Jacobus, broeder van Jezus

Jakobus geeft zijn leven voor de Heer – hij werd onthoofd onder Herodes Agrippa 1 tussen 41 en 44 – Andreas werd later in 60 in de stad Patrus gedood. Petrus in 64 n. Chr. in Bagdad (niet in Rome, zoals steeds wordt vermeld) - Dan zegt MATHAËL weer: "Hij is bij ons. Maar er zijn er twee die erg veel op elkaar lijken, zodat het uiterlijk erg moeilijk is om vast te stellen, wie van hen de ware is. Ik geloof dat het degene is, die nu meermalen met Cyrenius heeft gesproken.

Maar het kan ook de andere zijn, want beide gezichten stralen in zekere zin een hoge graad van wijsheid uit! Deze hebben wij al gehoord en zijn woord was machtig, verstandig, ernstig en wijs, maar een wijs mens zou óók zo kunnen spreken. De ander heeft echter nog niets gezegd, misschien omdat hij niet voortijdig herkend wil worden. Wie van ons durft het woord te richten tot de nog steeds zwijgende?" Deze zwijgende was Jacobus de oudere, die, zoals bekend, uiterlijk veel op Mij leek en ook net zulke kleding droeg als Ik gewoonlijk droeg.

Jacobus de jongste van de 5 zonen van Jozef – en van zijn eerste vrouw Tamar – zou niet meer onder de apostelen zijn – maar in Nazareth waar hij het beroep van timmerman bedreef en het volk van tijd tot tijd les gaf. In 62 n. Chr. stelde de hogepriester Ananas (in Jezus tijd) voor om Jacobus te stenigen. Jacobus in Galaten 1:19 – de eerste Jacobus, zoon van Zebedeus – een broer van Johannes – Jacobus, gestenigd in 62 in het jaar 44 – zie ook Handelingen 12:2 – de twee Jacobussen, de zoon van Alpheus. Ook bij Paulus 2 x Jacobus – Handelingen 12:17 en 15:13 – het bekende apostelconvent over de besnijdenis – Hand. 21:18 – Marcus 6:3 –

 

Hier heeft Jacobus nog 3 broers – Jozef (Joses) – Judas en Simon. Lukas 6:16 en Handelingen 1:13 – Judas Jakobus – ten onrechte vertaald als Judas, de zoon van Jacobus – Judas, de broer van Jacobus. Judas = Thaddeus en Simon = Zelotes – dus beiden broers. Jacobus 2-7 – Handelingen 15: Apostelconvent. Jacobus – zoon van Zebedeus werd ter dood veroordeeld tijdens de regering van Herodes Agrippa 1 – zie ook Handelingen 12:1-19.

 

HIJ ZOU IN 62 N CHR. GESTORVEN ZIJN – GESTENIGD DOOR DE HOGEPRIESTER ANANAS, ZOON VAN ANNAS EN HET SANHEDRIN. Joses zegt: 'Heer en broeder, wij geloven allen. Hoe zouden wij het niet geloven, terwijl wij toch vanaf Jouw geboorte steeds bij Je waren en zoveel tekens gezien hebben die overluid verkondigden wie Jij was. Broer Jacob heeft een groot boek volgeschreven vanaf Je geboorte tot aan Je twintigste levensjaar, waarna Je tot Je huidige leeftijd geen teken meer hebt gedaan, en Je hebt samen met ons als een heel gewoon mens gewerkt en geleefd, zodat wij bijna vergeten zouden zijn wie Je bent, als de dood van onze geliefde vader Jozef een paar jaar geleden ons niet geweldig had wakker geschud.

Jacobus als babyoppas

Toen Jacob zich derhalve enigszins oprichtte (hij was van plan om de vuurboog te bezichtigen), begon het Kindje Jezus te spreken: ' Jacob, als je Mij nu in de steek laat, zal dat je slecht bekomen. Ben Ik soms niet meer dan die dwaze vertoning daarbuiten en dan jouw ijdele nieuwsgierig­heid? Het kindje zei tot Jacob (toen deze van de vuurboog afzag): ,Alles is je vergeven, maar laat je nooit meer door de dingen van deze wereld betoveren! Want Ik ben meer dan alle hemelen en heel de wereld en alle mensen en engelen tezamen!' Deze woorden deden Ja­cob zich bijna doodschrikken; hij begon namelijk gewaar te worden Wie het kindje nu eigenlijk en fei­telijk was! Jacob, de zoon van Jozef, was nu zestien jaar en het kindje Jezus ruim één jaar – dus was Jacob 15 jaar ouder dan Jezus en was hij even oud als Maria. Jacobus de apostel, die nota bene feitelijk in de H. Schrift als zoon van Alfelis wordt genoemd, resp. met Judas Thadelis, die de zoon van een zekere Jacobus wordt genoemd! JACOBUS, de zoon van Jozef, die een kundig schrijver was, haalde een tamelijk dikke rol uit een kast en gaf die aan Cyrenius met de woorden: ..Verheven heer, hierop heb ik vanaf Zijn geboorte alles opgeschreven tot aan Zijn vijftiende jaar, maar bijzondere dingen deed hij eigenlijk slechts tot aan Zijn twaalfde jaar. Na het twaalfde jaar verdween Zijn goddelijke gave zo totaal, dat daarvan ook niet het minste meer te bemerken viel. Over de drie jaren van Zijn dertiende tot Zijn vijftiende staat er dan ook niets in; want behalve enkele tamelijk wijze woorden vond er niets bijzonders meer plaats, en daarom heb ik dan ook na Zijn vijftiende het niet meer nodig gevonden de heel gewone menselijke belevenissen, die ik van Hem zag, op te schrijven. Hiermee kan deze beschrijving van Zijn jeugd als een afgesloten geheel beschouwd worden. Maar behalve deze aantekeningen van mij bestaan er nog veel onjuiste verhalen, die waarschijnlijk het werk zijn van oude vissersvrouwen, die niets te doen hadden; daarom vraag ik aan iedereen om alleen mijn aantekeningen als de enig ware en complete te zien. Als ik u, verheven heer, daarmee een genoegen kan doen, verzoek ik u dit geringe werk als een kleine erkentelijkheid mijnerzijds genadig te aanvaarden voor de vele weldaden, die u ons heeft bewezen!" - Met veel genoegen neemt Cyrenius de rol aan, kijkt er een poosje in en leest het een en ander hardop voor, en iedereen deed dat veel plezier. Vooral de bekoorlijke Sarah en ook haar moeder beleefden er bijzonder veel plezier aan. bron: GJE1-230 [10], 2‑25 en 3-34 [1,2]

 

Jacobus Evangelie

Er werd veel gesproken over de gebeurtenissen in Ostracine in Egypte, waar Ik Mijn kinderjaren had doorgebracht, en moeder (Maria) had daar ook veel over te vertellen en beleefde veel genoegen aan de verhalen van de onderkoning van Azië, zoals men Cyrenius ook wel noemde. JACOBUS, de zoon van Jozef, die een kundig schrijver was, haalde een tamelijk dikke rol uit een kast en gaf die aan Cyrenius met de woorden: Verheven heer, hierop heb ik vanaf Zijn geboorte alles opgeschreven tot aan Zijn vijftiende jaar, maar bijzondere dingen deed hij eigenlijk slechts tot aan Zijn twaalfde jaar. Na het twaalfde jaar verdween Zijn goddelijke gave zo totaal, dat daarvan ook niet het minste meer te bemerken viel. Over de drie jaren van Zijn dertiende tot Zijn vijftiende staat er dan ook niets in; want behalve enkele tamelijk wijze woorden vond er niets bijzonders meer plaats, en daarom heb ik dan ook na Zijn vijftiende het niet meer nodig gevonden de heel gewone menselijke belevenissen, die ik van Hem zag, op te schrijven. Hiermee kan deze beschrijving van Zijn jeugd als een afgesloten geheel beschouwd worden. Maar behalve deze aantekeningen van mij bestaan er nog veel onjuiste verhalen, die waarschijnlijk het werk zijn van oude vissersvrouwen, die niets te doen hadden; daarom vraag ik aan iedereen om alleen mijn aantekeningen als de enig ware en complete te zien. Als ik u, verheven heer, daarmee een genoegen kan doen, verzoek ik u dit geringe werk als een kleine erkentelijkheid mijnerzijds genadig te aanvaarden voor de vele weldaden, die u ons heeft bewezen!" Met veel genoegen neemt Cyrenius de rol aan, kijkt er een poosje in en leest het een en ander hardop voor, en iedereen deed dat veel plezier. Vooral de bekoorlijke Sarah en ook haar moeder beleefden er bijzonder veel plezier aan. GJE2-25 [1-4]

www.zelfbeschouwing.info