1562 aardse jaren. Lucifer zou vanaf 1940 weer een tijdlang losgelaten worden.

 

De Heer: Kijk, er zijn in de eindeloze scheppingsruimte bepaalde oer en tevens hoofdmiddenzonnen, die vanwege hun te grote afstand, hoewel zij onuitsprekelijk vele keren groter zijn dan deze Aarde, hiervandaan ternauwernood als kleine glinsterende puntjes worden gezien ‑en dan alleen nog maar door mensen met heel scherpe ogen! Deze oerzonnen hebben ongeveer een ouderdom gelijk aan de periode van de val van de oergeesten tot op heden. En zie, als men de ouderdom van die zonnen zou willen bepalen volgens de aardse jaren, dan zou men niet eens in staat zijn om over de gehele Aarde een getal op te schrijven, waarin de eindeloze hoeveelheid van aardse jaren voldoende uitgedrukt zou zijn! En als je voor iedere duizendmaal duizend aardse jaren een heel klein zandkorreltje zou nemen, en je vulde met die zandkorreltjes de gehele aarde, de zeen inbegrepen, dan zou de tijdsduur die al die zandkorreltjes voor zouden stellen voor zo'n oerzon nog veel te kort zijn.

 

Zo'n periode duurt dus wel aardig lang, maar betekent toch nauwelijks iets ten opzichte van de oerperiode, waarin God uit Zijn gedachten en ideen de eerste geesten begon te vormen en zelfstandig te maken. Wat gebeurde er in die eindeloos lange periode niet allemaal voor de algehele ontwikkeling van de vrije wil van de oergeesten! En toch was er aan het einde van die eindeloos lange vormingsperiode van de oergeesten nog een overgroot aantal van een dusdanige aard, dat, ofschoon het de juiste vormingswegen van God wel begreep, uiteindelijk van een vrij volgen van deze wegen toch niets wilde weten. Deze geesten weken liever af van de geboden en goed aangegeven, geordende wegen van God terwille van het vlugger verkregen, maar kort durende voordeel, en betraden de weg van hun persoonlijk verderf.

 

De voornaamste lichtgeest, die woonplaats bood aan ontelbare andere lichtgeesten, die allen rijk voorzien waren van talloos veel verstandelijke vermogens, zei namelijk bij zichzelf: 'Wat heb ik verder nog nodig? Ik bezit alle eigenschappen, die God ook heeft, en God heeft al zijn kracht in mij gelegd. Nu ben ik sterk en heb macht over alles. Hij heeft alles wat hij had weggegeven, en ik heb alles genomen. God heeft nu niets meer, maar ik heb alles. Laten we dus maar eens zien of het voordeel wat volgt op het overtreden van het gegeven gebod, werkelijk maar van korte duur zal zijn. Wij denken: Met onze huidige onbeperkte kracht en macht zullen wij de duur van het kort durende voordeel best wel eeuwen kunnen verlengen. Wie zal dat kunnen verhinderen? Buiten ons is er in de eindeloze ruimte, die wij nu innemen, geen hogere macht en geen beter verstand dan het onze; wie zou ons het voordeel dan kunnen betwisten?

 

Kijk, dat dacht en zei de lichtgeest tegen zichzelf en dus ook tegen de onder hem staande afgezonderde geesten. Zo gezegd, zo gedaan, en het gevolg was dat hij zichzelf gevangen nam in zijn traagheid, waarin hij steeds meer vaste vorm aannam, en het gevolg daarvan was dan weer de vorming van de materie, alles volgens de goddelijke orde, want het onafwendbare gevolg van het niet houden van het goddelijke gebod was net zo zeker vooruit bepaald, als de vrije toestand van de geesten, die het gebod van God geheel aan en in zich vervuld hebben.

 

En zo namen de hoofdgeest en met hem al zijn verwante geesten zichzelf door deze val zeer hardnekkig en verbitterd gevangen. Hoe lang het hem echter bevallen zal om in die gevangenschap te blijven, dat weet buiten God niemand in de gehele oneindigheid, ook de engelen niet. Maar het is zeker, dat nu uit de verloren zoon van het licht de afgezonderde geesten door de macht van God weer gewekt worden, en in het vlees, als kinderen van de wereld worden geplaatst. Zij krijgen de gelegenheid, net als de kinderen van boven, om zich te verheffen tot de hoogste voleinding van de kinderen van God.

 

Alle materie is daarom afgezonderde geest, die als ziel in de geest van ieder mens tot het eeuwige leven wedergeboren kan worden. Als echter uit de materie van een wereld alle afgezonderde geesten bevrijd zullen zijn, dan is zo'n wereld ook helemaal aan haar einde toegekomen. Bij een wereld zoals de Aarde duurt dat echter aardig lang, maar eens komt toch het einde. bron: GJE2-231

 

De eerst geschapen geest Lucifer moest veel tijd worden gelaten om zijn vrijheid op de proef te stellen, omdat hij niet alleen de eerste, maar ook de grootste was van de geschapen geesten. Maar die tijd is nu ten einde en de vorst van de nacht zal nu zeer beperkt worden in zijn vrijheid, waardoor hij zich nooit zo vrij zal kunnen bewegen als tot nu toe. bron: GJE1-67

www.zelfbeschouwing.info