Liefde tot God en je naaste

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: De Als de toenemende liefde in je eenmaal zowel in jezelf als in je broeders rijkelijk aanwezig is, dan zal het goddelijk zaad goed in je gedijen en de zwakke zal dan in zijn sterkte je welwillend aanzien en je veelvoudig vergelden, wat je hem in zijn zwakheid gegeven hebt (GJE 1-43-7)

 

Want zolang je nog met geweld in toom gehouden en geleid moet worden, ben je een duivel; maar als je je door de liefde, de zachtmoedigheid en het geduld laat leiden, ben je als een engel van God, en waard om een kind van de Allerhoogste te zijn! Met liefde bereik je alles, het geweld haalt alleen de duivel maar uit zijn slaap! En als die wakker is, kun je niet veel goeds voor de Aarde verwachten! Daarom is het veel beter, dat de liefde en de zachtmoedigheid in de mensen groeit en altijd wakker blijft en dat daardoor de duivels de kans krijgen om te slapen en te rusten zodat ze de Aarde geen kwaad doen, dan dat men de duivels met het dreunende lawaai van het geweld wakker schudt, waarna zij dan de Aarde en alles wat daarop is te gronde richten! bron: GJE1-76

De Vader in ons hart. Gods liefde omvat weliswaar alles, en zij kent in der eeuwigheid geen toorn en wraak, maar toch is er een groot verschil in de manier waarop een mens door God wordt liefgehad. Zolang een mens ademt en leeft, is dat een bewijs dat God door Zijn liefde hem het leven geeft, omdat hij anders allang dood zou zijn. Maar wie God liefheeft zoals deze kleine hier, dwingt God om tot hem te komen en te gaan wonen in het hart van de liefhebbende mens! En God komt en gaat dan met Zijn geest in het God boven alles liefhebbende hart wonen, en zo'n mens heeft daardoor het eeuwige onvergankelijke leven in zich en is volledig één met God!

 

Het is weliswaar niet iedereen gegeven om God zo vurig lief te hebben zoals dat het geval is bij Mijn allerliefste Jarah, maar toch kan ieder mens met al zijn kracht God lief­hebben, en dan zal God ook zijn hart vervullen met Zijn geest en Zijn genade, en deze mens nooit in der eeuwigheid in de afgrond laten vallen. Mocht hij struikelen dan zal hij altijd weer op de been worden geholpen, en het eeuwige leven zal altijd in hem zijn en blijven. bron: GJE2-119

 

Wie Mij niet net als jij heel jaloers liefheeft en Mij in zijn hart niet bijna zonder mededinging alleen wil bezitten, die bezit nog geen echte liefde tot Mij! Als hij die niet heeft, dan bezit hij ook niet de volheid des levens; want in de mens ben Ik het werkelijke leven door de liefde tot Mij in zijn ziel, en deze liefde is Mijn geest in iedere mens. Wie dus de liefde tot Mij opwekt, die wekt zijn door Mij aan hem gegeven geest, en omdat Ik Zelf deze geest ben en moet zijn, omdat er in eeuwigheid geen andere levensgeest buiten Mij bestaat, wekt hij daardoor dus Mij Zelf in hem en is daardoor in het eeuwige leven helemaal ingeboren en kan dan voortaan in der eeuwigheid nooit sterven en nooit vernietigd worden ‑ ook niet door Mijn almacht, omdat hij een is met Mij.

 

Ik kan Mij Zelf ook niet vernietigen omdat Mijn oneindige bestaan zich in der eeuwigheid nooit in het niet ‑ bestaan kan veranderen. Denk daarom dus niet dat jouw liefde tot de Heer in het openbaar boven alles liefhebben, dat past voor ieder mens het beste. Wie zich in de wereld schaamt om Mij openlijk boven alles lief te hebben, daarvoor schaam Ik Mij ook om hem ten aanschouwe van alle hemelen lief te hebben en hem op de jongste dag tot het eeuwige leven op te wekken!" bron: GJE2-41

 

Want met de liefde kan men bij Mij alles gedaan krijgen. De liefde tot jullie mensen trok Mij toch naar deze aarde! Wie zo'n liefde heeft als jij (Jarah), kan daarom met Mij echt doen wat hij wil! Want die liefde is Mijn geest in de harten der mensen. En wat die liefde verlangt en wil, komt uit het diepst van de goddelijke orde, en je kunt Mij daarom met je hart behoorlijk vasthouden en Ik zal Mij nooit en nimmer scheiden van jouw hart! bron: GJE2-127

 

Wie God niet als een volmaakt mens liefheeft, kan nog minder zijn naaste liefhebben, die een nog heel onvolmaakt mens is! Maar de geest van God in de mens kan slechts gewekt worden door de liefde tot God, en uit die liefde tot de liefde voor de naaste. bron: GJE2-144

 

Want de liefde is het leven zelf! Wie de liefde heeft, die heeft tevens het leven!' Van nu af wil Ik voor ieder­een slapen in Mijn oerwezen, maar zij, die tot Mij zullen komen met een liefde als die van jullie; zij zullen Mij voor zichzelf voor eeu­wig wakker houden! Jeugd van Jezus 151-20,21

 

Het voornaamste is de liefde’ zonder liefde kan geen enkele vrucht van de geest gedijen! Zaai maar in de lucht en kijk of hij groeit en of je er vruchten van krijgt! Als je de tarwekorrel echter in een goede voedingsbodem legt, dan zal hij groeien en je veelvoudige vruchten opleveren. De echte liefde is de juiste waarde voor de geestelijke tarwekorrel, die ons door de mond van de Heer wordt geschonken. (GJE 1-43-5) - De wil tot de liefde komt overeen met de linkerhand, zijnde de hand van het hart. (GJE 1-44-2) Wie uit liefde voor de Heer in deze wereld niet alles, wat dit ook is, kan verlaten, die is Zijn genade niet waard. (GJE 1-45-8)

De buitenstaanders moeten deze liefde, als door God verplicht, tot basis van hun bestaan maken. Daarom moeten de mensen door wetten, die God zou hebben geopenbaard, streng aan het uitoefenen van deze deugd gehouden worden. Opdat zij zich steeds meer beijveren in deze deugd en zij zich de gepredikte godheid als werkelijkheid meer verzinnebeelden, moet hen vooral de liefde tot God zo vast mogelijk op het hart gebonden worden. God Zelf moet hen enerzijds als een goede vader vol van de grootste liefde, en anderzijds, aan de weerspannigen, als de rechtvaardige rechter worden voorgesteld, die al het goede volgens de gepredikte liefde eeuwig beloont, maar ook al het kwade, dat in strijd is met de gepredikte liefde, in tijd en eeuwigheid bestraft. Daardoor zal de mensheid het gemakkelijkst in toom gehouden worden en bruikbaar zijn voor allerlei goede en nuttige zaken.

 

De hoofdman tegen de Heer: Maar nu voel ik dat men de mensen moet liefhebben en hen uit liefde goed kan doen, dat wil zeggen: men kan zelf willen om de mensen naar kracht en mogelijkheid dat te geven, wat men voor zichzelf als rechtvaardig en nodig ziet,- en dat is naastenliefde. Wel, als men de naaste dan zo liefheeft, dan heeft men God daardoor ook al lief. bron: GJE2-99 - Men moet God boven alles en zijn naaste als zichzelf daad­werkelijk lief hebben. bron: GJE1-106

 

Het voornaamste is de liefde. ’zonder liefde kan geen enkele vrucht van de geest gedijen!’ Zaai maar in de lucht en kijk of hij groeit en of je er vruchten van krijgt! Als je de tarwekorrel echter in een goede voedingsbodem legt, dan zal hij groeien en je veelvoudige vruchten opleveren. De echte liefde is de juiste waarde voor de geestelijke tarwekorrel, die ons door de mond van de Heer wordt geschonken. (GJE 1-43-5) - De wil tot de liefde komt overeen met de linkerhand, zijnde de hand van het hart. (GJE 1-44-2) - Wie uit liefde voor de Heer in deze wereld niet alles, wat dit ook is, kan verlaten, die is Zijn genade niet waard. (GJE 1-45-8)

 

Het is zelfs eindeloos veel roemrijker om ten overstaan van God een weldoener jegens zijn broeders te zijn, dan de aller­grootste held van deze dwaze we­reld!' En blijf op deze weg, er is geen veiliger weg naar het eeuwi­ge leven dan deze! Want de liefde is het leven zelf! Wie de liefde heeft, die heeft tevens het leven!'  (bron: de jeugd van Jezus, hfdst.151)

Want wie nog meer houdt van zijn vrouw dan van Mij, die is Mij nog niet waardig, omdat Ik immers meer waard ben dan een vrouw, die door Mijn Macht werd geschapen! (bron: jeugd van Jezus, hfdst.188) - Liefde is beter dan lof, en echte vreze des Heren is beter dan brandoffers!' (JJ-294)

Volg echter de ingeving van uw hart, dat zal u in één oogwenk meer zeggen dan alle vijf de boeken van Mozes en alle profeten! Want zie, alleen de liefde is het echte in de mens! Houdt u daarom aan haar vast en u zult bij dag wandelen! (GJE1-22:9)

 

Ook al is de liefde nog zo zuiver, ze is toch altijd min of meer op roof uit. Ja, de goddelijke liefde neemt ook iets, net als die van de hel, maar de goddelijke liefde geeft alles weer terug! Ze verzamelt slechts om het weer terug te geven, ter­wijl de helse liefde alleen maar voor zichzelf neemt en niets terug wil geven. Alle liefde begeert en wil hebben. bron: GJE1-205

www.zelfbeschouwing.info