Liegen

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Want als je uit de leugen leeft, dan is je leven zelf een leugen en kan nooit werkelijkheid worden; als je leven echter gebaseerd is op de waarheid, en is het zelf ook waarheid, dan is alles wat het leven je brengt werkelijk en reŽel! Uit de leugen kan niemand de waarheid halen of leren kennen, want de leugen liegt over alles. Alleen degene, die uit de geest der waarheid opnieuw geboren wordt en in zichzelf waarheid, ja zelfs totale waarheid wordt, die ziet zelfs in de leugen wat de waarheid is! Waarheid is leven en de leugen de dood. Zoek daarom in alles de waarheid, zij is het leven en mijd de leugen in en buiten jezelf, want zij is de ware dood!

 

Want wat heb je, als je je inbeeldt dat je iets hebt? Niets dan het onbeduidende van je verbeelding! En wat is dat? Kijk, het is niets en dit niets is de ware dood! Als je wilt bouwen en geen materiaal en geen bouwlieden hebt, hoe zal het huis dat je wilt bouwen er dan uitzien? Wel, het zal nooit vorm krijgen! Het materiaal zijn de daden en werken van een levende wil. De energieke wil zijn de bouwlieden. Die trekken uit jouw goede werken dan een echt huis op en dit huis is je ware leven in God, dat eeuwig en onverwoestbaar zal blijven staan. Maar met weinig moeite wordt geen huis gebouwd en zeker niet het levenshuis. Daarom moeten wij met alle ons verleende kracht bezig zijn, anders zou de bouw wel eens slecht kunnen vorderen. GJE1-69 [2-7]

 

De opperpriester zegt: 'Ik geef zonder meer toe, dat u nu heel juist beoordeeld heeft hoe het werkelijk in de wereld toe gaat, als men het van de wereldse kant bekijkt. Maar, omdat u al over Mozes gesproken heeft, zult u ook wel weten, dat Mozes van God voor zijn volk een wet kreeg, waarin de leugen of het valse getuigenis verboden is, en waarbij alle mensen verplicht worden om waarheidlievend te zijn!? Als alle mensen deze wet zouden houden, zeg dan zelf, zou het dan niet heerlijk zijn om op aarde te leven?! Ik zeg u en dat moet u kunnen begrijpen: Niet de waarheid, maar alleen de leugen is het, die al het onheil op de aarde onder de mensen heeft gebracht, en wel daarom, omdat de mensen over het algemeen heerszuchtig en hoogmoedig tegenover elkaar zijn.

 

Iedereen wil meer zijn dan zijn naaste, en zo pakt de blinde mens alles wat hem in staat stelt om meer te zijn dan zijn naaste, en om de zwakkere te laten geloven, dat hij veel meer en uitnemender is dan wie ookí Deze eerzucht verleidt dan de mensen op den duur tot allerlei geroddel, zelfs tot moord en doodslag als het met de andere manieren van leugen en bedrog niet gelukt om bij de andere mensen tot groot aanzien te komen. Omdat volgens dit patroon de mensen bijna allemaal beter en uitnemender willen zijn, dan ze zijn, blijft hen werkelijk niets anders over, dan maar her en der steeds door te blijven liegen, en de waarheid heeft te midden van zulke mensen een bijzonder moeilijke standplaats.

 

Als de mensen echter zouden ontdekken hoeveel beter de waarheid is dan de leugen, en dat zou heel gemakkelijk gaan als ze God en Zijn heilige wil in hun daden zouden gehoorzamen, dan zouden ze de leugen nog meer schuwen dan de pest, en de echte gerechtigheid van God zou dan een leugenaar met de dood bestraffen. Maar omdat de mensen allemaal hoogmoedig en heerszuchtig zijn, houden ze van de leugen en gebruiken haar woorden. GJE1-56-10-14

De mensen leven niet eeuwig op de Aarde, zoals een duizendjarige ervaring laat zien, maar ze moeten allen na met al te lange tijd dit, lichaam verlaten, dat dan voedsel voor de wormen wordt; maar de ziel komt dan voor het gerecht van God! Dan vraag ik mij wel af, hoe ze met haar hoog geprezen leugen voor God bestaan zal! Ik vind echter en geloof echt, dat het in deze wereld beter is ter wille van de waarheid aan het kruis te komen, dan op een bepaald moment voor God te schande te staan en van Hem voor altijd te horen: 'Ga weg van Mij!' bron: GJE1-56

WEES VOOR ALLES IN ALLE DINGEN GOED, VERSTANDIG EN EERLIJK; WANT HOE GOED EEN LEUGEN OOK BEDOELD MOGE ZIJN, HIJ HELPT MAAR TIJDELIJK EN BRENGT DE MENS KORT DAARNA IN NADEEL EN SCHADE. bron: GJE1-187

 

Voor Hem moeten wij met onze handen juichen door werken van echte naastenliefde, en Hem moeten wij toejuichen met de zuivere stem der waarheid, zonder bedrog, zonder valsheid of arglist! Want wee degene die Hem met het onzuivere geschal van de leugen zou willen toejuichen! Want hoe mild en zacht Hij ook is voor de rechtvaardige, zo verschrikkelijk is Hij voor degenen, die leugen, valsheid en bedrog in hun hart dragen, zoals ook geschreven staat: 'Het is verschrikkelijk om in Gods handen te vallen, want God is een almachtig koning over de gehele aardbodem, voor Hem kan niemand zich ergens verbergen!' En Hij is en zal de Heer zijn, en de heldere klank van Zijn bazuin, die bestaat uit het tot ons gesproken woord, zal dat verkondigen aan alle schepselen op en in de aarde en op en voorbij alle sterren, zowel geestelijk als stoffelijk. bron: GJE2-158

www.zelfbeschouwing.info