Herodes karakter

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Herodes wordt een monsterlijke vazal van Rome genoemd. Cyrenius: ‘O mijn goede broeder, Cae­sar Augustus, welke furie (wraakgodin) heeft je indertijd verblind, toen je deze schurk, dit uitvaagsel uit de diep­ste Tartarus (onderwereld) beleende met Palestina en met Judea? Maar pas wel op, jij oude bloedhond (Herodes), jij hyena der hyena's, op jou zullen we een jacht ontke­tenen, zoals er zelfs onder alle fu­riën nooit gedroomd is!' Het kindje gaf geen enkel blijk van schrik over die hef­tige stem van Cyrenius; Het bleef hem steeds rustig aankijken.

 

'Cyrenius, wie van ons bei­den heeft de langste arm? Meet de Mijne eens af tegen de jouwe!' 'Cyrenius, je ziet je eigen arm als veel langer dan de Mijne? En toch zeg Ik je dat de Mijne veel langer is dan de jouwe! Zie je, daar in de verte die hoge zuil die met een godenfiguur getooid is? Pak jij die van hier af nu eens met je langere arm beet, gooi hem omver, en vermorzel hem dan eens even tussen je vingers!' Cyrenius, nog meer ont­hutst nu dan zoeven, zei, na een ogenblikje pauzeren: 'Maar kind­je-mijn, Leven van me, behalve voor God is zoiets voor niemand mogelijk!'

 

Maar nu strekte het kindje Zijn armpje uit naar de zuil, die zeker duizend passen ver weg stond, en de zuil viel om en ver­pulverde tot stof! En het Kindje vervolgde: 'Heb over Herodes dus óók maar geen zorgen, want Mijn arm reikt verder dan de jouwe! Herodes heeft zijn loon al te pakken, maar jij, jij moet hem vergeven, zoals ook Ik hem vergeven heb! Dat zal beter voor jou zijn ook, want ook Herodes is een blind kind dezer Aarde!' Deze woorden van het Kindje ontnamen Cyrenius zijn heftigheid geheel en al, en in stilte begon hij het Kindje nu echt te aanbidden!

 

Herodes was een geboren Griek, vond alleen geld belangrijk en al het andere kon hem niet in het minst schelen. De grenzeloze hardheid en hebzucht van de pachtkoning Herodes. Herodes begon in zijn 18e regeringsjaar 18 v. Chr. de tempel te herbouwen = 18+28=46 – zie Joh. 2:14,20 – de Joden zeggen dat er 46 jaar over deze tempel is gebouwd, d.w.z. De herbouw is al in het 46e jaar. Is Jozefs gevlucht voor Herodes? Nee! Denk je soms dat Ik gevlucht ben voor Herodes om Mij veilig te stellen voor diens woede? Neen hoor; Ik ben alleen maar gevlucht om hem te sparen.

 

Ware hij onder Mijn ogen geko­men, dan zou het namelijk voor eeuwig met hem gedaan zijn geweest!  En de kindertjes, die te Mijnen behoeve gewurgd werden, die zijn meer dan gelukkig in Mijn Rijk! Dagelijks zijn ze om Mij heen. Nu al erkennen zij Mij als hun Heer voor alle eeuwigheid! Herodes zou al zijn geld of goud wel willen inzetten om het kindje Jezus te vermoorden. Mij (Maronius) heeft hij ook direct ge­probeerd, met veel goud, diaman­ten, robijnen en forse paarlen om te kopen! Ik heb dat, vanwege mijn Romeinse patriciërschap, die bloedhond toen ernstig kwalijk genomen.

 

Meer behoef ik (Maronius) u (Jozef), die zelf zo wijs is, over deze furie der furiën, over dit levende Medusa­hoofd niet te vertellen!' Jozef: ‘Geloof me, je zult zelf nog vaststellen, dat God, die grenze­loos rechtvaardig is, dit uitvaagsel van de mensheid nog op deze we­reld een bepaalde kroon zal opzet­ten, waarnaar hij door zijn bloed­dorst feitelijk haakt; een kroon, waarover heel de wereld zich nog zal verwonderen!' Nu hief het kindje een handje omhoog en, heel duidelijk sprak het: 'Herodes, Herodes, geen vloek heb Ik voor jou, maar wel zul je, op deze wereld nog ­een vreselijk pijnlijke kroon moe­ten dragen; méér pijn zal die je veroorzaken, dan de vracht goud deed, die je aan Rome moest af­dragen!

 

En terzelfder tijd dat het kindje dit in Egypte zei, werd Herodes overdekt met hoofdlui­zen! Tijdens de rest van zijn leven had zijn huispersoneel nog nau­welijks iets anders te doen, dan hem te zuiveren van de luizen, die zich enorm vermenigvuldigden, en die hem tenslotte de dood in voerden! Gen.49:10 – de scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt (Grieks – voor wie bewaard is) en Dezelve zullen de volken gehoorzaam zijn. Herodes was een Griek van geboorte – hij vroeg ook hoge rente en had zijn eigen geld in omloop met zijn beeltenis erop  - hij dacht dat Jezus de geest van Johannes was – Matth. 14:2. Een andere Herodes Antipas heeft het hoofd van Johannes onthoofd. Deze was viervorst over Galilea en Perea.

 

Volgens Marcus kan het bewuste huwelijk van Herodes met de vrouw van zijn broer Philippus later nooit plaatsgevonden hebben, dan eerst in het jaar 33 – want in dat jaar is Philippus gestorven. Toen Herodes de kindermoord pleegde van jongetjes van 2 jaar en jonger, was er een maansverduistering – op 13 maart 7 v. Christus. Herodes wordt door Cornelius een sluwe vos genoemd. Herodes is in geweldige razernij uitgebarsten en heeft besloten alle kinderen van een tot twaalf jaar oud te vermoorden, omdat hij door de wijzen is misleid. Deze hadden hem moeten meedelen waar de nieuwe Koning was geboren, zodat hij dan zijn beulsknechten had kunnen uitzenden, die het Kind, dat de nieuwe Koning is, hadden moeten vermoorden.

 

Herodes wil rond Bethlehem en in de stad Jeruzalem zelf alle kinderen van enkele weken tot twaalf jaar oud laten wurgen. Door Cornelius toedoen zijn tenminste kinderen van 3 tot 12 jaar beschermt. Herodes was tegelijk ook de viervorst van Galilea – hij was echter alleen maar een leenheer – het zwaardrecht gold van eigen personeel – hij had dus geen macht. Drie hoofdleiders (de drie wijze lieden uit het oosten) informeerden nadrukkelijk bij Herodes, de Romeinse leenheer uit Griekenland, die hiervan niets wist en zich wendde tot de overpriesters, opdat deze hem te kennen zouden geven, waar de nieuwe gezalfde zou worden geboren. De overpriesters zeiden hem, dat zulks in Judea en wel in Bethlehem zou geschieden, want zo stond het geschreven.

 

De Bijbel verhaalt dan ook dat hij – als de drie wijze lieden hem vinden, hem, Herodes moesten berichten, zodat hij ook het Kind zijn hulde zou kunnen bewijzen. Cornelius beschrijft Herodes als buitengewoon heerszuchtig en een oude vos met klauwen. De geboorte zou ontdekt zijn door een bijzondere ster. Jozef beschrijft Herodes de man met zijn grauwe baard, een verscheurend dier in menselijke gedaante. Herodes was dood 34 jaar na de dood van Antigonus. Herodes zoon van Antipater. Antipater zoon van Herodes uit Askalan (tempeldienaar Apollotempel) – deze werd als jongen ontvoerd door een stel boeven uit Idumea. Vader was arm – kon losgeld niet betalen.

 

Vader werd later bevriend met Hyrcanus, hogepriester der joden. De zoon van Herodes 1 was Archelaüs – volgde dezelfde koers als zijn vader. Jezus was waarschijnlijk 29 jaar, toen Hij met Zijn missie begonnen is. Toen Jezus 25 1/2 jaar oud was heeft Hij, samen met Jozef, een nieuwe troon voor Herodes gemaakt en bij dit kunstzinnig werk (als kunstzinnige timmerman) een heel behoorlijke vaardigheid liet zien, hoewel hij zich verder heel eenvoudig voordeed.

 

Herodes was in de waan, toen er sprake was van Johannes de doper, die hij onthoofd had, nu meende, dat deze nu weer opgestaan was in de veronderstelde Jezus. Johannes de doper zei hem: het is niet juist voor God en uw broer, dat u haar heeft (Matth.14:4) - want er staat geschreven: gij zult niet begeren uws naaste vrouw. Volgens Marcus, een kameraad van Cyrenius, was het ongeveer dertig jaar geleden, dat de Heer toeliet, dat er op één dag ongeveer vijfduizend kinderen van één tot twaalf jaar van het mannelijk geslacht vermoord werden door de tiran Herodes op de gruwelijkste manier. Als het viervorstendom van Judea maar niet aan de hebzuchtige Herodes verpacht zou zijn.

 

Drie hoofdleiders (de drie wijze lieden uit het oosten) informeerden nadrukkelijk bij Herodes, de Romeinse leenheer uit Griekenland, die hiervan niets wist en zich wendde tot de overpriesters, opdat deze hem te kennen zouden geven, waar de nieuwe gezalfde zou worden geboren. De overpriesters zeiden hem, dat zulks in Judea en wel in Bethlehem zou geschieden, want zo stond het geschreven. De Bijbel verhaalt dan ook dat hij – als de drie wijze lieden hem vinden, hem, Herodes moesten berichten, zodat hij ook het Kind zijn hulde zou kunnen bewijzen.

 

Cornelius beschrijft Herodes als buitengewoon heerszuchtig en een oude vos met klauwen. De geboorte zou ontdekt zijn door een bijzondere ster. Jozef beschrijft Herodes de man met zijn grauwe baard, een verscheurend dier in menselijke gedaante. Herodes was dood 34 jaar na de dood van Antigonus. Herodes zoon van Antipater. Antipater zoon van Herodes uit Askalan (tempeldienaar Apollotempel) – deze werd als jongen ontvoerd door een stel boeven uit Idumea. Vader was arm – kon losgeld niet betalen. Vader werd later bevriend met Hyrcanus, hogepriester der joden. De zoon van Herodes 1 was Archelaüs – volgde dezelfde koers als zijn vader. bron: Jeugd van Jezus, hfdst.60,72,28,59,33 en GJE1-143, 133 en 2-82,178  

Herodes, de kindermoordernaar

Vreselijk geschrokken als zij waren door deze brief van Cyre­nius, maakten de landvoogd van Jeruzalem en Herodes onmiddel­lijk een eind aan hun gruwelijk misdrijf en zonden boodschap­pers naar Tyrus om Cyrenius aan te tonen op grond van welke ge­wichtige feiten zij dit hadden moe­ten doen. In schrille kleuren schilder­den zij het gezantschap van die altijd al zo gluiperige Perzen en zij beweerden zelfs belangrijke aan­wijzingen te hebben, dat zelfs Cornelius, de broeder van Cyre­nius als aanvoerder betrokken zou zijn geweest bij deze samenzwe­ring van puur Aziatische opzet!

 

Zij zouden er namelijk ach­ter gekomen zijn dat Cornelius deze nieuwe koning der joden in bescherming zou hebben geno­men! Herodes beweerde zelfs dat hij overwoog om ter zake boden naar Rome te zenden als Cyrenius niet voor hen in zou staan! Cyrenius zou eigenlijk die Cornelius eens stevig aan de tand moeten voelen! En als hij dat zou weigeren, zouden zij zich genoopt zien dat bewuste bericht aan de keizer alsnog onverwijld te doen uitgaan! Deze tegenzet, die Cyrenius pas vernam toen hij alweer in Tyrus terug was, maakte hem aan­vankelijk wat van streek.

 

Maar, door de Geest Gods geleid, kwam hij dadelijk weer tot zichzelf en hij schreef aan Hero­des als volgt: ‘Hoe luidt het vertrouwelijk bevel van Augustus voor gevallen van ontdekking van eventuele complotten? Dat luidt aldus: "Als iemand een of ander complot ont­dekt, dan moet hij voor alles zijn kalmte bewaren en onmiddellijk alles tot in details aangeven bij de hoogste gezagsdrager van het des­betreffende land! Noch de lokale landvoogd, en nog minder een leenheer, mag ook maar een vinger uitsteken naar het zwaard zonder het uit­drukkelijk bevel van die hoogste gezagsdrager van de Staat, die voor alles een diepgaand onder­zoek moet instellen.

 

Een ontijdige ingreep kan de Staat juist in deze zaken de allergrootste schade berokkenen, want daardoor zou een complot namelijk genoopt worden zich in zijn schulp terug te trekken en zijn intriges nog listiger te camoufle­ren, om daarna onder gunstiger omstandigheden des te effectiever voor den dag te kunnen komen". Cyrenius tegen Herodes: “Dit is des keizers hoogst ei­gen instructie ten aanzien van de­ze uiterst gewichtige zaak. Hebt u dienovereenkom­stig gehandeld? Mijn broeder Cornelius heeft dat wel gedaan. Hij heeft zich van die zogenaamde nieuwe koning der joden onmid­dellijk meester gemaakt. Hij heeft hem aan mijn ju­risdictie overgedragen, en over­eenkomstig mijn gezag over Azië en Egypte, heb ik de nodige maat­regelen getroffen op grond van het gezag dat mij over Azië en Egypte toekomt.

 

Mijn broeder heeft u dit al­les al uit de doeken gedaan, maar hij sprak als tegen een dove!Tegen elk vermaan van mijn broeder ingaande, hebt u als ordinaire rebellen die kinder­moord op touw gezet, en boven­dien hebt u brutaalweg van mij nog durven verlangen, dat ik u daarbij zou steunen! En dat noemt u de keizerlijke wet hand­haven?! Laat mij u nog dit zeggen, dat de keizer allang volledig op de hoogte is gesteld en dat hij mij heeft gevolmachtigd de stadhou­der van Jeruzalem af te zetten, al­hoewel die aan mij verwant is, en om Herodes een boete op te leg­gen van tienduizend pond aan goud!

 

De stadhouder, die dus uit zijn ambt is gezet, moet zich bin­nen vijf dagen bij mij melden, en Herodes moet zijn boete uiterlijk dertig dagen later hier volledig ko­men voldoen! In geval van nala­tigheid zal hij van zijn leenheer­schap vervallen worden ver­klaard! Fiat! Cyrenius, vice­ Augusti. Drie jaar later….Omstreeks dezelfde tijd stierf Herodes, de kindermoordenaar, die door zijn zoon Archelaüs werd opgevolgd. (het kindje Jezus was nu 3 jaar). Archelaüs was zijn vader Herodes opgevolgd, en die zou nog wreder dan zijn vader zijn - Archelaüs regeerde nu in Jeru­zalem. (bron : de jeugd van Jezus, hfdst. 48)

www.zelfbeschouwing.info