De ware toedracht over Herodes

 

[via Jakob Lorber ontvangen in 1840 van de Heer]: Cyrenius tegen Maronius ‘Ik bezweer je mij op mijn vragen gewetensvol te antwoorden. Door welke uit­vlucht ook zul je mijn misnoe­gen op de hals halen! Vertel me eens, ken je het gezin, waarvan de eerstgeboren zoon de genaamde nieuwe ko­ning der joden zou moeten zijn?' Maronius Pilla antwoordde: ‘Ja, althans, naar wat ik van de joodse priesters persoonlijk heb vernomen. De vader heet Jozef; hij is een meester timmerman, die in heel Judea en in half Palestina als zodanig bekend is en die geves­tigd is te Nazareth. Zijn integriteit is overal in het land en in heel Jeruzalem wel bekend!

 

Herodes meende dat Cornelius deze, voor hem door de Perzen verdacht geworden familie ergens onder het volk had willen verborgen houden, om hem op die manier zijn leenheerschap te kunnen betwisten. Hij weet im­mers zeer goed, dat Uw broeder geen vriend van hem is. Meer nog om Cornelius' plannen te verijdelen, dan om die nieuwe koning te pakken te krij­gen, heeft hij tot die krankzinnige gruweldaad kunnen besluiten. Het was dus eigenlijk meer uit wraakzucht tegenover Uw broeder dan uit vrees voor die nieuwe koning, dat hij die kinder­moord op touw zette.

 

Cyrenius sprak toen: 'Tot dusverre concludeer ik uit wat je gezegd hebt, dat je weliswaar de waarheid hebt gezegd, maar het is mij geenszins ontgaan, dat je tege­lijk in zekere zin probeert Hero­des te verschonen! Toch zeg ik je dat de mis­daad van Herodes, zoals ik al schreef door niets te verontschul­digen valt!

Want, als je nog luisteren kunt, dan zal ik jou eens in ver­trouwen zeggen, waarom Hero­des deze alleronmenselijkste mis­daad feitelijk bedreven heeft. Om te beginnen! Herodes is de meest heerszuchtige mens, die ooit door deze Aarde werd ge­voed! Ware hij ertoe in staat, zou hij een daartoe ook maar enigs­zins toereikende legermacht ter beschikking hebben, dan zou hij vandaag nog met ons, Romeinen, Augustus niet uitgezonderd, het­zelfde doen, wat hij met die on­schuldige kinderen heeft gedaan!

Deze kindermoord heeft hij op touw gezet in de veronder­stelling daarmee aan ons Romei­nen, een hoogst belangrijke dienst te bewijzen en zich daardoor als een echte Romeinse patriot voor te doen, teneinde van de kei­zer naast zijn leenheerschap ook nog mijn functie toegewezen te krijgen! En als hij dan, net als ik, vice-Caesar zou zijn geworden, en de autonome beschikking zou krijgen over een derde deel van heel de Romeinse macht, dan zou hij daardoor in staat zijn om zich van Rome vrij te maken en als onafhankelijke alleenheerser over Azië en over Egypte te re­geren!

Dit plan­netje van die oude schurk is mij maar al te goed bekend. En zoals ik, zo kent hem nu ook Augustus! Maronius Pilla: ' Ja, het was ook aan mij bekend wat Herodes in zijn schild voerde! Maar ik was bang voor zijn geïntrigeerd, en ik moest hem geen kans geven om nog heviger tegen mij te intrigeren en dus wel naar zijn pijpen dansen. Cyrenius schenkt hem dan in naam van de keizer, wel het leven, maar hij zal Maronius niet in zijn ambt herstellen, voor­dat zijn geest, die zwaar gestoord is, weer helemaal in orde zal zijn. Intussen zal ik de functie laten waarnemen door mijn broeder Cornelius. (bron: jeugd van Jezus,hfdst.49)

www.zelfbeschouwing.info