Apostelschap voorbereiding

 

Naast Petrus worden ook de andere discipelen aangesteld tot apostel. Mattheüs 10:1 En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. Mattheüs 10:2 De namen nu van de twaalf discipelen zijn deze: Simon, gezegd Petrus en Andreas, zijn broeder. Jacobus, de zoon van Zebedeus en Johannes zijn broeder. (enzovoort). Markus 3:16 En Simon gaf Hij de bijnaam Petrus. Lukas 6:13 En als het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen tot Zich, en verkoos er twaalf uit hen, die Hij ook apostelen noemde. Lukas 6:14 Namelijk Simon, die Hij ook Petrus noemde; en Andreas zijn broeder, Jakobus en Johannes, Fillippus en Bartholomeus.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Brooklyn_Museum_-_The_Exhortation_to_the_Apostles_(Recommandation_aux_ap%C3%B4tres)_-_James_Tissot.jpg

 

1             Simon Petrus werd als eerste benoemd tot apostel en vervolgens:

2             Andreas, broer van Petrus;

3             Jacobus, zoon van Zebedeus;

4             Johannes, broer van Jacobus;

5             Philippus;

6             Barthomoleus;

7             Thomas;

8             Mattheüs, de tollenaar;

9             Jacobus, zoon van Alfeus;

10           Simon van Kana, de strijdbare (Zelotes);

11           Judas, broer van Jacobus

12           Judas Iskariot

 

Hierbij valt op dat Nathanaël niet wordt genoemd. Want hij was toch de derde persoon, die Jezus volgde. Zo werd aan allen de macht gegeven om onreine geesten uit te drijven en ziektes te genezen. Dit leek hen aanvankelijk niet te bevallen, maar Jezus formuleerde het zo, dat dit genezen vooral betrekking had na Zijn Hemelvaart. (GJE1-134) - Wat de namen van de apostelen betreft, daarover geeft Lukas meer informatie dan de Evangelist Mattheüs. Zij werden kort daarna ook daadwerkelijk voor een aantal weken uitgezonden. [Opmerking: discipel komt van het Latijn ‘discipulus’ en betekent leerling. De 11e discipel is Judas, broer van Jacobus volgens Lucas 6:14, terwijl de andere Evangelisten (behalve Johannes) over deze Judas geen gewag maken, echter wel van Lebbeus ook genaamd Thaddeus].

 

Apostelen zendelingschap

Jezus geeft de Zijnen nu instructies hoe ze het beste over Zijn leer kunnen vertellen. Hij gaf vooraf een paar waardevolle woorden, zoals we die aantreffen in Mattheüs 10:41,42. De apostelen krijgen ongeveer zeven weken de tijd om in verschillende steden of dorpen over de leer van Jezus te getuigen. Petrus vraagt nog of ze met hun twaalven of ieder voor zich moeten uitgaan. Jezus zegt, dat het beter te gaan is in groepjes van twee of drie personen. (GJE1-135)

 

 

“Toen de apostelen door Jezus werden uitgezonden kwamen ze na enkele uren aan bij een marktplaatsje met hartverscheurend huilende mensen. Deze waren geplunderd. Hun kinderen, dieren en bezit werden meegenomen in opdracht van Herodes, die belastingafpersers had aangesteld. Toen de apostelen de gruweldaden zagen, baden ze tot Jezus en vernamen toen duidelijk Zijn woorden in hun hart. Zij spraken de bewoners hiermee toe en troostte hen en gingen met de dorpsbewoners de colonne achterna naar het volgende stadje.

 

De leider van de belastingsafpersers werd hiermee door Petrus geconfronteerd. Maar deze spotte en dreigde Petrus, waarop Petrus zei: ‘U bent geen mens, maar een verscheurend dier, moge het gericht van God u treffen!’Onmiddellijk werd deze door vuur uit de aarde verteerd. Dit zagen zijn handlangers en vielen neer voor de voeten van Petrus. De kinderen, dieren en al het bezit van de mensen werden vrijgegeven. Hierna sprak Petrus met hen. En zij schaamden zich over hun dwaze daden en domheden, ook ten aanzien van Herodes.

 

Zij werden zelfs actief in het verbreiden van de leer van Jezus. De leerlingen doopten in naam van de Heer, hoewel zij hiervoor geen opdracht gekregen hadden. Maar zij wisten wel, dat dit niet tegen Zijn wil was. Hierna ging Jezus naar de Galilese zee en naar de berg van Kis”. (GJE1-142)

Mattheüs 11:1 En het is geschied, toen Jezus geëindigd had Zijn twaalf discipelen bevelen te geven….-‘Hierna zond Johannes de doper (die in de gevangenis zat) twee van zijn discipelen naar Jezus om te vragen of Hij Degene was, Die komen zou….’

www.zelfbeschouwing.info