Over Jezus

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Men sprak  vroeger over Jezus  (die Hem gekend hebben): ‘Maar het is dan in zekere zin toch iets buitengewoon wonderlijks en dat blijft een grote vraag, hoe deze mens aan zulke uitzonderlijke, goddelijk lijkende eigenschappen is gekomen! Want voor zover wij door ons onderzoek naar hem en zijn afkomst te weten zijn gekomen, moet hij de zoon van een timmerman zijn, die ongeveer tot zijn dertigste jaar steeds thuis is gebleven en met zijn vader en mogelijke andere broers nu eens hier, dan weer daar, timmerwerk heeft verricht. Niemand heeft daarbij ooit iets buitengewoons aan hem ontdekt. Men heeft hem ook nooit zien lezen, schrijven of rekenen. Ook in zijn omgang met mensen moet hij zeer weinig spraakzaam en allerminst een spiritueel mens zijn geweest!

Ja, men vertelde ons in Nazareth zelfs dat zijn vader en moeder hem heel vaak berispt hebben, omdat hij ten eerste niet gemakkelijk in de synagoge te krijgen was en ten tweede zich nooit de Schrift wilde laten voorlezen en weinig of niets om de sabbat gaf. Het meest moet hij van de natuur hebben gehouden en van het stilzwijgend aanschouwen van de dingen van deze aarde. Zo moet ook het vissen een van zijn lievelingsbezigheden geweest zijn en hij viste altijd met succes, waarom de vissers hem ook graag bij zich hadden. Kortom, alles wat wij ooit over hem te weten zijn gekomen, gaf met zekerheid aan, dat hij ten eerste nergens een school heeft bezocht en ten tweede bij iedereen bekend stond als een mens die slechts een zeer geringe graad van ontwikkeling vertoonde. Maar opeens moet hij ontwaakt zijn en zo wijs geworden, dat men met zekerheid kan zeggen dat de wereld nog nooit een wijzer mens heeft gedragen!

Hoewel niet ieder deze lessen begreep, is het is wel te begrijpen dat ze toch heel positief en dankbaar aanvaard werden. Zelfs de Farizeeën en Schriftgeleerden verbaasden zich zeer over Mijn wijsheid, en vroegen zich af waar Ik die vandaan haalde. Want ze kenden Mij, Jozef en Maria en alle kinderen van Jozef, en daarom zeiden ze dan ook tegen de leerlingen: 'Het is werkelijk niet te begrijpen! Zijn vader stond bij zijn vakgenoten bekend als een bekwaam ambachtsman, een buitengewoon trouw, redelijk en eerlijk mens, daarbij ook een strenge Jood die heel gewetensvol rekening hield met Mozes en de profeten voor zover hij met deze bekend was.

De een of andere bijzondere wijsheid was bij hem nooit waargenomen; en zijn andere vier eigen zonen, die herhaalde malen bij ons werkten, zijn van ieder spoort je wijsheid net zo ver verwijderd als zon, maan en sterren van de aarde. Goede moeder Maria, een nog steeds zeer lief, vlijtig en deugdzaam vrouwtje, waarvan beslist geen mens iets verkeerds kan vertellen, is weliswaar als jong meisje, als we tenminste goed ingelicht zijn, in de tempel opgevoed; maar deze opvoeding kennen wij en we weten maar al te goed hoeveel wijsheid daar speciaal voor meisjes bij te pas komt.

En daarom kan hij van zijn moeder ook maar erg weinig wijsheid meegekregen hebben! En in de een of andere school was hij, zover wij weten, ook niet!' 'In tegendeel', zei een Schriftgeleerde, een goede bekende van Jozef. Jozef heeft mij meer dan eens zijn nood geklaagd over zijn zoon Jezus, en daarbij gezegd: 'Ik weet niet wat ik met deze jongen aan moet! Zijn geboorte moet zeer uitzonderlijk geweest zijn. Uit de verschijnselen, die daarmee schijnbaar zeer nauw verband hielden, had men kunnen opmaken dat het goddelijke wezen Zelf Zich door dit kind op aarde moest manifesteren.

Ook verscheidene, beslist buitengewone verschijnselen als­mede zijn vaak heel wijze gezegdes uit zijn vroegste kindsheid spraken daar maar al te duidelijk voor. Dit alles heeft mij met de grootste verwachtingen vervuld en dat des te meer, omdat ik in rechte lijn van David afstam. Maar juist nu het tijd wordt dat de jongen wat moet gaan leren, is er met hem niets te beginnen. Als ik hem naar een onderwijzer laat gaan, dan kan deze niets van hem gedaan krijgen; de jongen weet en begrijpt alles beter, en als de onderwijzer hem streng wil aanpakken, dan is het helemaal uit!

Wat hij nog uit zijn vroegste jeugd heeft overgehouden, is een onbegrijpelijke, onbuigzame wilskracht waarmee hij, als hij dat nodig vindt, onmiskenbare wonderen doet; en die eigenschap maakt nu juist dat er met hem wat het leren betreft, niets aan te vangen is. Overigens is hij vroom, gewillig, gehoorzaam en zeer beschaafd, hoffelijk,.. zacht en bescheiden, net als zijn moeder; alleen met het leren moet je bij hem niet aankomen!'

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Brooklyn_Museum_-_Jesus_Discourses_with_His_Disciples_%28Jésus_s%27entretient_avec_ses_disciples%29_-_James_Tissot.jpg

Jezus, gevolgd door Zijn leerlingen

 

Wel, daarover heeft de oude Jozef bij mij niet eenmaal, maar meermalen geklaagd, en daarom is het wel heel zeker, dat hij behalve het timmermanshandwerk niets anders, ook geen lezen en nog minder schrijven, heeft geleerd. De vraag, hoe hij dan aan die wijsheid gekomen is, is dus heel begrijpelijk'. Maar het is dan in zekere zin toch iets buitengewoon wonderlijks en dat blijft een grote vraag, hoe deze mens aan zulke uitzonderlijke, goddelijk lijkende eigenschappen is gekomen! Want voor zover wij door ons onderzoek naar hem en zijn afkomst te weten zijn gekomen, moet hij de zoon van een timmerman zijn, die ongeveer tot zijn dertigste jaar steeds thuis is gebleven en met zijn vader en mogelijke andere broers nu eens hier, dan weer daar, timmerwerk heeft verricht.

Niemand heeft daarbij ooit iets buitengewoons aan hem ontdekt. Men heeft hem ook nooit zien lezen, schrijven of rekenen. Ook in zijn omgang met mensen moet hij zeer weinig spraakzaam en allerminst een spiritueel mens zijn geweest! Ja, men vertelde ons in Nazareth zelfs dat zijn vader en moeder hem heel vaak berispt hebben, omdat hij ten eerste niet gemakkelijk in de synagoge te krijgen was en ten tweede zich nooit de Schrift wilde laten voorlezen en weinig of niets om de sabbat gaf. Het meest moet hij van de natuur hebben gehouden en van het stilzwijgend aanschouwen van de dingen van deze aarde.

Zo moet ook het vissen een van zijn lievelingsbezigheden geweest zijn en hij viste altijd met succes, waarom de vissers hem ook graag bij zich hadden. Kortom, alles wat wij ooit over hem te weten zijn gekomen, gaf met zekerheid aan, dat hij ten eerste nergens een school heeft bezocht en ten tweede bij iedereen bekend stond als een mens die slechts een zeer geringe graad van ontwikkeling vertoonde. Maar opeens moet hij ontwaakt zijn en zo wijs geworden, dat men met zekerheid kan zeggen dat de wereld nog nooit een wijzer mens heeft gedragen! Nu, dat en natuurlijk nog veel meer zijn wij naar waarheid over hem. GJE1-121-1-5, en 3-6 ]2-7]

Maar toen de volheid der tijden gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw en onder de wet. Galaten 4:4. Maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mens gelijk geworden – Phil. 2:7 Jezus, de Messias is de levende zoon van God, de Allerhoogste! Hij moest worden ontvan­gen door een absoluut zuivere maagd, en wel op hoogst wonder­bare wijze, uitsluitend en direct door de Kracht van de Allerhoog­ste Zelf! Eenmaal ontvangen en ge­boren, zal de Volheid van Gods allerhoogste Kracht wonen in Zijn Vlees!

 

En als Hij dan in levenden lijve op Aarde verblijf houdt, dan zullen Zijn dienaren en gezanten uit de Hoogte der Hemelen neder­dalen om Hem te dienen in het verborgene, maar voor vele men­sen ook in het openbaar! Allen, die Hem metterdaad zullen volgen, en die naar zijn Woord zullen leven, en hun hart in liefde tot Hem ontsteken, zal Hij zalig maken in woord en daad! Zij echter, die Hem niet willen erkennen, zullen door Zijn machtige Woord worden geoor­deeld, namelijk door dat Woord, dat Hij in elk mensenhart zal in ­griffen! Zijn woorden zullen niet gelijken op mensenwoorden: ze zullen vol zijn van Kracht en Le­ven. Wie die Woorden zullen aan­horen en er zich aan houden, zo­wel in gedachten als metterdaad, diegenen zullen de dood in der eeuwigheid niet smaken!

 

Zijn karakter zal zachtaar­dig zijn als dat van een lam en zo lief als van een duif. Niettemin zullen alle ele­menten der natuur onmiddellijk gevolg geven aan Zijn geringste wenken! Geeft Hij bijvoorbeeld de winden daartoe opdracht, dan zullen ze losbreken en dan zullen ze de zeeën doorgroeven tot op de diepste diepten van hun bodem. Met één blik van Zijn ogen kan Hij die wateren echter weer tot een rustige spiegel maken. Eén ademtocht van Hem naar deze Aarde gericht zal vol­staan om oude graven te openen en alle doden daaruit te doen opstaan! Ja, zelfs zou vuur tot afkoe­ling kunnen dienen voor hen, die het levende woord van de Messias in hunne harten dragen! - Jezus moet op 22 jarige leeftijd ook blijk gegeven hebben van Zijn bijzondere krachten.

Hij is 33 jaar en 3 x 6 weken oud geworden, dwz. 33 jaar en 18 weken, 3 jaar, 4 maanden en 2 weken. - Wij kennen elkaar immers al dertig jaar, zegt Jezus tegen Maria - Maria is dan 15+30+ 1 1/2 = ruim 45 jaar. Maria zag er echter uit als ze net twintig jaar geworden is. Een vrouw die ver verheven is boven alle andere vrouwen op Aarde. Ik zeg: ja, zij is de eerste en er zal er nooit meer een zijn als zij. Maar het zal ook gebeuren, dat men voor haar meer tempels zal bouwen dan voor Mij en dat men haar tienmaal meer zal eren dan Mij, en men zal geloven alleen door haar zalig te kunnen worden. Jezus heeft zich steeds ordentelijk en te allen tijde buitengewoon godvruchtig gedragen.

 

Men zag Hem zeer vaak langdurig bidden; niemand heeft hem ooit zien lachen, maar men heeft Hem daarentegen wel vaak zien wenen op geheime stille plaatsen, die Hij vaak bezocht. - Chiwar zegt Jezus al meerdere jaren te kennen, net als de oude Jozef, die pas ongeveer een jaar geleden gestorven is. Dan moet Jezus een half jaar daarna met zijn missie begonnen zijn en was Hij circa 29 1/2 jaar oud, en nu - terwijl Chiwar dit zegt, pas dertig jaren.

 

Verderop staat er dan: Op zijn dertigste jaar verdween Hij opeens uit Zijn ouderlijk huis en moet Hij Zich enige tijd in de woestenij bij Bethabara aan de kleine Jordaan hebben opgehouden. Korah zegt dan: die geschiedenis in Bethlehem baarde ongeveer dertig jaar geleden veel opzien. - Maar toen de volheid der tijden gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw en onder de wet. Galat.4:4. Maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mens gelijk geworden – Phil. 2:7 - Jezus = Heiland = genezer – Lukas 4:2 - Jezus is geboren in 7 v Chr. en begraven 33 ½ jaar later – historisch is zeker dat na het jaar 33 twaalf leraren gaan optreden die bekend staan onder de naam de twaalf apostelen. (bron: de jeugd van Jezus, hfdst. 145) - GJE 1-10-6, 1-108 en 2-90.

www.zelfbeschouwing.info